Prof. dr Milijanka Ratković

STRUČNA BIOGRAFIJA- ZAPOSLENJE:

  • Oktobar 1999. – septembar 2006. Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić Univerzitata „Braća Karić“, saradnik u nastavi i asistent na predmetima Marketing u trgovini i Organizacija usluga;

Nakon izbora u zvanje docenta, na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet BK, oktobra 2006. godine:

  • Oktobar 2006.- jun 2007. Visoka stručna škola za propagandu i odnose sa javnošću „Elit koledž“, Beograd, predavala Strategijski marketing i operacionalizacija;
  • Oktobar 2006. – 2011. Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet BK, predavala Marketing u trgovini i Principe marketinga; Na master studijama u istom periodu konsultativno predavala : Menadžment prodaje i brendiranja, Marketing usluga, Strateški marketing i Međunarodni marketing.
  • Oktobar 2008. – 2010. Tehnički fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, predavala Internet marketing i Marketing.

Nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, na Visokoj školi modernog biznisa, akademske studije, u februaru 2011:

  • Mart 2011. – jun 2011. Visoka škola modernog biznisa, predavala Upravljanje odnosima sa kupcima i Uvod u elektronsko poslovanje
  • Jun 2011. – 2013. Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, UNION „Nikola Tesla“ predavala Marketing i na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, takodje u Sremskim Karlovcima (stiče i zvanje profesora strukovnih studija), predavala Istraživanje u marketingu i konkurentnost i Osnove marketinga.
  • Februar 2013 – 2022. – Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove FORKUP, Alfa univerzitet, Beograd, predaje na doktorskim studijama. Na istom fakultetu, na osnovnim studijama predaje Ponašanje potrošača, Marketing i Internet marketing, dok na master studijama radi Marketing usluga, Marketing za inženjere i na doktorskim studijama konsultativnu nastavu iz predmeta Savremene tendencije u menadžmentu.
  • Septembar 2015. – Fakultet za menadžment u sportu, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica. Predaje Marketing u sportu i Sport i biznis.
  • Septembar 2022. – Fakultet za sport, Univerzitet „UNION – Nikola Tesla“, Beograd. Predaje Marketing u sportu, Promociju u sportu, Marketing menadžment u sportu, Marketing i promociju u rekreativnom sportu i turizmu.

RERERENCE (autorski i koautorski radovi):

1.MILENOVIĆ, Božidar, RATKOVIĆ, Milijanka (2001). Distribucioni ishodi primene Interneta u marketingu. U: STANKOVIĆ, Ljiljana (ur.). Razvoj marketinga-nove tendencije. Niš: Univerzitet, Ekonomski fakultet: Društvo za marketing, 2001. 241-253. ISBN 86-80121-61-4. [COBISS.SR-ID 513715362]

2. RATKOVIĆ, Milijanka, ĆURČIĆ, Radmila, JARIĆ, Dušan (2002). Timovi u organizacijama. U: TOMIĆ, Radovan (ur.). Zbornik radova Više poslovne škole u Novom Sadu IV. Novi Sad: Viša poslovna škola, 144-148. [COBISS.SR-ID 513709986]

3.RATKOVIĆ, Milijanka (2004). Primena elektronskog marketinga u poslovanju sa organizacionim mušterijama : magistarski rad. Beograd: M. Ratković, 163 str., graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 513080482]

4.RATKOVIĆ, Milijanka (2006). Upravljanje online odnosima sa mušterijama : doktorska disertacija. Beograd: M. Ratković, 334 str., graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 513072802]

5.RATKOVIĆ, Milijanka (2007). Elektronski aspekti savremenog marketinga. Marketing (Beogr., 1991), (38)3, 85-88. [COBISS.SR-ID514047394]

6.RATKOVIĆ, Milijanka i DEDIĆ, Velimir (2007). Neke tehnološke pretpostavke e-marketinga = Technology behind e-marketing. U: Zbornik radova: E-trgovina, Palić: [s. n.], [COBISS.SR-ID 513733538]

7.RATKOVIĆ, Milijanka (2008). Marketinški efekti uvođenja novih tehnologija. Marketing Srbija, (3), 38. [COBISS.SR-ID 514372002]

8.RATKOVIĆ, Milijanka (2009). Interni marketing u funkciji povećanja zadovoljstva kupaca. Marketing (Beogr., 1991), 40(4), 269-275. slike. [COBISS.SR-ID 178438412]

9.MILENOVIĆ, Božidar i RATKOVIĆ, Milijanka (2009). Strategije marketinga : kako ući na tržište i uspešno opstati na njemu. Niš: Sven, XI, 337 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-7746-174-4. [COBISS.SR-ID 158511116]

10.MEDIĆ, Goran i RATKOVIĆ, Milijanka (2010). Sportsko sponzorstvo kao instrument marketinga i komunikacije = Sport sponsoring and instrument of marketing and communication. U: Zbornik radova: Menadžment u sportu. Beograd: Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta „Braća Karić“, 441-445. [COBISS.SR-ID37635087]

11.DAŠIĆ, Goran i RATKOVIĆ, Milijanka (2010). Ponašanje potrošača u uslovima svetske ekonomske krize. U: Zbornik radova. Beograd: Univerzitet Alfa Fakultet za trgovinu i bankarstvo, 91-102. [COBISS.SR-ID 1024096490]

