Prof. dr Ana Gavrilović  je rođena 22. 07.1975. godine u Užicu.

Srednju medicinsku školu završila je u Užicu, a potom Višu medicinsku školu u Beogradu na odseku fizioterapije 1998. godine.

Akademsko zvanje je stekla na Fakultetu za menadžment 2010. godine na dva odseka (menadžment i menadžment u zdravstvu).

Nastavila je školovanje na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment, Univerziteta Union, te je na oba stekla zvanje Master menadžer 2011. godine.

Doktorsku disertaciju na temu:“Primena savremenog menadžmenta u ustanovama primarne zdravstvene zaštite” odbranila je na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, 2014. godine.

Svoj akademski rad počela je 2012. godine kada je birana u zvanje asistenta  na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, na predmetima: Menadžment u zdravstvu, Ekologija, Preduzetništvo.

Krajem 2014. godine izabrana je u zvanje docenta na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, gde je bila angažovana za užu naučnu oblast – Proizvodno uslužni menadžment u nastavi za predmete: Menadžment u zdravstvu, Organizacija sporta, zdravstva i turizma, Etika u zdravstvu.

Od 2015. godine reizabrana je u zvanje docenta na Fakultetu za sport, Univerzitet Union – Nikola Tesla gde je angažovana na predmetima: Sportski turizam, Industrija sporta na osnovnim akademskim studijama i na predmetima: Menadžment u turizmu, Marketing i promocija u rekreativnom sportu i turizmu, Savremeni trendovi u rekreativnom sportu i turizmu na Master akademskim studijama (studijski program: Menadžment u turizmu i rekreaciji).

Sportskim turizmom se bavi od 1998. godine gde je kao Organizator fizioterapeutske zdravstvene službe u Institutu za lečenje štitne žlezde i metabolizma Zlatibor (Čigota) bila stručni saradnik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta, na programu pripreme i lečenja sportskih ekipa i nacionalnih reprezentacija, takođe i na programu sportske ishrane.

Recenzent je u naučnim časopisima: „Megatrend revija“ i časopisu „Sport i biznis“ Fakulteta za sport.

Mentor je na brojnim diplomskim i master radovima na Fakultetu za sport.

Član je brojnih udruženja i organizacija među kojima su: ekspertsko udruženje „Reformis“ (Regionalni forum za međunarodne i strateške studije – oblast sport i zdravstvo), član je Društva fizioterapeuta Srbije, član je svetske organizacije za fizikalnu terapiju WCPT (World Confederation for Physical Therapy). Akreditovan je predavač Zdravstvenog saveta Srbije na programu Kontinuirane medicinske edukacije Menadžment u zdravstvu.

Predavač je u Fudbalskom savezu Srbije na programu – Ishrana u sportu. Predavač je u Udruženju vaterpolo trenrera na programu – Zdrava ishrana i suplementacija u sportu.

Autor je brojnih naučnih radova i udžbenika pod nazivom:”Menadžment u sportskom turizmu i rekreaciji”.

Bavila se plivanjem. Učestvovala na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Osvajač je brojnih medalja.

E-MAIL: ana.gavrilovic@fzs.edu.rs