Rođen je 28. septembra 1966. godine u Beogradu. U osnovnoj i srednjoj školi proglašavan je za najboljeg đaka u generaciji, a u tom periodu učestvovao je na takmičenjima mladih matematičara, fizičara i informatičara i osvajao nagrade na regionanom i republičkom nivou.

Diplomirao je na Eklektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1991. godine, a na istom fakultetu je i magistrirao pet godina kasnije. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza karakteristika mekog X zračenja emitovanog iz plazma fokusa“ odbranio je u junu 2001. godine takođe na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i stekao zvanje doktora elektrotehničkih nauka.

Po završetku osnvnih studija zaposlio se na u Institutu za fiziku Beogradskog univerziteta gde je radio do 2001. godine. Od 2001. do 2014. radio je na Megatrend univerzitetu, gde je 2005. godine dobio zvanje vanrednog profesora u oblasti primenjena matematika i matematičko modeliranje i matematička statistika i operaciona istraživanja. U zvanje redovnog profesora za užu stručnu oblast ekonometrija izabran je 2010. godine. Od 2014. godine angažovan je na Kriminalističko policijskoj akademiji u Beogradu i tu je izabran u redovnog profesora za užu naučnu oblast Matematika i Osnovi elektronike.

Radeći u Institutu za fiziku, bio je redak saradnikm koji se bavio i naučnoistraživačkim radom finansiranim od strane Ministarstva za nauku kroz projekte osnovnih istraživanja i kroz tehnološke projekte. I danas se kroz formu ugovornih odnosa bavi naučno istraživačkim radom kroz razne projekte.

Autor je dva udžbenika „Poslovna matematika“ i „Poslovna statistika“ i dve zbirke zadataka. Bio je recezent više udžbenika, zbirki zadataka kao i radova publikovanih u nacionalnim časopisima. Član je i uređivačkog odbora međunardone naučne konferencije „Strengthening the Competitivness and Economy Bonding of Historical Bonat – SCEBB, 2011.

Termin konsultacija: četvrtak 12:30 – 13:00h

E-MAIL: djoksimovic@gmail.com