12.RATKOVIĆ, Milijanka i GRUBIĆ, Goran (2009). Servisi za društvene mreže u funkciji unapređenja e-marketinga. U: Zbornik radova. Beograd: Univerzitet Alfa Fakultet za trgovinu i bankarstvo, 524-531. [COBISS.SR-ID 1024105962]

13.RATKOVIĆ, Milijanka, i GRUBIĆ, Goran (2010). Internet as a electronic media = Internet kao elektronski medij. U: Zbornik radova. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor 2010. [COBISS.SR-ID 514350490]

14.RATKOVIĆ, Milijanka C., GRUBIĆ, Goran i VUJIĆ, Nenad G. (2011). Promotion mix under the influence of changes in the buyers behavior. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. Vol. 2. Novi Sad: Faculty for Education of the Executives, 202-210. ISBN 978-86-87333-25-3. [COBISS.SR-ID 512050077]

15.RATKOVIĆ, Milijanka C. (2011). Использование интернета б целяx улучшения отношений с потребителями. U: Актуальные проблемы экономического развития : сборник докладов. Ч. 3. Белгород: Белгородский государственний технологический университет (БГТУ) им В. Г. Шухова, 50-56. [COBISS.SR-ID 512018589]

16.RATKOVIĆ, Milijanka C., GRUBIĆ, Goran, MAJDAK, Sanja (2011). Применение системьи производственного планирования ресурсов в Сербии. U: Актуальные проблемы экономического развития : сборник докладов. Ч. 3. Белгород: Белгородский государственний технологический университет (БГТУ) им В. Г. Шухова, 57-61. [COBISS.SR-ID 512018845]

17.GRUBIĆ, Goran, RATKOVIĆ, Milijanka, DAMNJANOVIĆ, Aleksandar, RYAPUHINA, Viktoriya N., MATIĆ, Radislav (2011) Upravljanje kanalima snabdevanja u savremenim uslovima poslovanja = Channel supply management in current business conditions. U: PAPIĆ, Ljubiša (ur.). Zbornik radova = Proceedings : plenarna saopštenja … [etc.] = plenary lectures … [etc.]. 14. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2011, Beograd, Srbija, 29-30. jun 2011. Čačak: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću – DQM, 670-675. ISBN 978-86-86355-05-8. [COBISS.SR-ID 1024111338]

18.RATKOVIĆ, Milijanka, GRUBIĆ, Goran, TASIĆ, Svetlana, DAMNJANOVIĆ, Aleksandar i MATIĆ, Radislav (2011). Dobri odnosi sa kupcima kao faktor konkurentske prednosti = Good relationship with customers as competitiveness advantage factor. U: PAPIĆ, Ljubiša (ur.). Zbornik radova = Proceedings : plenarna saopštenja … [etc.] = plenary lectures … [etc.]. 14. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2011, Beograd, Srbija, 29-30. jun 2011. Čačak: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću – DQM, 180-186. ISBN 978-86-86355-05-8. [COBISS.SR-ID 1024111594]

19.RATKOVIĆ, Milijanka C. (2011). Strategijski menadžment sportskog centra i uloga lidera u sportu. U: Zbornik radova = Collection of Papers. Beograd: Alfa univerzitet, Fakultet za menadžment u sportu, 167-169. ISBN 978-86-86197-31-3. [COBISS.SR-ID 512049821]

20.RATKOVIĆ, Milijanka C., MILAČIĆ, Dragan i GRUBIĆ, Goran (2011). Primena ekološkog marketinga u cilju povećanja kvaliteta životne sredine i stvaranja konkurentske prednosti. U: MILANOVIĆ, Milan (ur.), CVIJANOVIĆ, Drago (ur.), VUJOVIĆ, Slavoljub (ur.). Turizam i ruralni razvoj: savremene tendencije, problemi i mogućnosti razvoja : tematski zbornik. Trebinje: Sajamski grad, 478-485. ISBN 978-99955-664-0-1. [COBISS.SR-ID 1024140522]

21.GRUBIĆ, Goran, RATKOVIĆ, Milijanka C. i JANJUŠIĆ, Dragan S. (2011). Business improvement of industrial producers in Serbia using web techologies. U: DAŠIĆ, Predrag (ur.). Proceedings on CD-ROM. Vol. 1-2. Vrnjačka Banja: Scientific and Technical Center for Intellectual Property, 723-730. ISBN 978-86-6075-026-8. [COBISS.SR-ID 1024141802]

22.RATKOVIĆ, Milijanka C., GRUBIĆ, Goran i TASIĆ, Svetlana (2012) Evolution of marketing : from product up to employment. International journal of economics and law : scientific magazine reflecting trends in law, economics and management. [Štampano izd.], 2(5), 72-78. ISSN 2217-5504. [COBISS.SR-ID 512145053]

23.RATKOVIĆ, Milijanka C., GRUBIĆ, Goran i TASIĆ, Svetlana (2012). Evolution of marketing : from product up to employment. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. Vol 2. Novi Sad: Faculty for Education of the Executives: = Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće poslove FORKUP, 966-971. ISBN 978-86-87333-36-9. [COBISS.SR-ID 512046749]

