Studijski program master akademskih studija Trener u sportu (DHP) u trajanju od jedne godine (dva semestra), na kojem se stiče 60 ESPB, sadrži sve elemente utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa.

Struktura studijskog programa MAS Trener u sportu koncipirana je po uzoru na priznate međunarodne visokoobrazovne institucije, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti. Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije.

Osnovni cilj studijskog programa Trener u sportu master akademskih studija jeste obrazovanje master trenera u sportu kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, kao i osposobljavanje za samostalan istraživački rad i učešće u timskim naučnoistraživačkim projektima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta u istraživačkim ustanovama i institucijama koje se bave razvojem, upravljanjem i kontrolom u oblasti sporta i to kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, razvijanje novih veština kroz aktivnosti istraživanja u cilju kompetentnog rešavanja praktičnih i teoretskih problema istraživačko-razvojnog i inovativnog karaktera, kritičko tumačenje u vezi primenjenih modela, postupaka i ostvarenih rezultata istraživanja, kao i dalje usavršavanje znanja u svim oblicima profesionalne delatnosti i sposobnosti neophodnih za nastavak studija na višem nivou obrazovanja.

Struktura studijskog programa MAS Trener u sportu koncipirana je po uzoru na priznate međunarodne visokoobrazovne institucije, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti.

Savladavanjem studijskog programa MAS Trener u sportu student stiče opšta i specifična znanja, sposobnosti i veštine koja su u funkciji kvalitetnog obavljanja delatnosi u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Struktura studijskog programa je tako postavljena da će studenti na ovom nivou studiranja proširiti svoja znanja i veštine, biti osposobljeni za sprovođenje istraživanja i angažovanje na razvijanju i unapređivanju vrhunskog sporta u sportskim organizacijama na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou, masovnog sporta koji okuplja decu i omladinu u urbanim i ruralnim sredinama, sportske rekreacije programirane prema potrebama pojedinih kategorija stanovništva idr.

Ishod procesa učenja jesu kompetentni master treneri u sportu, osposobljeni za rad u sve zahtevnijim uslovima privređivanja, kadrovi u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koji zadovoljavaju realne potrebe tržišta za resursima ovog profila u našoj zemlji, osposobljeni za praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova i njihove implementacije u praksi, za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja na specijalističkim i doktorskim studijama.

TABELE PREDMETA

Р.бр.Шиф. Пред.Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1.011МНИМетодологија научног истраживања1908
2.011УПСУправљање припремом и такмичењем у спорту1908
3.Изборни предмети – група 11606
011ППИПедагошка и психолошка истраживања у физичком васпитању и спорту
011РППРизици у спортском тренингу и превенција повреда
4.Изборни предмети – група 21606
011БМИБиомеханичка истраживања у физичком васпитању и спорту
011ПОСПараолимпијски спорт
5.012ДАФДијагностика и аналитика у физичком васпитању и спорту2606
6.012СТПСтручна пракса26
7.012СИРСтудијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада22409
8.012МРИОМастер рад- израда и одбрана211
Укупно часова активне наставе600
  Укупно ЕСПБ60

SVRHA

Svrha studijskog programa MAS Trener u sportu je da studentima omogući sticanje adekvatnog teorijsko-primenjivog znanja, kompetencija i kvalifikacija koje su društveno opravdane i korisne iz oblasti upravljanja pripremom i takmičenjem u sportu, pedagoških i psiholoških istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu, rizika u sportskom treningu i prevencijama povreda, biomehaničkih istraživanja, paraolimpijskog sporta, dijangostike i analitike u fizičkom vaspitanju i sportu, takođe, da se osposobe za profesiju master trener u sportu, za praćenje, razvoj i primenu novih naučnih i stručnih dostignuća u ovoj oblasti, kao i za samostalni studijski istraživački rad. Usvojena znanja i veštine omogućiće svršenim studentima da kvalitetno i kompetentno sprovode programirane sportske aktivnosti i treninge selekcionisanih pojedinaca i grupa na svim nivoima takmičarskog sporta dece, omladine i odraslih, za sprovođenje rekreacijskih aktivnosti u okviru pokreta sport za sve, da kreiraju inkluzivnu politiku i sprovode inkluziju u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja i razvijaju pozitivne socijalne odnose od najranijeg dobnog uzrasta kroz organizacione oblike fizičkog vežbanja, da uvažavaju društvene razlike i vrše senzibilizaciju učesnika u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja.

