Prof. dr Dušan Joksimović je rođen 28.09.1966. godine u Beogradu. U osnovnoj i srednjoj školi je proglašavan za najboljeg učenika u generaciji. U tom periodu je uspešno učestvovao na takmičenjima mladih matematičara, fizičara i informatičara. Vojni rok je odslužio posle srednje škole, u periodu 1985-86. godine.

Na Elektrotehnički fakultet Beogradskog univerziteta, upisao se 1986. godine, kao treći na rang listi prijemnog ispita. Redovne studije je završio u predroku, 1991. godine, kao jedan od boljih studenata u generaciji.

Po završetku redovnih (osnovnih) studija, zaposlio se u Institutu za fiziku Beogradskog univerziteta, gde je radio do 2001. godine. U periodu od 1995. godine do 2000. godine, bio je direktor dela Instituta za fiziku, odnosno preduzeća „Senzor Infiz“, koje se bavilo sistemima posebne namene, od opšteg značaja za vojsku, odnosno za državu. Od 2001. do 2014. godine je radio na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu i bio saradnik Instituta za fiziku u Beogradu. Od 2010. godine saradnik je i Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.

Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu Beogradskog univerziteta 1996. godine, na smeru za mikrotalasnu i optoelektronsku tehniku, položivši prethodno sve ispite sa postdiplomskih studija ocenom deset. Naslov magistarske teze je bio «Impulsni laserski merač daljine». Stekao je zvanje magistra elektrotehničkih nauka.

Doktorsku disertaciju pod nazivom «Analiza karakteristika mekog H zračenja emitovanog iz plazma fokusa» odbranio je u junu 2001. godine, takođe na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje doktora elektrotehničkih nauka. U oktobru 2001. godine, počinje da radi na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu, u zvanju docenta u oblasti matematika, statistika i informatika, gde 26.05.2005. godine dobija zvanje vanrednog profesora u oblasti primenjena matematika i matematičko modeliranje i matematička statistika i operaciona ustraživanja. U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast ekonometrija je izabran 07.04.2010. godine, takođe na Fakultetu za poslovne studije.

Radeći u Institutu za fiziku, bio je redak saradnik, koji se bavio i naučnoistraživačkim radom, finansiranim od strane Ministarstva za nauku kroz projekte osnovnih istraživanja i kroz tehnološke projekte, i aplikativnim projektanskim i menadžerskim poslovima finansiranim od strane tadašnje Jugoslovenske Narodne armije, a kasnije Vojske Jugoslavije. Takođe, u periodu rada u Institutu za fiziku, a i danas kroz formu ugovornih odnosa, bavi se i naučnoistraživačkim radom, finansiranim od strane Ministarstva za nauku

Prof. dr Dušan Joksimović je do sada objavio dva udžbenika: Poslovnu matematiku i Poslovnu statistiku, i dve zbirke zadataka: Zbirka zadataka iz poslovne matematike i Zbirka zadataka iz poslovne statistike. Bio je recenzent više udžbenika, zbirki zadataka kao i radova publikovanih u nacionalnim časopisima.

Predavao je i kao gostujući profesor na predmetu Business Statistics na poslovnoj školi Grenobl. Objavio je preko 60 radova, od kojih 13 na SCI listi (10 ranga M21, 1 ranga M22 i 2 ranga M23). Do sada je 35 puta bio citiran u drugim radovima sa SCI liste. Bio je mentor nekoliko doktorskih disertacija i magistarskih teza.

U 2014. godini, Dušan Joksimović je imenovan za predsednika Кomisije za dodelu nagrade grada Beograda za prirodne i tehničke nauke, sa mandatom od tri godine.

E-MAIL: djoksimovic@gmail.com