dr Dejan M. Nešić, vanredni profesor,

Obrazovanje:

 • 1993: upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1999: diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,34 (devet i tridesetčetri/100)
 • 1999/2000: upisao prvi semestar poslediplomskih studija na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer “Fizikalna medicina i rehabilitacija“
 • 2000: položio stručni ispit za doktora medicine
 • 2001: upisao specijalizaciju iz Fizikalne medicine sa rehabilitacijom na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
 • 2004: odbranio magistarsku tezu pod nazivom: “Procena efekata fizijatrijskog i balneološkog lečenja komplikovanih suprakondilarnih preloma lakta u dece“, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2005: položio specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije sa odličnom ocenom (5), Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2009: upisuje užu specijalizaciju iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2010: odbranio doktorsku tezu pod nazivom: „Uticaj intracerebroventrikularne primene grelina na energetski metabolizam i hormone kojima je regulisan, kod

pacova različite starosti“, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

 • 2011: odbranjena tema završnog rada uže specijalizacije iz iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi pod nazivom: „Procena efekata intracerebroventrikularene primene grelina na energetski metabolizam kod pacova raziličite starosti“ postao uži specijalista iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2011: upisuje diplomske akademske – master studije iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite, Medicinski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu
 • 2012: položeni svi ispiti (prosečna ocena: 10,0) i odbranjena tema završnog master rada: „Mehanizmi adaptacije na stresore kod menadžera“, master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite, Medicinski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, 60 ESPB bodova
 • 2013: upisana uža specijalizacija iz medicine bola, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2015: odbranjena tema završnog rada uže specijalizacije iz Medicine bola pod nazivom: „Uticaj lasera male snage na prag bola kod pacijenata sa lumbalnim sindromom“, uži specijalista iz Medicine bola, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2017: položeni svi ispiti (prosečna ocena: 10,0) i odbranjena tema završnog master rada: „Uticaj fizičke aktivnosti na funkcije endokrinog sistema sportista: sistematski pregled“, master sportske i terapijske fizičke aktivnosti, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, 60 ESPB bodova

Citiranost

 • Radovi prof. dr Nešića su citirani 351 put, a h indeks je 11 (izvor Kobson, Scopus).

Oblast istraživanja:

 • Fiziologija fizičke aktivnosti, Neuroendokrinologija, Medicina bola

Projekti:

 • 2000-2005: saradnik na projektu broj 101 385: „Regulatorni peptidi u integrativnim procesima nervnog i endokrinog sistema“, Ministarstva nauke, ekologije i zaštite životne sredine, Vlade Republike Srbije. Rukovodilac: Prof. dr Vesna Starčević.
 • 2000-2005: saradnik na projektu broj 101 355: „Starenje, fizička aktivnost i prevencija hroničnih degenerativnih oboljenja“, Ministarstva nauke, ekologije i zaštite životne sredine, Vlade Republike Srbije. Rukovodilac: Prof. dr Dušan Mitrović.
 • 2006-2010: saradnik na projektu broj 145 003: „Regulatorni peptidi u integrativnim procesima nervnog i endokrinog sistema“, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Vlade Republike Srbije. Rukovodilac: Prof. dr Vesna Starčević.
 • 2006-do 2010: saradnik na projektu broj 145 070: „Klinička i morfofunkcionalana ispitivanja peritoneuma u različitim patološkim stanjima“, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Vlade Republike Srbije. Rukovodilac: Prof. dr Biljana Stojimirović
 • 2006 – 2009. član, Tempus project Number JEP 41171 2006: „Palliative and pain medicine“ – učesnik međuanrodnog Tempus projekta;
 • 2011 – saradnik na podprojektu pod nazivom: „Integrativni neuroendokrini procesi u očuvanju energetske homeostaze organizma“ koji je deo Integrativnog projekta broj III 41025 pod nazivom: „Modulacija signalnih puteva koji kontrolišu intracelularni energetski balans u terapiji tumora i neuro-imuno-endokrinih poremećaja“, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Vlade Republike Srbije. Rukovodilac: Prof. dr Vladimir Trajković
 • 2014 – 2016. član Tempus project Number 25/2011HUTON, EACEA: „Assisting humans with special needs: Curriculum for HU-man-Toolinteraction Network (HUTON)“ – učesnik međuanrodnog Tempus projekta
 • 2017 – član Erasmus+ KA2 projekat 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109/001 – 001: „Strenghteniing capacities for higher education of pain medicine in Western Balkan countries (HEPMP)“

Drugo:

 • 1994/95.g bio je član Uredništva Medicinskog podmlatka, stručno-naučnog časopisa studenata medicine, a od 1999-2002. g bio je glavni i odgovorni urednik Medicinskog podmlatka
 • 1998-2001. g. bio je član Naučno-nastavnog veća Medicinskog fakulteta
 • 2000-2004. i 2004-2008. g bio je predsednik Komisije za naučni podmladak u gerontologiji
 • od decembra 2010. godine delegat Skupštine regionalne lekarske komore Beograda i član odbora za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u državnoj praksi Lekarske Komore Srbije
 • 2014 – član radne grupe za akreditaciju programa Lekarske Komore Srbije pri Zdravstvenom Savetu Republike Srbije
 • 2016 – član Programskog saveta Centra za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2017 – član Programskog saveta master akademskih studija iz: „Fizičke aktivnosti zdravlje i terapija vežbanjem“, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2018 – član Programskog saveta doktorskih akademskih studija iz: „Primenjenih istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama“, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2018 – član komisije za Master akademske studije, Veća za specijalističku nastavu, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2018 – šef katedre uže specijalizacije iz Medcine bola, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2018 – rukovodilac nastave na engleskom jeziku na predmetu Medicinska fiziologija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2018 – delegat Skupštine regionalne lekarske komore Beograda i delegat Skupštine Lekarske Komore Srbije
 • 2018 – član posebnog odbora za medicinsko obrazovanje Regionalne Lekarske Komore Srbije i član posebnog odbora za medicinsko obrazovanje Lekarske Komore Srbije
 • Član je: Društva fiziologa Srbije, International Federation of Medical Students` Association (IFMSA), International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM), Srpskog Lekarskog Društva (SLD), Gerontološkog Društva Srbije (GDS), Društva za Neuronauke Srbije (DNS), Srpsko društva za širenje i primenu nauke i prakse u zaštiti životne sredine „Ekologica“, Zadužbine Andrejević, Bioetičkog Društva Srbije (BDS), Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije.

Termin konsultacija: četvrtak 15:00-16:00h

E-MAIL: drdejannesic@yahoo.com