24.RATKOVIĆ, Milijanka C. i ĐORĐEVIĆ, Gordana (2012). Distribucija u okruženju interneta i novih tehnologija. Економика : часопис за економску теорију и праксу, (2), 38-48. ISSN 0350-137X. [COBISS.SR-ID 1024106218]

25.RATKOVIĆ, Milijanka C. i GRUBIĆ, Goran (2011). Internet u funkciji istraživanja i segmentacije tržišta = The role of the internet in market research and market segmentation. Anali poslovne ekonomije : časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment, komunikologiju, 5(5), 126-139. ISSN 1840-3298. [COBISS.SR-ID 1024143850]

26.RATKOVIĆ, Milijanka C. i GRUBIĆ, Goran (2011). Internet as remedy of marketing improvement = Internet kao sredstvo unapređenja marketinga. Економика : часопис за економску теорију и праксу, 57(3), 63-73. ISSN 0350-137X. [COBISS.SR-ID 1024137962]

27.TASIĆ, Svetlana, RATKOVIĆ, Milijanka C. i BEŠLIN FERUH, Marija (2011). Primena klaster analize u marketingu u svrhu segmentacije tržišta = The Application of Cluster Analisys in Marketing for the Purposes of Market Segmentation. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici : organ Ekonomskog fakulteta u Subotici, god. 47, br. 26, 157-167. ISSN 0350-2120. [COBISS.SR-ID 187992588]

28.MILENOVIĆ, Božidar i RATKOVIĆ, Milijanka (2012). Marketing. Sremski Karlovci: Cekom, 342 str., ilustr. ISBN 978-86-6185-020-2. [COBISS.SR-ID 276125447]

29.RATKOVIĆ, Milijanka C. i GRUBIĆ, Goran (2011). Promene u marketingu i komunikaciji usled primene savremenih informacionih tehnologija. Економика : часопис за економску теорију и праксу, (1), 67-79. ISSN 0350-137X. [COBISS.SR-ID 512092317]

30.RATKOVIĆ, Milijanka C., ĐUKIĆ, Milka i GRUBIĆ, Goran (2011). Uticaj savremenih tehnologija na upravljanje ljudskim resursima. Menadžment u sportu : naučni časopis iz oblasti menadžmenta u sportu, (2), 89-95. ISSN 2217-2343. [COBISS.SR-ID 512092573]

31.TASIĆ, Svetlana i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2012). The issues in the measurement of postmaterial values. Serbian Journal of Management : an International Journal for Theory and Practice of Management Science, (7), 157-167. ISSN 1452-4864. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-4864/2012/1452-48641201103T.pdf. [COBISS.SR-ID 512092829]

32.GRUBIĆ, Goran i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2012). The analysis of available ERP solutions and trends in industry of management information systems. Praktični menadžment : stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 3(4), 86-92. ISSN 1847-8107. [COBISS.SR-ID 1024157674]

33.VUJIĆ, Nenad i RATKOVIĆ, Milijanka (2010). Konkurentnost štampanih i elektronskih medija. Zbornik radova: X međunarodna konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju, Palić ISBN 978-86-910039-3-7

34.GRUBIĆ, Goran, RATKOVIĆ, Milijanka i DAMNJANOVIĆ, Aleksandar (2011). Tehnološki trendovi kao podrška izgradnji odnosa između učesnika na tržištu. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. Vol. 1. Novi Sad: Faculty for Education of the Executives, vol. 1, 357-365, tabele. ISBN 978-86-87333-24-6. [COBISS.SR-ID 46449935]

35.GRUBIĆ, Goran, RATKOVIĆ, Milijanka C., PAUNOVIĆ, Lidija, BARAĆ, Dušan i RADENKOVIĆ, Božidar (2012). E-commerce development, structure and infrastructure in the Republic of Serbia with focus on e-retail. Metalurgia internaţional, (10), 207-213, graf. prikazi, tabele. ISSN 1582-2214. [COBISS.SR-ID 512071069]

36.GRUBIĆ, Goran, RATKOVIĆ, Milijanka C. i PAUNOVIĆ, Lidija (2013) Vertical portal e-business model (applied for construction industry in south-east Europe). АктуалЬни проблеми економіки, (5), 224-235. ISSN 1993-6788. [COBISS.SR-ID 512240285]

37.ČIŽOVA, Elena N., RATKOVIĆ, Milijanka C., GRUBIĆ, Goran B. i KRASULJA, Nevena (2013). Стратегия управления свяéями с покупателями в глобалЪной среде. U: Образовние, наука и современное обћество: актуалЪные вопросы экономики и кооперации. Белгород: БУКЭП, 418-427. ISBN 978-5-8231-0290-2. [COBISS.SR-ID 512277661]

38.GRUBIĆ, Goran, RATKOVIĆ, Milijanka C. i MARKOVIĆ, Jovan Đ. (2012). Инфраструктура дистрибуции электронныx розничныx продаж в Сербии. U: Сборник трудов молодыx ученыx и специалистов Белгородской области : Управление молодежной политики Белгородской области : Совет молодыиx и специалистов Белгородской области. Белгород: Константа, 52-61. [COBISS.SR-ID 512133789]

