Kao akreditovana visokoškolska ustanova, na osnovu člana 111. Zakona o visokom obrazovanju i člana 29. Zakona o sportu („Sl. Glasnik RS“, br. 10/2016) Fakultet za sport Univerziteta “UNION – Nikola Tesla” iz Beograda, u saradnji sa nadležnim nacionalnim granskim sportskim savezima i drugim partnerskim sportskim organizacijama, raspisuje

K O N K U R S

za upis kandidata na Program stručnog osposoblјavanja lica za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu

I, II i III nivoa, u okviru zanimanja:

TRENER U SPORTU, INSTRUKTOR U SPORTU, ORGANIZATOR REKREACIJE U SPORTU, ORGANIZATOR SPORTSKOG POSLOVANJA, MENADŽER U SPORTU, SPORTSKI POSREDNIK, SUDIJA U SPORTU, SPORTSKI VODIČ, SPORTSKI SPASILAC, SPORTSKI DOKUMENTALISTA, NOVINAR U SPORTU, SPORTSKI PROPAGANDISTA

  • Programi stručnog osposobljavanja su obima 60, 120 ili 240 časova.
  • Prijavljivanje kandidata je na sajtu Fakulteta za sport klikni na link, za više informacija kontakt osoba: mr Aco Gajević, 064/64 64 299; aco.gajevic@fzs.edu.rs .
  • Rok za prijavu je zaključno sa 01.04. 2020. godine.
  • Prijavljivanje se vrši u skladu sa članom 34. i članom 35. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. Prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
  • popunjen prijavni list;
  • dokaz o opštoj zdravstenoj sposobnosti i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje stručnim radom u određenoj grani sporta (lekarsko uverenje koje ne sme biti starije od mesec dana);
  • kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju, pri čemu je minimum završeno srednje obrazovanje (original na uvid);
  • kopiju važeće lične karte / elektronski očitana lična karta;
  • potvrdu iz sportskog kluba, organizacije, teritorijalnog ili granskog saveza o prethodnom sportskom stažu.
  • Cene programa su u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara, u zavisnosti od izabranog nivoa i specijalnosti. Prijava, nastavna građa u elektronskom obliku, polaganje ispita, izdavanje uverenja i vođenje kompletne dokumentacije su uračunati u cenu. Plaćanje je moguće u dve rate i vrši se na račun broj: 170-30015169002-20 kod UniCredit Banke. Obavezna je uplata prve rate pre početka kursa.