FAKULTET ZA SPORT UNIVERZITETA „UNION – NIKOLA TESLA“ iz Beograda, Narodnih heroja 30/Ι, Novi Beograd raspisuje

KONKURS

za upis studenata u prvom upisnom roku u školsku 2023/2024. godinu. Кandidati koji konkurišu, mogu da se upišu na sledeće akreditovane studijske programe:

OSNOVNE AКADEMSКE STUDIJE – 150 studenata

– Trener u sportu –  60 studenata (240 ESPB)

– Menadžment u sportu – 60 studenata (240 ESPB)

– Sportsko novinarstvo – 30 studenata (240 ESPB)

MASTER AКADEMSКE STUDIJE – 75 studenata

– Trener u sportu – 25 studenata (60 ESPB)

– Menadžment u sportu – 15 studenata (60 ESPB)

– Menadžment u turizmu i rekreaciji – 5 studenata (60 ESPB)

– Fizičko vaspitanje i sport – 30 studenata (60 ESPB)

 

USLOVI ZA UPIS

Pravo upisa na osnovne akademske studije (OAS) imaju kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Pravo upisa na master akademske studije (MAS) imaju kandidati sa završenim odgovarajućim fakultetom i sa ostvarenih 240 ESPB. Pravo upisa na studijski program master akademskih studija (MAS) Fizičko vaspitanje i sport (studijski program u postupku akreditacije) imaju studenti koji su po završetku četvorogodišnjih studija stekli zvanje „diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta“ i ostvarenih 240 ESPB.

ŠКOLARINA

Cena godišnje školarine na svim studijskim programima osnovnih akademskih studija iznosi 1.700 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Cena godišnje školarine na svim studijskim programima master akademskih studija iznosi 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Godišnja školarina pokriva sve troškove studija prijave ispita, izdavanje potvrda i uverenja, nastavne materijale u E obliku i osiguranje. Može se platiti u 9 rata, s tim da se prva rata u iznosu od 500 evra uplaćuje prilikom upisa. Student je u obavezi, da na početku školske godine, uplati iznos od 50 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate, a na ime administrativnih troškova upisa, kao i iznos od 50 evra, na ime troškova overe letnjeg semestra (plaća se početkom februara meseca).

PRIJAVLJIVANJE

Prijavljivanje kandidata u prvom upisnom roku obavljaće se od 19. juna do 14. jula 2023 godine. Pored popunjene prijave za upis, u zavisnosti od nivoa studija za koji konkurišu, kandidati prilažu originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

Za upis na osnovne akademske studije:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,

– diplomu srednje škole,

– diplomu o položenoj opštoj maturi,

– izvod iz matične knjige rođenih.

Za upis na master akademske studije:

– diplomu / dodatak diplomi o završenim osnovnim akademskim studijama,

– izvod iz matične knjige rođenih.

Sve dodatne informacije možete dobiti preko telefona 011/4044060 ili putem mejla: info@fzs.edu.rs