39.RATKOVIĆ, Milijanka C. i GRUBIĆ, Goran (2013). Финансовая инфраструктура электронныx розничныx продаж в Сербии. U: Стратегический менеџмент : теория, методология, практика. Белгород: Изд-во БГТУ, 100-107. [COBISS.SR-ID 512239261]

40.MARKOVIĆ, Jovan Đ., RATKOVIĆ, Milijanka C. i RADONJIĆ, Aleksandar (2013). Marketing koncept sportske organizacije = Marketing concept of sports organizations. U: [Zbornik radova = Collection of Papers]. Beograd: Alfa univerzitet, Fakultet za menadžment u sportu, 207-215. ISBN 978-86-86197-33-7. [COBISS.SR-ID 512458397]

41.GARAČA, Neven, RATKOVIĆ, Milijanka C., RALETIĆ JOTANOVIĆ, Saša (2013). Achieving competition advancement through communication = Komunikacijom do konkurentskih prednosti. Informatologia, 46(4), 361-371. ISSN 1330-0067. https://hrcak.srce.hr/113096. [COBISS.SR-ID 512816285]

42.GARAČA, Neven, RATKOVIĆ, Milijanka C., RALETIĆ-JOTANOVIĆ, Saša (2012). Achieving competition advancement through communication = Komunikacijom do konkurentskih prednosti. U: 19. Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija 2012 – D. Juraj Plenković“, Hrvatsko komunikološko društvo, International Federation of communication associations, Lovran, Opatija, jun 2012. (rad je 2013. godine objavljen u časopisu Informatologija kao najbolji sa konferencije – red.br. 41.)

43.RATKOVIĆ, Milijanka i ostali (2012). Upravljački informacioni sistemi u funkciji razvoja strategije marketinga odnosa. U: RISTIĆ, Dušan (ur.). Zbornik rezimea: X Međunarodna naučno-stručna konferencija: Na putu ka dobu znanja, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, ISBN: 978-86-85067-41-9

44.RATKOVIĆ, Milijanka C., GRUBIĆ, Goran i MARKOVIĆ, Jovan Đ. (2012). Ethics in public relations. International journal of economics and law : scientific magazine reflecting trends in law, economics and management. [Štampano izd.]. 2(6), 81-88. ISSN 2217-5504. [COBISS.SR-ID 512140957]

45.RATKOVIĆ, Milijanka C., GRUBIĆ, Goran i TASIĆ, Svetlana (2012). Istraživanje tržišta i sagledavanje konkurenata kao izvor mogućeg napretka = Marketing research and analysis competition as the source for capability advancement. Socioeconomica : naučni časopis za teoriju i praksu društveno -ekonomskog razvoja, 1(2), 255-266. ISSN 2217-7558. http://www.socioeconomica.net/Radovi1/Radovi2/Milijanka_Ratkovic.pdf. [COBISS.SR-ID 512103837]

46.RATKOVIĆ, Milijanka C., GRUBIĆ, Goran i DULOVIĆ, Đurđica (2012). Strategija odnosa s javnošu i krizne komunikacije = Public relations strategy and crisis communication. Socioeconomica : naučni časopis za teoriju i praksu društveno -ekonomskog razvoja, 1(2), 313-325. ISSN 2217-7558. http://www.socioeconomica.net/Radovi1/Radovi2/Goran_Grubic.pdf. [COBISS.SR-ID 512105373]

47.KRASULJA, Nevena, RADOJEVIĆ, Ivana, RATKOVIĆ, Milijanka C., TASIĆ, Svetlana i RADOSAVLJEVIĆ, Dragana (2013). Adjustment of corporate culture to (on) the Serbian market. Metalurgia internaţional. 17(6), 169-175. ISSN 1582-2214. [COBISS.SR-ID 512291485]

48.RATKOVIĆ, Milijanka i ostali (2013). Povećanje satisfakcije i lojalnosti kupaca u funkciji kreiranja konkurentske prednosti. Zbornik radova: Млади научници и специјалнисти белгородске области: сб. докл. Междунар.заочной науч.-практич. конф. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова.

49.DRAGANOVIĆ, Mile, ĐURIĆ-ATANASIEVSKI, Ksenija i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2013). The relationship between the media and terrorism. U: DAŠIĆ, Predrag (ur.). Proceedings. Vrnjačka Banja: Scientific and Technical Center for Intellectual Property SaTCIP, 145-149. ISBN 978-86-6075-039-8. [COBISS.SR-ID 512242077]

50.RATKOVIĆ, Milijanka C., KRASULJA, Nevena i GARAČA, Neven (2013). Customer relationship management strategy as an opportunity for improving the modern marketing concept. Kultura : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku. [Štampano izd.], (139), 381-395, graf. prikazi. ISSN 0023-5164. [COBISS.SR-ID 200660748]

51.MILENOVIĆ, Božidar i RATKOVIĆ, Milijanka (2012). Sremski Karlovci: Cekom buks, ISBN 978-86-6185-020-2

52.RATKOVIĆ, Milijanka C., MARKOVIĆ, Jovan Đ. i RATKOVIĆ, Snežana C. (2014). Development of successful long – term relations with participants in the supply chain as the function of increase in customer satisfactin. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. #Vol. #2. Belgrade: Faculty of Business Studies and Law: = Fakultet za poslovne studije i pravo – FPSP: Faculty for Strategic and Operational Management: = Fakultet za strateški i operativni menadžment – FSOM, 833-841. ISBN 978-86-87333-41-3. [COBISS.SR-ID 512264093]

53.RATKOVIĆ, Milijanka C., MARKOVIĆ, Jovan Đ. i RATKOVIĆ, Snežana C. (2014) Development of successful long-term relations with participants in the supply chain as the function of increase in customer satisfaction. International journal of economics and law : scientific magazine reflecting trends in law, economics and management. [Štampano izd.], vol. 4, br. 10, str. 116-124. ISSN 2217-5504. [COBISS.SR-ID 512250781] (rad je prethodno saopšten na konferenciji i objavljen u Zborniku radova – red. br. 52.)

