Osim redovnog akademskog obrazovanja, Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ orijentisan je i ka neformalnim vrstama edukacije. Na našem Fakultetu se realizuju programi stručnog osposobljavanja lica za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. Cilj je da i taj deo obrazovnog procesa sportskih stručnjaka bude na višem nivou i na taj način se doprinese unapređenju i razvitku srpskog sporta.

Put do sticanja odgovarajućih sportskih zvanja je jasno definisan važećim zakonskim i podzakonskim propisima i obuhvata ispunjenje određenih formalno-pravnih i obrazovno-stručnih uslova i kriterijuma, a ostvaruje se kroz zajednički rad i saradnju sportskih organizacija i Fakulteta za sport.

Na našem Fakultet počeo je oktobarski kurs stručnog osposobljavanja, a šef departmana za neformalne edukacije je mr Aco Gajević. Sa ponosom ističemo da da je prijavljeno više od 75 polaznika – 20 trenera, 25 animatora, 25 sportsko-rekreativnih voditelja…

Stručno osposobljavanje vrši se u okviru tri nivoa stručne osposobljenosti:

1) osposobljenost I nivoa, koja obuhvata savladanu teoretsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 60 časova uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova;
2) osposobljenost II nivoa, koja obuhvata savladanu teoretsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 120 časova uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova;
3) osposobljenost III nivoa, koja obuhvata savladanu teoretsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 240 časova uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.

Na osnovu zapisnika, polazniku, koji je položio stručni ispit, izdaje se Uverenje o završenom stručnom osposobljavanju i sticanju određenog sportskog zvanja, na osnovu kojega mu matični sportski savez izdaje dozvolu za rad.