FAKULTET ZA SPORT UNIVERZITETA „UNION – NIKOLA TESLA“ RASPISAO JE KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Za sledeće uže naučne oblasti:

 • Menadžment i biznis (menadžment u sportu, marketing),
 • Kulturološke nauke i komunikologija (žurnalistika i novinarstvo),
 • Ekonomske nauke i
 • Društvene nauke (sociologija i etika).

Lice izabrano u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora, zasniva radni odnos sa Fakultetom za sport u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom fakulteta i odgovarajućim Pravilnikom, i uz ispunjavanje opštih uslova predviđenih Zakonom o radu.

Radni odnos se zasniva sa punim radnim vremenom, sa nepunim radnim vremenom ili po ugovoru o dopunskom radu, u zavisnosti od fonda časova i izbora u zvanje.

Zainteresovani kandidati treba da podnesu prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa, odnosno izbora u odgovarajuće zvanje. Potrebno je da dokumentacija sadrži skeniranu sledeću dokumentaciju:

 • Diplomu o završenim osnovnim studijama;
 • Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra – mastera, odnosno doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 • Dokaz o izboru u zvanje, ako ga je prethodno bilo;
 • Kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaz o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje za koje konkuriše;
 • Separate radova kojima konkuriše za izbor u zvanje;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Sportsku biografiju

Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumentacijom je 8 radnih dana od dana objavljivanja konkursa, a zaključno sa 03. 06. 2021. godine.

Prijava na konkurs i dokumentcija šalju se elektronski na mejl fakulteta info@fzs.edu.rs.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave, Fakultet će kontaktirati sve kandidate koji su konkurisali, a ispunjavaju zakonske uslove za zasnivanje radnog odnosa, i sa njima obaviti intervjue.

Prednost pri zasnivanju radnog odnosa na Fakultetu za sport imaju kandidati koji imaju i sportsku biografiju ili čiji su naučni i stručni radovi našli primenu u sportu.

Konačna odluka o rezultatima konkursa  biće saopštena, svim kandidatima, najkasnije do 14. 06. 2021. godine.

Konkurs se objavljuje posredstvom portala www.poslovi.infostud.com, a biće objavljen i na zvaničnoj internet stranici Fakulteta za sport www.fzs.edu.rs.

PREUZMI KONKURS