Pravna služba, odnosno sekretar Fakulteta se stara i rukovodi vannastavnim aktivnostima na Fakultetu. Sekretar Fakulteta za sport je Miljan Medojević, diplomirani pravnik.

Zadaci i obaveze pravne službe su:

 • koordinira rad Stručne službe sa celokupnom aktivnošću Fakulteta;
 • priprema nacrte opštih akata (pravilnika, poslovnike i dr.) koje donose i usvajaju nadležni organi Fakulteta;
 • stara se o primeni Zakona i opštih akata na Fakultetu;
 • upozorava Dekana Fakulteta i organe Fakulteta, ako predlozi opštih akata i pojedinačnih akata nisu uskladu sa Zakonom i opštim aktima;
 • priprema nacrte ugovora;
 • donosi, po ovlašćenju Dekana, pojedinačna rešenja iz oblasti međusobnih odnosa zaposlenih na Fakultetu i to za zaposlene koji nemaju zvanja nastavnika i saradnika;
 • stara se o pripremanju materijala za sednice organa Fakulteta i odluka nadležnih organa i koordinira njihov rad po odlukama i instrukcijama Dekana i predsednika Saveta;
 • izvršava odluke organa koji su u nadležnosti stručnih službi i po odlukama Dekana;
 • čuva pečate Fakulteta i poverava ih ovlašćenim licima na upotrebu;
 • obavlja operativne poslove povodom rada u vanrednim prilikama i ratnim uslovima;
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Fakulteta.

  (kontaktirajte sekretara putem e-maila)