54.RATKOVIĆ, Milijanka C., MARKOVIĆ, Jovan Đ., PANAGOPULOS, Alexios i BAJRIĆ, Amela (2014). The strategy of sport promotion of badminton in Serbia. Sport Science : međunarodni časopis iz područja kineziologije. [Štampano izd.], 7(2), 120-132. ISSN 1840-3662. [COBISS.SR-ID 512453789]

55.MARKOVIĆ, Jovan Đ., KRASULJA, Nevena i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2014). Uloga medija u rešavanju problema nasilja u sportu = The role of media in solving the problem of violence in sport. U: Menadžment bezbednost sportskih takmičenja : zbornik radova = Security management of sports competitions : proceedings. Beograd: Fakultet za sport, 105. [COBISS.SR-ID 512293021]

56.KRASULJA, Nevena, VASILJEVIĆ-BLAGOJEVIĆ, Milica i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2014). Fenomen sagorevanja na poslu – uzrok i/ili posledica. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis, 21(76), 667-672, graf. prikazi. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 520666517]

57.RATKOVIĆ, Milijanka, GRUBIĆ, Goran i RADOSAVLJEVIĆ, Milan (2015). Upravljanje odnosima sa kupcima u savremenom marketinškom okruženju. Poglavlje u monografiji: Маркетинг б системе управленир маљих и средних  предприртии,  Учреждение образованир „Институт предприниматељскои дертељности“, Республика Беларусљ, Университет Унион-Никола Тесла, Факуљтет стратегического и оператибного менеджмента, Факуљтет бизнеса и права, Белградскии университет, Факуљтет организационњиx, Монография , Минск, str. 37-54. (poglavlje u monografiji pod rednim brojem 58)

58.KIREJENKO, N. V., MICKEVIČ, S. M., KAZNADEJ, T. A., РАТКОВИЋ, Милијанка Ц., РАДОСАВЉЕВИЋ, Милан, GRUBIĆ, Goran B. (2015). Маркетинг в системе управления малых и средних предприятий : [монография]. Минск: Мисанта, 211 стр., граф. прикази, табеле. ISBN 978-985-7114-01-6. [COBISS.SR-ID 512338845]

59.RJAPUHINA, Viktoria. N. i RATKOVIĆ, Milijanka (2014). Инновационная культура и интеграция как основные социально-экономические аспекты инновационного развития. U: DOROŠENKO, Ju. A. (ur.), ARKATOV, Aleksandr Jakovlevič. Стратегические императивы и детерминанты экономики современной России : монография. Белгород: Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В. Г. Шухова, 115-124. ISBN 978-5-361-00247-4. [COBISS.SR-ID 512561565]

60.ČIŽOVA, Elena. N., AKIMOVA, G. Z., RATKOVIĆ, Milijanka (2014). Смена парадигм стратегического управления. U: DOROŠENKO, Ju. A. (ur.), ARKATOV, Aleksandr Jakovlevič. Стратегические императивы и детерминанты экономики современной России : монография. Белгород: Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В. Г. Шухова, 170-180. ISBN 978-5-361-00247-4. [COBISS.SR-ID 512561821]

61.DAŠIĆ, Dejan. i RATKOVIĆ, Milijanka (2015). Zaštitni znak brenda i garancija kvaliteta – slučaj Jagodinskog piva. „Multidisciplinarnost danas“, Mitološki zbornik Rača, (35), ISSN 1450-9792 ; 35; COBISS.SR-ID219030028

62.RALETIĆ-JOTANOVIĆ, Saša, RATKOVIĆ, Milijanka C. i DAŠIĆ, Dejan (2015). The Differences Between Human Resource Management In Domestic and International Environment. Војно дело : орган Министарства народне одбране ФНРЈ, 67(6) 159-175, graf. prikazi. ISSN 0042-8426. [COBISS.SR-ID 512427677]

63.DAŠIĆ, Dejan R., RATKOVIĆ, Milijanka C. i DAMNJANOVIĆ, Aleksandar (2016). Medijske manipulacije u funkciji novog svetskog poretka. U: ŠUVAKOVIĆ, Uroš (ur.). Vek srpske golgote : (1915-2015) : I-III : [tematski zbornik međunarodnog značaja]. Knj. 3, Društvene nauke. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 151-167. ISBN 978-86-6349-067-3, ISBN 978-86-6349-068-0. [COBISS.SR-ID 523571605]

