Red. prof. dr Zoran R. Mašić

Rođen je 30.05.1958. u Štipu. Osnovnu školu je završio u Кarlovcu, a srednju mašinsku tehničku u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Beogradu 1980. Prosečna ocena tokom studija 8,87. Za uspeh na studijama nagrađen je 1979. godine Univerzitetskom nagradom. Bio je prvi student prodekan Fakulteta fizičke kulture. Učesnik je dve savezne omladinske radne akcije. Na SORA „Šamac–Sarajevo“ 1978 je proglašen za udarnika. Tokom poslediplpmskih studija na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu je stipendiran od Osnovne zajednice nauke Beograda, a magistrirao je 1987. Doktorirao je na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu 1999. godine.

Кarijeru je započeo kao profesor fizičke kulture u srednjim školama i stručni saradnik Univerzitetskog saveza organizacija za fizičku kulturu Beograda, (1980-1982). Od 1982. godine radi kao istraživač u Jugoslovenskom zavodu za fizičku kulturu i medicinu sporta, gde je od 1985. do 1987. bio rukovodilac odeljenja za sport. U Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu–IV uprava Generalštaba oružanih snaga SFRJ u Beogradu radi od 1987. do 1992. godine kao referent za fizičko vaspitanje Oružanih snaga, pa na Vojnoj akademiji do 1995. kao predavač na Кatedri za fizičko vaspitanje. Na Policijskoj akademiji je od 1995. do 1999. godine bio asistent na predmetu Specijalno fizičko obrazovanje. Od 1999. do 2000. godine je direktor DP Centar za fizičku pripremu i borenja “Partizan-Čukarica“, Beograd, a zatim profesionalno Generalni sekretar Društva za fizičko vaspitanje i rekreaciju “PartizanČ–ukarica”. Na Fakultetu za menadžment u sportu Univerziteta “Braća Кarić“ je biran u sva nastavna zvanja: docent 2002, vanredni profesor 2006, redovni profesor 2010. godine. Tokom rada na tom Fakultetu bio je prodekan za unutrašnju organizaciju, član Saveta Fakulteta, šef katedre za menadžment u sportu, te prodekan za naučno-istraživački rad. Učestvovao je u izradi planova nastave za master i doktorske studije, a bio je i predsednik komisije za primenu standarda za akreditaciju Fakulteta i studijskih programa. Na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, je od 2012. redovni  profesor.  Od oktobra 2019. godine je zaposlen na Fakultetu za sport Univerziteta „Union-Nikola Tesla“.

Samostalno ili u koautorstvu je objavio preko 120 stručnih i naučnih radova na nacionalnim ili međunarodnim skupovima i nacionalnim ili međunarodnim časopisima. Od 1996. godine istražuje „novu“ antropomotoričku osobinu nezaobilaznu u sportu–dinamičku čvrstoću. Autor je dve monografije i tri udžbenika, te recenzent pet knjiga iz oblasti borenja, treninga i organizacije sporta. Učestvovao u realizaciji deset naučno istraživačkih i razvojno stručnih projekata. Član je uređivačkog ili naučnog odbora nekoliko časopisa i zbornika, a od 2005. godine i član redakcije biblioteke «Academio» Zadužbine Andrejević. U nacionalnom adresaru sporta Srbije među prepoznatim akademskim sportskim stručnjacima, naveden je u oblasti Menadžment u sportu.

Nosilac je crnog pojasa 5. dan stepena za karate i instruktorskog zvanja Šihan Okinava Кarate -Do Asocijacije Japan. U sportskim organizacijama obavljao je brojne dužnosti, a sada je Sportski direktor Srpske aikido federacije, predsednik Društva za fizičko vaspitanje i rekreaciju „Partizan-Čukarica“ i počasni član Asocijacije „Sport za sve“ Beograd.

E-MAIL: zoran.masic@fzs.edu.rs