Savet fakulteta
Organ upravljanja Fakulteta za sport je Savet fakulteta.

Savet fakulteta broji 13 članova, od kojih njih osmoro predstavljaju zaposlene, dvoje studente, a troje osnivače.

Predsednik Saveta Fakulteta za sport je Bojan Sekulić, osnivač.

Dekan
Organ rukovođenja na Fakultetu za sport je dekan fakulteta.

Dekan Fakulteta za sport je prof. dr Ivanka Gajić.

Nastavno-naučno veće
Nastavno-naučno veće je stručni organ Fakulteta. Čine ga svi nastavnici i saradnici koji na Fakultetu ostvaruju radni odnos.

Radom Nastavno-naučnog veća rukovodi dekan Fakulteta.

Studentski parlament
Studentski parlament Fakulteta ima 9 članova i to sa svakog studijskog programa po tri predstavnika. Mandat članova Studentskog parlamenta Fakulteta traje godinu dana. Izbori za članove Studentskog parlamenta održavaju se svake godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem.

Pravo da budu birani za člana Studentskog parlamenta Fakulteta imaju svi studenti Fakulteta, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament.

Način izbora Studentskog parlamenta utvrđuje se Pravilnikom o Studentskom parlamentu.