64.DAŠIĆ, Dejan i RATKOVIĆ, Milijanka () The function of historiography in state and nation „Rebranding“. Kultura polisa, 12(27), 446-457. ISSN 1820-4589 [COBISS.SR-ID  512396957]

65.RALETIĆ, Saša, RATKOVIĆ, Milijanka C. i MARKOVIĆ, Jovan Đ. (2015). Merenje efekata društveno odgovorne promotivne internet poruke. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis, 22(80), 720-726, ilustr. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512390557]

66.RATKOVIĆ, Milijanka C., HABE, Sanja Z., BOGDANOVIĆ, Adrijana G. (2016). Unapređenje svesti potrošača o važnosti zdrave hrane kroz promociju organskih proizvoda u Srbiji. U: KASTRATOVIĆ, Edita (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta „UNION – Nikola Tesla“ u Beogradu, 97-109. ISBN 978-86-87333-77-2. [COBISS.SR-ID 512442525]

67.KOSTIĆ, Jovana, ARSENIJEVIĆ, Olja i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2016) Značaj i uloga internih odnosa s javnošću u zdravstvenim institucijama. U: KASTRATOVIĆ, Edita (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu, 54-65. ISBN 978-86-87333-77-2. [COBISS.SR-ID 512441245]

68.RATKOVIĆ, Milijanka, ILIĆ, Dejan i STANKOVIĆ, Ivica (2017). Behaviour and perception of consumers towards innovations of Toyota company in Serbia. Monografska publikacija. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet UNION – Nikola Tesla. ISBN 978-86-87333-73-4

COBISS.SR-ID 228016396

69.BABIĆ, Violeta M., RAJEVIĆ, Dragan D. i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2016). Tržište zdravstvenih usluga i dostignuti nivo zdravstvene zaštite. U: KASTRATOVIĆ, Edita (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu, 91-97. ISBN 978-86-87333-77-2. [COBISS.SR-ID 512442269]

70.ILIĆ, Dejan, RATKOVIĆ, Milijanka C. i ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (2016). Analysis of the relationship between CRM concept and artificial intelligence in contemporary environment. U: Enterpreneurship for a suistanable economy. Beograd: Faculty of Business Studies and Law: Faculty of Strategic and Operational Management, 205-228. ISBN 978-86-87333-71-0. [COBISS.SR-ID 512446365]

71.RATKOVIĆ, Milijanka C., VUJIĆ, Nenad G. i DAŠIĆ, Dejan R. (2016). Impact of the factors – trademark and propaganda messages on the consumer behaviour in Serbia. U: Enterpreneurship for a suistanable economy. Beograd: Faculty of Business Studies and Law: Faculty of Strategic and Operational Management, 229-250. ISBN 978-86-87333-71-0. [COBISS.SR-ID 512446621]

72.RATKOVIĆ, Milijanka C. i DAŠIĆ, Dejan (2018). Marketing u sportu sa elementima industrije sporta. Beograd: Visoka škola modernog biznisa, 346 str., ilustr. ISBN 978-86-87677-17-3. [COBISS.SR-ID 267586316]

73.RALETIĆ JOTANOVIĆ, Saša, RATKOVIĆ, Milijanka C. i ZAKIĆ, Nebojša (2017). Pro-environmental activities of consumers. Polish journal of management studies. 55-66. ISSN 2081-7452. https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=158093. [COBISS.SR-ID 1024587498]

74.PAVLOVIĆ, Marko, BOJIČIĆ, Radica i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2018). Customer satisfaction with postal services in Serbia. Management. [English ed.]. 23(3), 15-31. tabele. ISSN 1820-0222. [COBISS.SR-ID 1024587242]

75.NAQVI, Hasnain, ADŽIĆ, Slobodan, ZAKIĆ, Nebojša, RATKOVIĆ, Milijanka i AHMAD, Israr (2018). Impact of Exports on Economic Aggregates of Pakistan. Economic Analysis : journal of emerging economics, 51(1/2), 120-130, tabele. ISSN 1821-2573. http://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/575/506, DOI: 10.28934/ea.18.51.12.pp120-130. [COBISS.SR-ID 512513890]

76. UAL PAVLOVIĆ, Marko M., RATKOVIĆ, Milijanka C. i JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana (2019). Mogućnosti unapređenja bankarskih usluga u Sloveniji prema SERQUAL modelu. U: TEŠANOVIĆ, Branko M. (ur.). Dalji pravci ekonomske transformacije u funkciji razvoja : monografija. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta „UNION – Nikola Tesla“, 199-222, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81088-20-3. [COBISS.SR-ID 512840605]

77. MANIĆ, Momčilo, TRANDAFILOVIĆ, Igor i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2018). Esencijalni značaj marketing menadžmenta u kreiranju sportsko rekreativnog turizma u Srbiji = The essential importance of marketing management in the creation of sports and recreational tourism in Serbia. U: BEVANDA, Vuk (ur.). Conference Proceedings. Belgrade: Association of economists and managers of the Balkans: Faculty of engineering and management: Modern business school; Novo Mesto: Faculty of business and management sciences: Faculty of business management and informatics; Skopje: Business academy Smilevski; Bitola: Institute of management, 471-480. ISBN 978-86-80194-15-8. [COBISS.SR-ID 1024587754]

