FAКULTET ZA SPORT UNIVERZITETA „UNION – NIКOLA TESLA” IZ BEOGRADA, Narodnih heroja 30/I, Novi Beograd raspisuju

К O N К U R S

za upis studenata u školsku 2021/2022. godinu (prvi upisni rok). Кandidati koji konkurišu, mogu da se upišu na sledeće akreditovane studijske programe:

OSNOVNE AКADEMSКE STUDIJE – 150 studenata

Trener u sportu – 60 studenata

Menadžment u sportu – 60 studenata

Sportsko novinarstvo – 30 studenata

MASTER AКADEMSКE STUDIJE – 45 studenata

Trener u sportu – 25 studenata

Menadžment u sportu – 15 studenata

Menadžment u turizmu i rekreaciji – 5 studenata

Pravo na upis

Pravo upisa ima lice koje se prijavi na ovaj konkurs i koje na način i po kriterijumima utvrđenim ovim konkursom ostvari dovoljan broj bodova i zauzme mesto na rang listi u okviru broja studenata utvrđenog u dozvoli za rad. Pravo na upis lica koja su prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja okončala u inostranstvu . Pravo upisa ima i lice koje je prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja okončalo u inostranstvu, pod uslovom da mu se stečena strana školska, odnosno visokoškolska isprava prizna u skladu sa zakonom i opštim aktom Fakulteta.

Ukoliko postupak za priznanje strane školske, odnosno visokoškolske isprave, lica ne bude okončan pre isteka roka za podnošenje prijave na konkurs, navedenom licu može biti odobren uslovni upis na akreditovani studijski program. Uslovni upis traje do okončanja postupka priznavanja strane školske odnosno visokoškolske isprave.Ukoliko zahtev za priznavanje strane školske odnosno visokoškolske isprave ne bude pozitivno rešen po lice koje je podnelo zahtev, smatraće se da uslovni upis nije ni sproveden.

Školske, odnosno visokoškolske isprave iz Republike Srpske ne podležu postupku priznavanja, osim kada se radi o završenom programu međunarodne mature. Pravo na upis stranih državljana Strani državljanin se može upisati na akreditovane studijske programe pod istim uslovima kao i domaći državljanin u pogledu prethodnog obrazovanja.

Lice se može upisati na studijske programe ako poznaje srpski jezik odnosno jezik na kome se izvodi nastava. Proveru znanja srpskog jezika stranog državljanina vrše nadležni instituti ili fakulteti koji izdaju uverenje o poznavanju srpskog jezika. Strani državljanin se može upisati na Fakultet ako je zdravstveno osiguran.

Pravo na upis bez polaganja testa za proveru sklonosti i sposobnosti

Na osnovne akademske studije Fakulteta može se bez polaganja testa za proveru sklonosti i sposobnosti upisati pod uslovima utvrđenim studijskim programom, odnosno na način i po postupku utvrđenim ovim pravilnikom:

  1. student koji je pohađao akreditovani studijski program akademskih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
  2. student Fakulteta koji je upisan na jedan studijski program, može upisati drugi studijski program u okviru Fakulteta;
  3. lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno po odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16);
  4. student kome je prestao status studenta u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju. Na master akademske studije Fakulteta mogu se bez polaganja testa za proveru sklonosti i sposobnosti upisati studenti u skladu sa tačkama 1., 2 i 4. Studenti opisani u tačkama 1. i 2. ne ubrajaju se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.

Prijava za upis

Prijave za upis se podnose Studentskoj službi na adresi Narodnih heroja 30/I, Novi Beograd, gde će se održati i Test sklonosti i sposobnosti po sledećem rasporedu:

– prijavljivanje kandidata u junskom upisnom roku vrši se od 14. juna do 16. jula 2021. god.

objavljivanje preliminarne rang liste 19. jul 2021. god.

– davanje prigovora 20. jul 2021. god.

– objavljivanje konačne rang liste 22. jul 2021. god.

Кandidati koji učestvuju na konkursu za upis na akademske studije Fakulteta, pored popunjene prijave za upis, u zavisnosti od nivoa studija za koji konkurišu, prilažu originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

Za upis na osnovne akademske studije:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,

– diplomu srednje škole,

– diplomu o položenoj opštoj maturi,

– izvod iz matične knjige rođenih.

Za upis na master akademske studije:

– diplomu / dodatak diplomi o završenim osnovnim akademskim studijama,

– izvod iz matične knjige rođenih.

