Univerzitet „Union – Nikola Tesla“

Fakultet za sport

u Beogradu

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017 ) i Statuta Fakulteta za sport, raspisuje

K O N K U R S

za upis na studije u školskoj 2018/19. godini

Četvorogodišnji studijski programi OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA:

 1. TRENER U SPORTU – 90 studenata (240 ESPB)
 2. MENADŽMENT U SPORTU – 90 studenata (240 ESPB)
 3. SPORTSKO NOVINARSTVO – 40 studenata (240 ESPB)

Jednogodišnji studijski programi MASTER AKADEMSKIH STUDIJA:

 1. TRENER U SPORTU– 25 studenata (60 ESPB)
 2. MENADŽMENT U SPORTU – 25 studenata (60 ESPB)
 3. MENADŽMENT U TURIZMU I REKREACIJI – 25 studenata (60 ESPB)

USLOVI ZA UPIS

Pravo upisa na osnovne akademske studije (OAS) imaju svi kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu svih obrazovnih profila ili gimnaziju. Rangiranje prijavlјenih  kandidata obavlјa se bodovanjem uspeha iz srednje škole (do 40 bodova) i postignutog rezultata na testu sklonosti i sposobnosti (do 60 bodova).

Pravo upisa na master akademske studije (MAS) imaju kandidati sa završenim odgovarajućim fakultetom i ostvarenih 240 ESPB.

Rangiranje prijavlјenih kandidata za upis na MAS utvrđuje se na osnovu uspeha na OAS.

POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

Prijavlјivanje i upis kandidata vrši se  radnim danima od 18.06.2018. i to od 9 do 17 časova.

Potrebna dokumentacija (originali ili overene fotokopije):

 • Prijavni list (OAS, MAS);
 • Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju (OAS);
 • Svedočanstva o završenom svakom razredu srednjoškolskog obrazovanja (OAS);
 • Diploma ili uverenje o završenim OAS (MAS);
 • Dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima na OAS (MAS);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (OAS, MAS);
 • Lična karta (OAS, MAS);
 • Dve fotografije (3,5 h 4,5 cm) (OAS, MAS).

Prijem dokumentacije vršiće se od  18.06.2018. do 29.06.2018. godine svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

Polaganje testa sklonosti i sposobnosti obaviće se,u prostorijama Fakulteta za sport, od 02.07.2018. do 06.07.2018. svakog dana  sa početkom u 12 časova.

Prijavlјeni kandidati mogu podneti pismenu žalbu na objavlјenu rang listu, dekanu fakulteta, u roku od 24 časa od njenog objavlјivanja. Uložene žalbe biće rešene u roku od 24 časa od podnošenja, konačnom odlukom dekana.

Konačna rang lista primlјenih kandidata biće objavlјena na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta za sport dana 20.07.2018.

Upis primlјenih kandidata vršiće se do 20.07.2018. godine na Fakultetu za sport, u periodu od 9 do 17 časova.

Školska godina 2018/19 počeće 01.10.2018. godine.

ŠKOLARINA

Cena godišnje školarine na svim studijskim programima OAS iznosi 1.700 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

Cena godišnje školarine na svim studijskim programima MAS iznosi 2.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate, a odbrana master rada iznosi 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Godišnja školarina pokriva sve troškove studija (prijemni ispit, upisni materijal, prijave ispita, overu semestra, izdavanje potvrda i uverenja, nastavne materijale u E obliku i osiguranje) i može se platiti u 9 rata.

Upisnu prijavu koju možete popuniti online i tako na vreme rezervisati svoje mesto možete pronaći OVDE.