За следеће уже научне области:

 • Физичко васпитање и спорт,
 • Менаџмент и бизнис (менаџмент у спорту),
 • Културолошке науке и комуникологија (журналистика и новинарство),
 • Педагошке науке,
 • Психолошке науке и
 • Социолошке науке.

Лице изабрано у звање доцента, ванредног професора и редовног професора, односно сарадника у настави, асистента или асистента са докторатом, заснива радни однос са Факултетом за спорт у складу са Законом о високом образовању, Статутом факултета и одговарајућим Правилником, и уз испуњавање општих услова предвиђених Законом о раду.

Радни однос се заснива са пуним радним временом, са непуним радним временом или по уговору о допунском раду, у зависности од фонда часова и избора у звање.

Заинтересовани кандидати треба да поднесу пријаву на конкурс са доказима о испуњености услова за заснивање радног односа, односно избора у одговарајуће звање. Потребно је да документација садржи скенирану следећу документацију:

 • Диплому о завршеним основним студијама;
 • Диплому о стеченом научном степену магистра – мастера, односно доктора наука из одговарајуће научне области;
 • Доказ о избору у звање, ако га је претходно било;
 • Кратку биографију и библиографију, као и доказ о испуњености услова за избор у звање за које конкурише;
 • Сепарате радова којима конкурише за избор у звање;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Спортску биографију

Рок за подношење пријаве са потребном документацијом је 8 радних дана од дана објављивања конкурса, а закључно са 06. 07. 2020. године.

Пријава на конкурс и документција шаљу се електронски на мејл факултета info@fzs.edu.rs.

Након истека рока за подношење пријаве, Факултет ће контактирати све кандидате који су конкурисали, а испуњавају законске услове за заснивање радног односа, и са њима обавити интервјуе.

Предност при заснивању радног односа на Факултету за спорт имају кандидати који имају и спортску биографију или чији су научни и стручни радови нашли примену у спорту.

Коначна одлука о резултатима конкурса  биће саопштена, свим кандидатима, најкасније до 17. 07. 2020. године.

Конкурс се објављује посредством портала www.poslovi.infostud.com, a биће објављен и на званичној интернет страници Факултета за спорт www.fzs.edu.rs.

PREUZMI KONKURS