Predmeti na ovom studijskom programu su stručno odabrani tako da njihovom obradom i savladavanjem studenti postaju sposobni da učestvuju u rešavanju praktične problematike u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, da svoja znanja i veštine inkorporiraju u timski rad na praćenje i primenu novih naučnih otkrića u ovoj oblasti. Vrednost ovog studijskog programa procenjuje se kroz njegovu naučnu celishodnost u okvirima postojećih tokova nauke i prakse razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta kako u domaćim, tako i u inostranim obrazovnim institucijama. Zbog toga je ovaj studijski program i kompatibilan sa programima istih ili sličnih usmerenja na domaćim i inostranim visokoobrazovnim institucijama.

Studijski program prati sve novine u oblasti obrazovanja kao što su standardi Bolonjskog procesa, pravci razvoja visokog obrazovanja u Republici Srbiji, sve u cilju obrazovanja i osposobljavanja stručnjaka za rad u institucijama čija delatnost je usmerena ka unapređenju zdravlja i kvalitetu života stanovništva. Interes države je uključivanje što većeg broja stanovništva u sport i sportske aktivnosti, zdrav život, svestran razvoj ličnosti, uključivanje deteta u društveni život zajednice na svim nivoima, aktivno korišćenje slobodnog vremena idr., što zahteva angažovanje velikog broja obrazovanog kadra, i što je od suštinskog značaja za ostvarivanje ciljeva Evropske sportske povelje.
Koncepcija ovog studijskog programa je u saglasnosti sa Međunarodnom poveljom o telesnom vaspitanju i sportu, koja bavljenje fizičkim vaspitanjem i sportom smatra osnovnim pravom svih ljudskih bića i nužnim uslovom celovitog razvoja ličnosti (UNESKO, iz 1978. god.), Rezolucijom UN o ulozi sporta kao načina da se unapređuje zdravlje, obrazovanje, razvoj i mir (2003). U skladu je i sa evropskom deklaracijom o daljem razvoju obrazovnih institucija, sportskih organizacija i drugih ustanova koje se bave sportom ili od kojih zavisi rešavanje problema u sportu.

Realizacijom ovog studijskog programa Fakultet za sport daje doprinos osnovnim ciljevima razvoja sporta u Republici Srbiji, posebno sa aspekta unapređenja postojećeg sistema obrazovanja, stručnog i naučnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta u našoj zemlji.

Doprinos Fakulteta jeste i podrška Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kroz prvenstveno očuvanje i razvoj ukupnog naučno – istraživačkog potencijala i opšteg fonda znanja, kao važnih činilaca uključivanja Srbije u Evropske integracione procese.U tom kontekstu Fakultet je obezbedio ljudske i druge materijalne i tehnološke resurse za razvoj naučno istraživačkog rada u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i svoje aktivnosti usmerio na realizaciju nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata.
Doprinos Fakulteta je i Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2030. godine, između ostalog kroz aktivnosti da se privreda, nauka, kultura, sport, obrazovanje i druge delatnosti u Republici Srbiji pridružuju zajedničkom evropskom prostoru sa ciljem da postane konkurentan i produktivan činilac ukupnih razvojnih stremljenja koje sledi Evropa.