78.KOCIĆ, Violeta, RATKOVIĆ, Milijanka i MARIJANOVIĆ, Ranko (2017). Investments in tourist potential of Serbia in order to have a better marker recognizability. International journal of economics and law : scientific magazine reflecting trends in law, economics and management. [Štampano izd.]. 7(20), 85-95, tabele. ISSN 2217-5504. http://media3.novi.economicsandlaw.org/2017/07/Vol20/07-Kocic-ijeal20.pdf. [COBISS.SR-ID 512547485]

79.RATKOVIĆ, Milijanka C., PAVLOVIĆ, Marko i ANĐELKOVIĆ, Maja (2017). Comparative Analysis of Customer Satisfaction in Postal and Banking Services. International review. [Štampano izd.]. 5(1/2), 108-120, graf. prikazi. ISSN 2217-9739. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-9739/2017/2217-97391702108R.pdf, DOI: 10.5937/intrev1702108R. [COBISS.SR-ID 238313228]

80.DAŠIĆ, Dejan i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2016). Lobiranje i/ili korupcija. Glasnik za društvene nauke, 8(8), 259-277. ISSN 1821-3421. [COBISS.SR-ID 229179660]

81.RATKOVIĆ, Milijanka, PAVLOVIĆ, Marko i BAJIĆ, Živan (2017). Zadovoljstvo korisnika ponudom internet i mobilnog bankarstva u Srbiji. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Knjiga apstrakta. Beograd: Univerzitet „Union-Nikola Tesla“: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 173-174. ISBN 978-86-87333-80-2. [COBISS.SR-ID 512656285]

82.PAVLOVIĆ, Marko i RATKOVIĆ, Milijanka (2017). Komparativna analiza zadovoljstva korisnika poštanskih usluga u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj – rezultati anketnog istraživanja. Vojno delo 69(3), 317-341.

83.RATKOVIĆ, Milijanka, PAVLOVIĆ, Marko i BAJIĆ, Živan. (2017). Zadovoljstvo korisnika ponudom internet i mobilnog bankarstva u Srbiji. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. #Knj. #2. Peta međunarodna konferencija Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima LEMiMA 2017, Beograd, 2017. Beograd: Univerzitet „UNON – Nikola Tesla“: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 309-323, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-87333-79-6. http://lemima.rs/fajlovi/LEMiMA_2017_Vol_2.pdf.  [COBISS.SR-ID 512643741]

84.PAVLOVIĆ, Marko, RATKOVIĆ, Milijanka i BAJIĆ, Živan (2018). Ispitivanje stavova korisnika prirodne kozmetike u Srbiji. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd; = Belgrade: Fakultet za poslovne studije i pravo – FPSP: = Faculty of Business Studies and Law: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta „UNION – Nikola Tesla“: = Faculty of Strategic and Operational Management University „UNION – Nikola Tesla“, 175-176. ISBN 978-86-81088-04-3. [COBISS.SR-ID 512590237]

85.PAVLOVIĆ, Marko, RATKOVIĆ, Milijanka i BAJIĆ, Živan (2018). Ispitivanje stavova korisnika prirodne kozmetike u Srbiji. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. #Knj. #2. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 397-412, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-86-81088-11-1. [COBISS.SR-ID 512581533]

86.KOS KAVRAN, Andrijana, KRALJ, Ana i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2020). Sportski marketing : skripta : [(skripta)]. 2. izdanje. Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu, 144 str. ISBN 978-953-8095-16-0. [COBISS.SR-ID 38420233]

87.RATKOVIĆ, Milijanka C., PAVLOVIĆ, Mileva i PAVLOVIĆ, Marko M. (2020). Communications and Information at the Time of the Pandemic Caused by the Outbreak of Coronavirus Disease (Covid-19) with Special Reference to Media Spin. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.), RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.). COVID-19 Pandemic Crisis Management : a non-medical approach : international thematic proceedings. Beograd: University „Union – Nikola Tesla“, Faculty of Information Technology and Engineering: University „Union – Nikola Tesla“, Faculty for business studies and law, 387-414. ISBN 978-86-81400-23-4. [COBISS.SR-ID 26166537]

88.RATKOVIĆ Milijanka, ZAKIĆ Nebojša. i PAVLOVIĆ Marko (2020). Teorijska analiza primene marketinškog koncepta u banjama. U: ANĐELKOVIĆ, Maja (ur.), Sedma međunarodna konferencija Primena novih tehnologija u menadžmentu ANTiM. Beograd: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 623–637.

89.RATKOVIĆ, Milijanka C., ILIĆ, Dejan i STANKOVIĆ, Ivica. (2020). Istraživanje percepcije javnosti prema kompaniji Toyota sa fokusom na inovativnost i društvenu odgovornost u Republici Srbiji i Republici Sloveniji. Beograd: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta „Union-Nikola Tesla“: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta „UNION – Nikola Tesla“, 264 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81400-24-1. [COBISS.SR-ID 25040137]

90.VUJIĆ, Nenad, KREJIĆ, Živana i RATKOVIĆ, Milijanka C. (2020). Uticaj sociodemografskih karakteristika ispitanika na brendiranje nacionalnog proizvoda u okviru projekta „Made in Serbia“. U: RATKOVIĆ, Milijanka C. (ur.), PERIĆ, Nenad (ur.). Brendiranje država i nacija : mogućnosti i implikacije. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union-Nikola Tesla: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union-Nikola Tesla, 37-61, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81088-49-4. [COBISS.SR-ID 34433801]

