Doc. dr Željko Turčinović

OBRAZOVANJE:
1. Diploma: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Crne Gore/Podgorica, R. Crna Gora); oblast:
diplomirani inženjer metalurgije
2. Magistratura: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, naziv teze: Uticaj rukovodioca na
radnu motivaciju radnika; oblast: magistar tehničkih nauka, za područje organizacionih nauka
3. Doktorat: Fakultet za poslovne studije, Univerzitet Megatrend u Beogradu, naziv disertacije: Specifičnosti
menadžmenta ljudskih resursa u malim i srednjim preduzećima; oblast: doktor ekonomskih nauka

USAVRŠAVANJE:
1. Inženjer kvaliteta: završena škola kvaliteta, najveći stepen obrazovanja iz oblasti kvaliteta
2. Interni proverivač sistema menadžmenta (kurs za interne proverivače – ISO 9001, ISO 14001. OHSAS
18001 …)
3. Završena obuka za eksternog proverivača sistema menadžmenta kvalitetom (QMS Lead Auditor Course
– ISO 9001)

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI/RADNO ISKUSTVO:
1. do 1996. – Željezara Nikšić, R.Crna Gora
2. 1996 – 2008. – Fabrika elektoda “Piva” – Plužine, R.Crna Gora
3. 2008 – 2014, trener/konsultant i stručni saradnik u preduzećima u Crnoj Gori i Srbiji
4. 2014 – danas, Fakultet za sport, docent
5. 2016 – danas, Fakultet za sport, nastavnik na predmetu: Upravljanje kvalitetom u sportu
6. 2008 – danas, CQA, consultant – trener
7. 2008 – danas, Implementacija menadžment sistema (u više od 30 preduzeća u Srbiji i Crnoj Gori)
8. 2013 – danas, EBRD, konsultant – trener Evropske banke za obnovu i razvoj (European Bank for
Reconstruction and Development) za područje implementacije i sertifikacije ISO standarda) – konsultant
preko programa Saveti za mala preduzeća (Advice for Small Businesses). Kao vođa projekta izdvajamo:
(1) GA-MNE-2015—1878888036 (za preduzeće Dekor Iva, d.o.o.); 2) GA-MNE-2016-537746793 (za
preduzeće Standard inženjering, d.o.o.); 3) GA-MNE-2017-270002183 (za preduzeće DIT DUGA, d.o.o)
9. 2013 – danas, Ministarstvo ekonomije Crne Gore, konsultant – trener: Program povećanja regionalne i
lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (ISO
standardi). Ko vođa projekta u 8 preduzeća.
10. Objavljeno preko 33 rada iz oblasti menadžment sistema i unapređenja poslovanja, menadžmenta ljudskih
resursa, organizacije,… Radovi su objavljeni u časopisima: Kvalitet, Kvalitet&Izvrsnost, Poslovna politika,
Management…

11. Poseduje više sertifikata za područja primene programa softverskog paketa SPSS u analizi podataka,
Swedish federation of productivity services (SRF), Adižes instituta, Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, Poka
Yoke, SMED, reorganizacija poslovnih procesa, vezivanje plate za učinak zaposlenih …

E-MAIL: zeljko.turcinovic@fzs.edu.rs