Studijski program MAS Trener u sportu koncipiran je tako da omogućava obrazovanje savremenih kadrova – master trenera u sportu, po odgovarajućim međunarodnim standardima, spremnih da se suoče sa brojnim i relevantnim promenama u ovoj oblasti. Kao polazište u izradi studijskog programa MAS Trener u sportu poslužilo je dugogodišnje iskustvo i praksa najeminentnijih međunarodnih visokoobrazovnih institucija.

Studijski program je tako osmišljen da obezbeđuje kompetencije koje su društveno opravdane i korisne. Realizacijom ovako utemeljenog studijskog programa proizvešće se master trener i u sportu koji poseduju adekvatna znanja merljiva znanju koja se stiču u međunarodnim okvirima. Takvi kadrovi će doprineti povećanju konkurentnosti na tržištu znanja u Srbiji i šire u regionu.

Ovaj studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde Fakulteta i obrazovnog sistema u našoj zemlji. Svrha jeste realizacija nastavnog procesa zasnovanog na principima Bolonjske deklaracije i kontinuiranog praćenja kvaliteta nastavnog i vannastavnog procesa. Svrha studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevim Fakulteta za sport.

Svrha ovog studijskog programa jeste da osposobi studente za dalji nastavak studija.

CILJ

Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ ima za cilj visok kvalitet procesa studija i kvalitet diplomaca u skladu sa principima prestižnih evropskih i drugih međunarodnih visoko obrazovanih ustanova.

Studijski program Trener u sportu master akademskih studija ima jasno definisane ciljeve zasnovane na bazi iskustava i savremenih inovacija i znanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, koja se izučavaju na istim/sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu.

Osnovni cilj studijskog programa Trener u sportu master akademskih studija jeste obrazovanje master trenera u sportu, kompetentnog i samostalnog stručnjaka koji vrednuje, ceni i promoviše fizičku aktivnost kao značajnu odliku zdravog načina života, kome je kroz ovaj program omogućeno sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, razvijanje novih veština kroz aktivnosti istraživanja u cilju kompetentnog rešavanja praktičnih i teoretskih problema istraživačko-razvojnog i inovativnog karaktera, kritičko tumačenje u vezi primenjenih modela, postupaka i ostvarenih rezultata istraživanja, kao i dalje usavršavanje znanja u svim oblicima profesionalne delatnosti i sposobnosti neophodnih za nastavak studija na višem nivou obrazovanja.

Konkretni ciljevi studijskog programa MAS Trener u sportu: produbljivanje prethodno stečenih teorijskih i praktičnih znanja, ali i nadogradnja u savremenim trendovima u razvoju fizičkog vaspitanja i sporta;osposobljeni za samostalno koncipiranje i sprovođenje istraživanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, celovito razmatranje problema, delotvorno rešavanje stručnih problema, kao i kritičkog i kreativnog mišljenja; obrazovanje istraživača osposobljenih za timski rad, za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike i njihovo objavljivanje u naučnoj, stručnoj i široj javnosti; ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno sprovođenje programiranih sportskih aktivnosti i treninga selekcionisanih pojedinaca i grupa na svim nivoima takmičarskog sporta dece, omladine i odraslih, za sprovođenje rekreacijskih aktivnosti u okviru pokreta sport za sve, da kreiraju inkluzivnu politiku i sprovode inkluziju u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja, da doprinose svestranom razvoju učenika i njegove sposobnosti za stvaralačku primenu fizičke kulture u životu s ciljem otklanjanja nedostataka, jačanja zdravlja, radne i odbrambene sposobnosti; razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova; osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka poštujući odgovarajuće etičke norme; pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem studijskog programa Trener u sportu master studija, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja delatnosti u ovoj oblasti.

Opšte kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Trener u sportu master studija su:
– Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikuljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;
– Ovladaju različitim metodama rešavanja problema u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;
– Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
– Praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i njihove implementacije u praksi;
– Osposobljenost za timski rad;
– Osposobljenost da stečena znanja iz trenažne tehnologije primene u svakodnevnoj praksi;
– Da nastave školovanje – doktorske studije, ukoliko se za to opredele.