91.RATKOVIĆ, Milijanka C. i PAVLOVIĆ, Marko (2018). Ponašanje potrošača : skripta. Beograd: Univerzitet „UNION – Nikola Tesla“, Fakultet za poslovne studije i pravo, 224 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81088-59-3. [COBISS.SR-ID 32907273]

92.RATKOVIĆ, Milijanka i PAVLOVIĆ, Marko (2021). Ponašanje potrošača. Skripta. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo

93.MILENOVIĆ, Božidar i RATKOVIĆ, Milijanka (2021). Marketing. Drugo izdanje. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo, ISBN 978-86-6102-035-3

94.RATKOVIĆ, Milijanka C. (urednik), PERIĆ, Nenad (urednik) (2020). Brendiranje država i nacija : mogućnosti i implikacije. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta „UNION – Nikola Tesla“: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union-Nikola Tesla, 256 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81088-49-4. [COBISS.SR-ID 29237257]

95.ILIĆ Dejan, VUJIĆ Nenad, RATKOVIĆ Milijanka i ILIĆ Ivana (2021). APPLICATION OF THE CRM CONCEPT TO IMPROVE SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH ACHIEVING LONG-TERM CONSUMER LOYALTY. International Journal of Economics and Law, 11(32), ISSN 2683-340 (Online)

96.BOGOSAVLJEVIĆ-JOVANOVIĆ, Mina i RATKOVIĆ, Milijanka (2021). THE APPLICATION OF WEBCAM EYE-TRACKING METHOD TO PREDICT CONSUMER BEHAVIOR. International Journal of Economics and Law, 11(33), ISSN 2683-340 (Online)

97.RATKOVIĆ, Milijanka, ILIĆ, Dejan i STANKOVIĆ, Ivica (2021). Survey of Public percepcion towards  Toyota company with a focus on innovation and social responsibility in the Republic of Sebia and the Republic of Slovenia. Monograph. Faculty of Information Tehnology and Engineering; Faculty of Business Studies and Law; University „UNION – Nikola Tesla“, Belgrade, ISBN 978-86-81400-64-7

98.RATKOVIĆ, Milijanka, ZOLAK, Velibor i KOS-KAVRAN, Andrijana (2022). Marketinški aspekti poslovanja NIKE-a – od društvene neodgovornosti do vrhunskih inovacija. U: KOČOVIĆ Petar i sar. (Ur.). Zbornik apstrakata. Osma međunarodna konferencija ANTiM: Primena novih tehnologija u menadžmentu i ekonomiji, Univezitet „UNION – Nikola Tesla“, Beograd, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo i Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, 281-285.

99.RATKOVIĆ, Milijanka, ZOLAK, Velibor i KOS-KAVRAN, Andrijana (2022). Značaj odnosa s javnošću u kriznim situacijama u industriji sporta. U: KOČOVIĆ Petar i sar. (ur.). Zbornik apstrakata. Osma međunarodna konferencija ANTiM: Primena novih tehnologija u menadžmentu i ekonomiji, Univerzitet „UNION – Nikola Tesla“, Beograd, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo i Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, 285-289.

100.DAŠIĆ, Dejan, RATKOVIĆ, Milijanka i PAVLOVIĆ, Marko (2021). Commercial Aspects of Personal Brending of Athletes on Social Networks. Marketing, 52(2), 118-131.

101.RATKOVIĆ, Milijanka i JOVETIĆ, Ivan (urednici) (2018). Marketing u sportu. Hrestomatija. Univerzitet Donja Gorica, Podgorica.

102.RATKOVIĆ, Milijanka, ZOLAK, Velibor i KOS-KAVRAN, Andrijana (2022). Marketinški aspekti poslovanja NIKE-a – od društvene neodgovornosti do vrhunskih inovacija. U: KOČOVIĆ Petar i sar. (ur.). Zbornik radova. Osma međunarodna konferencija ANTiM: Primena novih tehnologija u menadžmentu i ekonomiji, Univezitet „UNION – Nikola Tesla“, Beograd, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo i Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, 369-382.

103.RATKOVIĆ, Milijanka, ZOLAK, Velibor i KOS-KAVRAN, Andrijana (2022). Značaj odnosa s javnošću u kriznim situacijama u industriji sporta. U: KOČOVIĆ Petar i sar. (ur.). Zbornik radova. Osma međunarodna konferencija ANTiM: Primena novih tehnologija u menadžmentu i ekonomiji, Univezitet „UNION – Nikola Tesla“, Beograd, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo i Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, 383-394.

104.DAŠIĆ, Dejan i RATKOVIĆ, Milijanka (2022). Safety at Sports Events as a Condition for the Implementation of Marketing Potential. U: DAŠIĆ, Dejan (ed.), SECURITY CHALLENGES OF MODERN SOCIETY – Dilemmas and implications, tematska monografija, The monograph is part of the project: Global challenges of security management /DP-M3/ 1021-022, UNIVERSITY „UNION – Nikola Tesla“, Belgrade Faculty of Law, Security and Management „Constantine the Great“, Nis, 495-508.