Rođen je 12. jula 1989. godine u Kruševcu gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Dobitnik je ,,Vukove diplome’’ za izuzetan uspeh u učenju i vladanju. Osnovne akademske studije je upisao školske 2008/2009 godine na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini i završio ih u roku sa prosečnom ocenom 9.75, kao student generacije. Tokom studija je angažovan kao student demonstrator na predmetima plivanje sa vaterpolom i skijanje.

Master akademske studije je upisao školske 2012/2013 godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu i završio ih u roku sa prosečnom ocenom 9.00. Doktorske akademske studije je upisao školske 2013/2014 godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Relacije između metoda za procenu voljnih i nevoljnih kontraktilnih karakteristika mišića’’ odbranio je juna meseca 2019. godine čime je stekao zvanje – doktor nauka iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Tokom školovanja je bio nosilac brojnih priznanja, između ostalog, stipendije Fonda za razvoj mladih talenata – Dositeja, školske 2011/2012 i 2012/2013 godine. Aktivno se bavio fudbalom, plivanjem i džudoom. Radi kao trener i/ili stručni saradnik u džudo klubu “Kruševac“ iz Kruševca, plivačkom klubu “Rasina“ iz Kruševca kao i plivačkom klubu “Srpski plivački klub“ iz Beograda.

Od 2016. godine je zaposlen na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini na užoj naučnoj oblasti ,,Individualni sportovi sa analitikom i dijagnostikom’’. Kao asistent je bio angažovan na predmetima ,,Plivanje sa vaterpolom’’, ,,Analitika i dijagnostika u fizičkom vaspitanju i sportu’’, ,,Skijanje’’, ,,Džudo i samoodbrana’’, ,,Opšta antropomotorika’’ i ,,Metodika sportskog treninga’’. Od 2019. godine je docent na predmetima ,,Plivanje sa vaterpolom,, (Osnovne akademske studije), i ,,Analitika i dijagnostika u fizičkom vaspitanju i sportu’’ (Master akademske studije).

Od maja 2018. godine je angažovan na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – III47015: Efekti  primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije Republike Srbije. Radi kao pozivni predavač i organizator škole skijanja u osnovnoj i srednjoj školi “Ruđer Bošković“ iz Beograda.

Aktivni je učesnik i organizator sportske dijagnostike na međunarodnom odbojkaškom kampu ,,Vanja Grbić’’. Licencirani je trener plivanja i instruktor skijanja. Član je skupštine Skijaškog saveza Srbije i Udrženja učitelja i trenera sportova na snegu (IVSS). Član je upravnog odbora džudo kluba ,,Kruševac’’ iz Kruševca. Nosioc je braon pojasa u džudou.

Maja i juna meseca 2017. godine bio je na stručnom usavršavanju iz oblasti sportske dijagnostike na Fakultetu za šport Univerziteta u Ljubljani (Ljubljana, Slovenija). Bio je pozivni predavač na brojnim stručnim seminarima u organizaciji plivačkog, fudbalskog i skijaškog saveza Srbije, Sportskog saveza grada Kruševca i drugih. Učesnik je brojnih naučnih i stručnih skupova. Autor i koautor je preko 40 naučnih radova publikovanih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Učesnik je u organizaciji međunarodne naučne konferencije ,,Antropološki i teoantropološki pogled na fizičku aktivnost od Konstantina Velikog do danas’’.

Recezent je u nekoliko zbornika međunarodnih naučnih konferencija. Koautor je univerzitetskog udžbenika pod nazivom ,,Džudo i samoodbrana’’.

E-MAIL: lazar.toskic@fzs.edu.rs