Rođena je u Kruševcu 26. maja 1964. godine. Nakon završene Pedagoške akademije kao đak generacije Grada Kruševca, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1989. godine na smeru Psihologija, zatim specijalizirala na smeru  Upravljanje i organizacija sistema obrazovanja na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu 2000. godine gde je i magistrirala tri godine kasnije. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu 2015.godine u Nišu sa doktorskom disertacijom „Vaspitni stil u kontekstu porodične funkcionalnosti i stresa roditeljske uloge“  i stekla zvanje doktora pedagoških nauka.

Profesionalnu karijeru započela je 1990. godine u SOŠO „Veselin Nikolić“ kao psiholog/stručni saradnik, a potom je od 1994. godine nastavila rad i u Gimnaziji u Kruševcu. Od 2002. godine angažovana je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na poslovima strateškog planiranja razvoja obrazovanja, razvojnog planiranja, ljudskih i manjinskih prava u obrazovanju, od čega pet godina na mestu načelnika Odeljenja za strategiju i razvoj obrazovanja.

Autor je i realizator šest programa za zaposlene u obrazovanju sa akreditovanim programima od strane ZUOV i četiri programa koje realizuje kontinuirano od 2010. godine u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, odnosno Nacionalne akademije za javnu upravu.

Autor je dve stručne knjige: „Upravljanje stresom u procesu vaspitanja i obrazovanja – modeli i prevencija“ i „Stres roditeljske uloge u kontekstu porodičnih odnosa i vaspitnog stila“ kao i koautor stručne monografije „Okrugli sto na temu rodno osetljivih politika“, ali i dvadesetak članaka u stručnim časopisima.

Koordinirala je projekat Svetske banke/projekta komponenta Decentralizacija obrazovanja u Srbiji  2006-2008 i učestvovala  u velikom broju domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti obrazovanja. Član Pregovaračke grupe za poglavlje 26 i kontakt osoba za oblast obrazovanja za Pregovaračko poglavlje 23.  Nacionalni koordinator za demokratsko obrazovanje i obraz.za ljudska prava EDC/HRE i  član mreže koordinatora Jugoistočnog Balkana (Savet Evrope od 2010-2017), član EPAN mreže  savetnika za politike u obrazovanju – Nacionalni koordinator u Savetu  Evrope od 2017. Član UO projekata Saveta Evrope: Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju (2013-2015), UO projekta Osnaživanje demokratske kulture u školama (2017-2019) i UO projekta Obrazovanje za sve 2019-2022. Član više radnih grupa Vlade RS .

Dobitnik je  nekoliko nagrada i priznanja među kojima su najznačajnije: Povelja zahvalnosti Filološkog fakulteta u Beogradu za podršku i unapređenje razvoja jezika i kulture 2014. godine, Gramate za najboljeg predavača 2018. Nacionalne akademije za državnu upravu.

Termin konsultacija: sreda 15:30-16:30h

E-MAIL: snezana.vukovic@fzs.edu.rs