Doc. dr Jadranka Božić

Rođena je 26. marta 1959. godine u Beogradu. Na Filološkom fakultetu (Beograd) diplomirala je na Кatedri za opštu književnost i teoriju književnosti 1988. godine, a na Filozofskom fakultetu (Beograd) završila je postdiplomske studije (Interdisciplinarni smer iz antropologije – sociokulturna antropologija). Magistrirala je 1994. godine s tezom „Mitsko i sakralno u književnom kontekstu“. Doktorske studije kulturologije – studije kulture i medija – završila je na Fakultetu političkih nauka (Beograd). Doktorirala je na istom fakultetu s temom „Legati u kulturnoj politici Republike Srbije“ 15. jula 2019. godine.

Skoro ceo svoj radni vek (27 godina) Jadranka Božić je provela radeći uglavnom različite poslove u bibliotečkoj delatnosti. U Narodnoj biblioteci Srbije radila je 22 godine, najduže u Odeljenju za naučnoistraživačku delatnost – u zvanju bibliotekara savetnika.Radila je u Muzeju savremene umetnosti, u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković provela je dve godine kao istraživač kulturnih delatnosti i bibliotekar. Potom je radila i u bibliotekama Saveznog zavoda za statistiku, Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, Instituta za fiziku, Osnovne škole Dositej Obradović.

Na Akademiji za restauraciju sakralnih predmeta pri SPC Jadranka Božić bila je predavač po pozivu na predmetu Кulturna antropologija školske 1995/1996. godine.

Njan tekst Antropologija knjige i čitanja (Glasnik Narodne biblioteke Srbije, Beograd, 1, 1999, Beograd, str. 113-145) ušao je u obaveznu literaturu na predmetu Nacionalna etnologija / antropologija – Кnjiževnost i društvo, kurs Čitanje kao istorijski i antropološki fenomen (Filozofski fakultet Beograd, Studije etnologije-antropologije 2009/2010, prof. dr Gordana Gorunović).

Od 7. decembra 2020. zaposlena je na Fakultetu za sport u Beogradu u zvanju docenta za naučne oblasti Кulturološke nauke i komunikologija (na neodređeno vreme).

Govori engleski jezik, služi se francuskim jezikom. Bavi se lekturom. Volonter je NURDOR-a (Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka).

Saradnik je Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Instituta za književnost i umetnost, Estetičkog društva Srbije i Vukove zadužbine. Objavila je više od 60 naučnih i stručnih radova kao i prikaza u periodici. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih naučnih konferencija (45).

Težište interesovanja Jadranke Božić predstavlja: antropologija knjige i čitanja, transformacija koncepata usmenosti i pismenosti u informatičkoj kulturi, savremene teorije čitanja, književna teorija, sociokulturna antropologija, sociolingvistika, kulturologija, komunikologija, filozofija medija, studije medija, kulturna politika, bioetika, teorija vizuelne kulture, zadužbinarstvo i legatstvo.

Autor je i koautor više od 60 naučnih radova, a učesnik je i na preko 40 domaćih i međunardonih naučnih skupova.