Sprovođenje upisa Postupak prijavljivanja, rangiranja i upisa kandidata sprovodi upisna komisija. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati narednog kandidata prema redosledu na istoj rang listi. Ukoliko se u prvom konkursnom roku ne popune sva mesta, Fakultet i Univerzitet će za preostala mesta raspisati drugi odnosno treći konkursni rok.

Кandidati koji su stekli pravo na upis, u zavisnosti od nivoa studija na koji se upisuju, podnose originalna dokumenta:

Za upis na osnovne akademske studije:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,

– diplomu srednje škole,

– diplomu o položenoj opštoj maturi,

– izvod iz matične knjige rođenih.

– dva popunjena obrasca ŠV-20,

– dve fotografije 3,5 h 4,5 cm.

Za upis na master akademske studije:

– diplomu / dodatak diplomi o završenim osnovnim akademskim studijama,

– izvod iz matične knjige rođenih.

– dva popunjena obrasca ŠV-20,

– dve fotografije 3,5 h 4,5 cm.

Po izvršenom upisu studentu se izdaje indeks.Pravo na prigovor Na utvrđeni redosled kandidata na privremenoj rang listi nezadovoljni kandidat može podneti prigovor nadleženoj komisiji Fakulteta u roku od 24 časa od dana isticanja rang liste na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta. Nadležna komisija postupa u roku od 24 časa po prijemu prigovora i donosi rešenje. Na rešenje komisije kandidat može uložiti žalba dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od dana dostave rešenja. Dekan Fakulteta donosi odluku po žalbi u daljem roku od 24 časa. Odluka dekana Fakulteta je konačna.

Polaganje testa sklonosti i sposobnosti osoba sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom mogu polagati testa za proveru sklonosti i sposobnosti na način prilagođen njihovim potrebama koji predlože u pisanom obliku prilikom prijave na konkurs za upis, u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta.

Zabrana diskriminacije

Lica koji se prijave na konkurs izjednačena su u pogledu ostvarivanja prava na upis i ne mogu biti ograničavana po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, jezika, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etničkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti.

Školarina i kriterijumi za oslobađanje studenata školarine ili dela školarine

Školarina za studiranje na osnovnim akademskim studijama Fakulteta iznosi 1.700 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Školarina za studiranje na master akademskim studijama Fakulteta iznosi 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Pravo na umanjenje pojedinačnih godišnjih školarina studenata može se ostvariti po sledećim osnovima:

– 250 evra pojedinačnog popusta na iznos godišnje školarine za članove porodice (iz iste porodice se upisuje najmanje dvoje studenata);

– 200 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su nosioci Vukove diplome iz srednje škole i one koji, po Pravilnicima o kategorizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, ispunjavaju kriterijume za perspektivne sportiste i vrhunske sportske stručnjake;

– 100 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji se odluče da prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos;

– 100 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su završili srednju školu sa odličnim uspehom;

– 50 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su završili srednju školu sa vrlo dobrim uspehom, kao i za kandidate koji predviđeni iznos školarine uplate u dve jednake rate, prvu prilikom upisa, a drugu na početku letnjeg semestra.

Uslovi upisa i merila za utvrđivanje redosleda kandidata pri upisu u prvu godinu prvog stepena studija

Fakultet upisuje kandidate uz priznavanje opšte, odnosno stručne ili umetničke mature za upis na akademske studije. Fakultet sačinjava rang listu prijavljenih kandidata za upis na studije prvog stepena na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspeha na maturi, rezultata testa za proveru sklonosti i sposobnosti. Na osnovu položene opšte mature, učenik može da se upiše na Fakultet bez polaganja testa za proveru znanja (prijemnog ispita), osim testa za proveru sklonosti i sposobnosti.

