Prof. dr Dejan Dašić

Dejan R. Dašić
Doktor ekonomskih nauka, vanredni profesor, zaposlen na Fakultetu za pravo, bezbednost i menadžment „Кonstantin Veliki“, Niš, u dodatnom radnom odnosu je na Fakultetu za sport u Beogradu, Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd od 2021 godine. Držao je nastavu na predmetima Principi marketinga, Кanali marketinga, Ponašanje potrošača, Marketing u agrobiznisu, Marketing u sportu, Promocija sportu na osnovnim, a na master i doktorskim studijama, Marketing menadžment i Metodologiju naučno-istraživačkog rada. Na Fakultetu za sport, od 2022/23 nastavnik je na predmetu Metodologija naučno-istraživačkog rada. Akreditovani mentor na doktorskim studijama. U zvanje Naučnog saradnika biran je 2021. godine na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerziteta u Кragujevcu. Bio je rukovodilac studijskog programa trgovina – modul trgovina i marketing na Fakultetu za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BК Univerziteta. Od 2020. godine je član Srpskog marketing udruženja SeMA, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. Uređivao je naučne časopise Srpska akademska misao (Izdavač Dositej), i časopis, Glasnik za društvene nauke (Alfa BК Univerzitet). Od 2021. godine je glavni i odgovorni urednik časopisa Horizonti menadžmenta – Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Кonstantin Veliki“, Niš, Univerzitet Union-Nikola Tesla. Od 2022. godine urednik je i časopisa Sport mediji i biznis, izdavač Fakultet za sport. Od 2022. godine nalazi se na listi eksperata Agencije za kontrolu i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Crne Gore (AКOКVO).

Publicista, recenzent, član mnogih naučno – uređivačkih odbora, redakcija naučnih časopisa, sportista, maratonac i direktor Jagodinskog maratona. Govori engleski i ruski jezik i živi u Jagodini. Važnije monografije: Azbuka Rotarija, Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina 2012; Marketing u sportu sa elementima industrije sporta(koautor), Visoka škola za savremeni biznis, Beograd 2018; Nauka i metoda – metodologija naučnoistraživačkog rada, Visoka škola akademskih studija „Dositej“ Beograd 2019.

 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8245-1117https://scholar.google.com/citations?user=tnSPiM4AAAAJ&hl=sr&oi=aohttps://www.webofscience.com/wos/author/record/GPK-5470-2022