Diplomski rad predstavlјa samostalnu stručnu obradu određene teme. Izradom diplomskog rada student se šire i dublјe upoznaje s određenom tematikom nastavnog programa i stiče kompetencije za individualni rad u određenoj naučnoj ili stručnoj oblasti.  Diplomskim radom student treba da pokaže sposobnosti teorijskog i praktičnog znanja, kao i sposobnost samostalnog korišćenja literature.

 više