Prof. dr Dragan Gostović

Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Bečeju. U obe škole je imao prosek ocena 5,00 i bio je nosilac diplome „Vuk Karadžić“. Godine 1979. je diplomirao na Vojnoj akademiji u Beogradu kao najbolji student generacije (prosek ocena 9,97) i od tada je radio kao profesionalni oficir. Imao je veoma uspešnu vojnu karijeru koju je završio u činu pukovnika. Magistarski rad Političko-izvršna funkcija u skupštinskom sistemu opštine je odbranio 1993. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je doktorirao 2002. godine sa temom Izvršna vlast u političkom sistemu Jugoslavije.

Dugogodišnji pedagoški rad mu je izuzetno bogat. Od 1995. godine do sada, uz određene prekide zbog službe, uklјučen je u nastavu i uspešno realizuje različite oblike nastavnog rada. Na Vojnoj akademiji u Beogradu u kontinuitetu je biran u zvanja asistenta, docenta i vanrednog profesora za oblast političkih nauka. U toku 2010. i 2011. godine radio je sa punim radnim vremenom u Visokoj školi Akademija za diplomatiju i bezbednost u Beogradu. Bio je izabran u zvanje vanrednog profesora i izvodio nastavu na politikološkim predmetima. Od 2013. godine angažovan je na Fakultetu za sport u Beogradu i izvodi nastavu na predmetima Sociologija sporta i Etika u sportu. Od 2016. godine radi na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost Univerziteta Union – Nikola Tesla u Beogradu. Izabran je u zvanje redovnog profesora i izvodi nastavu na predmetima Osnovi politike i teorije političkih sistema, Uporedni politički sistemi i Politički sistem Srbije.

Do sada je objavio preko 30 naučnih radova u različitim kategorijama. Pretežno se bavio temama koje pripadaju političkoj teoriji i političkoj sociologiji, ali se bavio i oblastima etike, odbrane i bezbednosti.Imao je zapaženo učešće na brojnim naučno-stručnim skupovima. Bio je glavni organizator, predsedavajući ili moderator na više od deset međunarodnih skupova.

E-MAIL: dragan.gostovic@fzs.edu.rs