Predmetno specifične kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Trener u sportu master studija su:
– temeljno poznavanje i razumevanje istraživačkih nastavnih disciplina ovog studijskog programa;
– sposobnost opredeljivanja, strukturiranja i rešavanja problema u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta korišćenjem primerenih metoda istraživanja;
– osposobljenost studenta da primenom naučnih metoda vrši istraživanja u okviru odabranih tema u oblasti savremenih trendova trenažne tehnologije;
– osposobljenost za razumevanje principa sportskog treninga i svih komponenata treniranja sportista; za analizu sportskih aktivnosti sa kojima će se susresti obavljajući poslove struke vezane za ovu oblast; za razumevanje važnosti sportske dijagnostike i dijagnostičkih postupaka, kao i metoda oporavka sportista;
– osposobljenost studenata da planiraju, vrše izbor, doziranje i raspored trenažnih operacija; za izradu plana i programa dugoročne sportske pripreme; da kratkoročno planiraju i programiraju (jednogodišnji i polugodišnji ciklus); za kreiranje više trenažnih mikrociklusa, za kreiranje pripremnog, takmičarskog i prelaznog perioda;
– osposobljenost studenta za prepoznavanje i upravljanje rizikom u sportskom treningu i prevencijama povreda; za primenu tehnike za prevenciju sporstkih povreda, prepoznavanje, procenu i tretiranje sportskih povreda; za kreiranje programa rehabilitacije za određene sportske povrede; za razumevanje psiholoških faktora povezanih sa sklonošću povređivanja i kako pomoću psiholoških veština ubrzati proces rehabilitacije;
– osposobljenost studenta da koristi tehnologije kondicionog treninga u funkciji sportskog uspeha i tehnologije upravljanja treningom u prostoru kondicije; da samostalno planira, programira i vodi trening kondicije; da samostalno kreira u prostoru koji se odnosi na korišćenje u praksi savremenih kondicionih modela treninga kondicije koji imaju uticaja na poboljšanje kondicije sportista; za izbor i primenu različitih metoda u odnosu na određenu sportsku disciplinu; za organizovanje i vođenje treninga, određivanja opterećenja u zavisnosti od vrste sporta, uzrasta, pola i treniranosti; da određuju kakav oporavak se primenjuje kod pojedinačnih vežbi, serija vežbi i nakon treninga i takmičenja;
– osposobljenost studenta za razumevanje i primenu osnova funkcionisanja lokomotornog aparata u oblasti ljudskih kretanja, a pre svega u različitim sportskim aktivnostima; osposobljenost za primenu biomehaničkih principa i metoda istraživanja u sportu; za rešavanje zadataka korišćenjem najnovijih softvera;
– osposobljenost studenta da jasno prenese ideje o psihološkim teorijama i praksi; da kritički razmišlja o ličnom razvoju, kao trener, kao i trener prakse; da preuzima, analizira, vrši sintezu i kritički oceni informacije; da izabere strategije i pristupe za uspostavljanje, integraciju i upravljanje programom performanse psihologije u trenerskom okruženju; razumeju uloge koju psiho-socijalne varijable igraju u poboljšanju performansi;
– koriste nove informacione tehnologije u sticanju znanja iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;
– sposobnost za primenu stečenih saznanja u rešavanju praktičnih problema u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;
– sposobnost samostalnog praćenja i kritičkog vrednovanja savremenih svetskih dostignuća u nauci fizičkog vaspitanja i sporta.

Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalje obrazovanje i mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad su:
– Pristup daljem studiranju – pravo na dalje obrazovanje i usavršavanje,
– Upis na specijalističke akademske studije,
– Upis na doktorske studije.

Drugi stepen master studija Trener u sportu omogućuje licu sticanje zvanja master trenera u sportu, kao i obavljanje profesionalnih aktivnosti za koje su kvalifikacije date.