Rođena je u Beogradu 1977. godine.

Diplomirala je 2002., 2010. magistrirala i doktorirala 2013. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Na Visokoj školi za sport u Beogradu, smer sportski menadžment diplomirala je 2006.

U Zavodu za sport i medicinu sporta RS radi od septembra 2003. gde je rukovodila radom svih odeljenja i Sektora za stručni i naučno – istraživački rad u sportu.

Stručni je sportski nadzornik od 2013.

Član je više radnih grupa i komisija pri Ministarstvu omladine i sporta i Gradskom sekretarijatu za sport od 2008. godine.

Član je stručnih tela za odbranu i aktivni učesnik u svim fazama istraživačkog procesa pri izradi doktorskih disertacija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu i Nišu od 2015.

Od 2017. godine, angažovana je kao predavač na Fakultetu za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, na predmetima Metodika trenažne tehnologije, Selekcija u sportu, Metodologija naučnog istraživanja.

Urednik je preko 20 publikacija, nosilac i saradnik na više od 10 projekata, radila je na svim poslovima organizovanja 18 stručnih skupova. Aktivni je učesnik i pozivni predavač na više od 40 stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Po pozivu je predavač na doktorskim studijama na predmetu Analitika i dijagnostika u sportu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, kao i na studijskim programima Sportski trener i Strukovni fizioterapeut na predmetu Dijagnostika u sportu na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu.

Do sada je publikovala 119 naučno-istraživačkih rezultata ukupne vrednosti 242 naučna boda, od čega je između ostalog autor poglavlja u monografiji istaknutog međunarodnog značaja, 2 monografije istaknutog nacionalnog značaja, 11 radova u časopisima M20 kategorije…

Stekla je naučno zvanje – Naučni saradnik u oblasti društvenih nauka – fizičko vaspitanje i sport, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije na predlog Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Recenzent je u časopisima Serbian Journal of Sports Sciences, Beograd i Measurement Science Review, Slovakia (od 2010.). Član je naučno savetodavnog odbora (od 2011-2013) i kourednik je u časopisu Serbian Journal of Sports Sciences (od 2013.).

Ekipni je prvak Srbije 2006. sa badminton klubom „Clear“ čiji je član. Finalista je Nacionalnog Кupa (1996.) sa košarkaškim klubom „Partizan“ gde je aktivno trenirala od 1990 do 1998.

E-MAIL: jelena.ivanovic@fzs.edu.rs