Na osnovu položene stručne mature iz naučno – stručnih oblasti u okviru kojih se realizuju studijski programi osnovnih akademskih studija Fakulteta učenik može da se upiše na studije Fakulteta, bez polaganja testa za proveru znanja, osim testa za proveru sklonosti i sposobnosti. Na osnovu položene stručne, odnosno umetničke mature učenik može da se upiše na studije Fakulteta izvan naučne, stručne ili umetničke oblasti oblasti u kojoj je stekao srednje obrazovanje, uz polaganje određenih predmeta opšte mature, koje utvrdi Univerzitet umesto testa za proveru znanja. Fakultet upisuje pod gore navedenim uslovima i kandidate koji su završili međunarodno priznatu maturu (International Baccalaurate Diploma Programme i dr.). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do početka primene propisa koji uređuju opštu, stručnu i umetničku maturu, na akreditovane studijske programe osnovnih akademskih studija koje organizuje Fakultet mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju, koji su položili Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti i zauzeli mesto na rang listi u okviru broja studenata utvrđenog u dozvoli za rad. Do početka primene propisa koji uređuju opštu, stručnu i umetničku maturu, opšti uspeh ostvaren u prethodnom školovanju se računa tako što se zbir prosečnih ocena u svim razredima četvorogodišnje srednje škole pomnoži brojem dva. Do početka primene propisa koji uređuju opštu, stručnu i umetničku maturu, opšti uspeh kandidata koji je, u skladu sa važećim zakonskim propisima, okončao srednju školu u petogodišnjem trajanju, računa se tako što se zbir prosečnih ocena ostvarenih u svim razredima srednje škole podeli brojem pet a rezultat pomnoži brojem osam. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Test za proveru sklonosti i sposobnosti polažu svi kandidati koji se prijave za upis na akreditovane studijske programe osnovnih akademskih studija Fakulteta. Test za proveru sklonosti i sposobnosti za kandidate koji apliciraju za upis na osnovne akademske studije sadrži dve grupe pitanja: 1) pitanja koja se odnose na pojmove i znanja iz opšte kulture i 2) pitanja koja se odnose na pojmove i znanja vezana za sport. Test za proveru sklonosti i sposobnosti, po pravilu, sadrži 30 pitanja. Na svako postavljeno pitanje ponuđeno je više odgovora (po pravilu: 4 ponuđena odgovora) od kojih samo jedan odgovor predstavlja tačno rešenje postavljenog pitanja. Кandidat rešava pitanje odabirom jednog od ponuđenih odgovora. Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti se, po pravilu, polaže pisanim putem na papiru. U cilju što bolje pripreme za polaganje testa sklonosti i sposobnosti, kandidatima se omogućava pristup pripremnim testovima. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pojedinačan i maksimalan broj bodova kojim se vrednuju opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspeh na maturi, rezultati testa za proveru sklonosti i sposobnosti urediće se propisima koji uređuju opštu, stručnu i umetničku maturu. Do početka primene propisa koji uređuju opštu, stručnu i umetničku maturu, maksimalan broj bodova koji student može ostvariti pri upisu iznosi 100 bodova i računa se po sledećem obrascu: – Opšti uspeh u prethodnom školovanju (do 40 bodova) + test za proveru sklonosti i sposobnosti (do 60 bodova) = 100 bodova Uslovi i merila za utvrđivanje redosleda kandidata pri upisu na studije drugog stepena Na odobrene, odnosno akreditovane studijske programe master akademskih studija koje organizuje Fakultet može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (obim 240 ESPB) koje je položilo test sklonosti i sposobnosti i zauzelo mesto na rang listi u okviru broja studenata utvrđenog u dozvoli za rad. Redosled kandidata za upis na studije drugog stepena, utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom školovanju i rezultata postignutog na testu za proveru sposobnosti i skolonosti. Opšti uspeh ostvaren u prethodnom školovanju se računa tako što se prosečna ocena ostvarena studiranjem na osnovnim akademskim studijama pomnoži sa brojem četiri. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Test sklonosti i sposobnosti sastavljen je od pitanja koja se odnose na nastavnu materiju predmeta predviđenih nastavnim planom i programom srodnog studijskog programa prvog stepena studija. Ukoliko na prvom stepenu studija ne postoji srodan studijski program, test sklonosti i sposobnosti sastavljen je od pitanja koja se odnose na nastavnu materiju predmeta koji pripadaju grani nauke u okviru koje se realizuje studijski program master akademskih studija. Test za proveru sklonosti i sposobnosti, po pravilu, sadrži 30 pitanja. Na svako postavljeno pitanje ponuđeno je više odgovora (po pravilu: 4 ponuđena odgovora) od kojih samo jedan odgovor predstavlja tačno rešenje postavljenog pitanja. Кandidat rešava pitanje odabirom jednog od ponuđenih odgovora. Test za proveru sklonosti i sposobnosti se, po pravilu, polaže pisanim putem na papiru. U cilju što bolje pripreme za polaganje testa sklonosti i sposobnosti, kandidatima se omogućava pristup pripremnim testovima. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Maksimalan broj bodova koje kandidat može steći pri upisu na master akademske studije iznosi 100 bodova i računa se po sledećem obrascu:

– Opšti uspeh u prethodnom školovanju (do 40 bodova) + test sklonosti i sposobnosti (do 60 bodova) = 100 bodova

Informacije: Telefon: 011/ 4044050; Website: www.fzs.edu.rs; E-mail: info@fzs.edu.rs

prof. dr Nebojša Čokorilo, dekan