Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ uspešno je prošao resertifikacionu proveru po zahtevima standarda ISO 9001:2015 i dobio je sertifikat, koji je izdat od strane međunarodnog sertifikacionog tela IQnet, kao i vodećeg nacionalnog sertifikacionog tela za sisteme menadžmenta YUQS, zvanično akreditovanog od strane Akreditacionog tela Srbije.

Treće izdanje QMS/IQnet sertifikata važi od 22.06.2022. do 21.06.2025. godine, uz nadzorne provere svake godine. Resertifikaciona provera poslovanja Fakultet za sport, od strane YUQS-a, obavljena je krajem aprila 2022. godine, kada je konstatovano da se procedure i uputstva poštuju i da nisu uočene nikakve neusaglašenosti. Od uvođenja standarda ISO 9001:2015 i početka dokumentovanja ključnih poslovnih procesa, Fakultet za sport ima veću operativnu efikasnost, niže troškove poslovanja i bolju kontrolu svih procesa.

Usvajanje sistema menadžementa kvalitetom ISO 9001:2015 je strateška odluka Fakulteta za sport, doneta u cilju poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti obrazovnih procesa.

U postupku sertifikacije, Fakultet za sport je pokazao svoju sposobnost da konzistentno obezbeđuje usluge koje ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i propisa, kao i da konstantno povećava zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom i poboljšanjem sistema, a sve u skladu sa misijom, vizijom i politikom kvaliteta Fakulteta za sport.

Fakultet za sport je prvi put sertifikovao svoj sistem upravljanja kvalitetom 2016. godine i od tada ga aktivno unapređuje kontinuiranim poboljšanjima i preventivnim i korektivnim merama s naglaskom na brizi za svoje zaposlene i fokusu na korisnike svojih usluga.

Rezultat sprovedene resertifikacije je obnavljanje sertifikata za: akademsko obrazovanje, usavršavanje i profilisanje kadra za sportsku delatnost kroz akreditivane studijske programe četvorogodišnjih osnovnih i jednogodišnjih master akademskih studija.