naslovnica-ucionica

Fakultet za sport Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ iz Beograda poseduje Dozvolu za rad Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 612-00-01629/2019-06 od 11.10.2019. godine, rešenjem Privrednog suda u Beogradu broj 1 Fi 324/2012 od 11.09.2012. upisan je u sudski registar, u registarski uložak broj 5-1403-00, pa u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o sportu i pratećim podzakonskim aktima, ispunjava sve propisane uslove i standarde za sprovođenje programa stručnog osposobljavanja za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu.

Fakultet za sport, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, osnovan je 2012. godine kao prva visokoškolska ustanova u Srbiji čija je matična oblast isključivo sport. Misija Fakulteta je da sportskim organizacijama i klubovima, obrazovnim, kulturnim i medijskim ustanovama, kao i rastućem sportskom tržištu, u Srbiji i šire, ponudi akademski obrazovan i usko-stručno specijalizovan sportski kadar, sa svim kompetencijama za buduću delatnost, osposobljen da kvalitativno doprinese razvoju sporta, zadovoljavajući najviše standarde.

Zbog toga je Fakultet za sport prepoznat kao pouzdan i kvalitetan partner od strane Olimpijskog komiteta Srbije, ali i mnogih srpskih granskih sportskih saveza. Potpisani su sporazumi o saradnji sa preko 80 nacionalnih granskih sportskih saveza i sprovedeno je više programa stručnog osposobljavanja, na nivou od 120 i 240 časova.

Neki od partnerskih saveza su: Fudbalski savez Srbije, Košarkaški savez Srbije, Odbojkaški savez Srbije, Vaterpolo savez Srbije, Rukometni savez Srbije, Veslački savez Srbije, Atletski savez Srbije, Teniski savez Srbije, Džudo savez Srbije, Ragbi 13 savez Srbije, Vazduhoplovni savez Srbije, Joga savez Srbije, Šahovski savez Srbije, Skvoš asocijacija Srbije, Džet ski savez Srbije,…

znanje-za-medalje

Organizacija nastave i nastavni sadržaji prilagođavaju se potrebama svakog granskog saveza, kako bi se došlo do optimalnog modela i postigao najviši nivo transfera znanja, informacija i iskustava, koji su od značaja, kako za polaznike tako i za savez.

Spremni smo da zajednički formiramo najkvalitetnije teorijske i praktične sadržaje koji će doprineti uspešnijem radu saveza, njegovih klubova i sportskih stručnjaka.

U zavisnosti od konačno utvrđenog plana i programa, dinamike realizacije, angažovanosti prostornih, tehničkih i stručnih potencijala, dogovaraju se i finansijski uslovi za realizaciju programa stručnog osposobljavanja, koji će pojedinačno biti povoljniji ukoliko je broj polaznika veći.

Šef departmana za neformalne edukacije je mr Aco Gajević.

Fakultet za sport u Beogradu, pored redovnog akademskog obrazovanja, orijentisan je i ka neformalnim vrstama edukacije. Na fakultetu se realizuju programi stručnog osposobljavanja lica za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. Cilj je da i taj deo obrazovnog procesa sportskih stručnjaka bude na višem nivou i na taj način se doprinese unapređenju i razvitku srpskog sporta.

Programi stručnog osposobljavanja uvedeni su u obaveznu praksu rada sportskih organizacija i visokoškolskih obrazovnih ustanova u Srbiji i zbog velikog broj nekadašnjih sportista i aktuelnih sportskih radnika, koji obavljaju širok dijapazon poslova u oblasti sporta, ali nemaju formalno obrazovanje, kojim bi potkrepili svoja praktična znanja, neophodno za sticanje dozvole za rad, koja im omogućuje rad u sportskim organizacijama, u skladu sa zakonom.

Put do sticanja odgovarajućih sportskih zvanja je jasno definisan važećim zakonskim i podzakonskim propisima i obuhvata ispunjenje određenih formalno-pravnih i obrazovno-stručnih uslova i kriterijuma, a ostvaruje se kroz zajednički rad i saradnju sportskih organizacija i visokoškolskih ustanova u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

STRUČNI RAD U SPORTU ( izvodi iz pravilnika)

Sportski stručnjaci

Stručni rad u sportu, u sportskim organizacijama, koje su članovi nacionalnog granskog sportskog saveza, mogu obavljati sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o sportu i poseduju dozvolu za rad predviđenu pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i pravilima međunarodnog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni granski sportski savez, u saradnji sa visokoškolskom ustanovom, izdaje, obnavlja i oduzima dozvolu za rad sportskim stručnjacima, u skladu sa Zakonom, pravilnikom, sportskim pravilima tog saveza i pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza i vodi evidenciju izdatih, obnovljenih, odnosno oduzetih dozvola za rad.

Dozvola za rad

Zahtev za izdavanje dozvole za rad sportski stručnjak podnosi nadležnom nacionalnom granskom
sportskom savezu.

Nadležni nacionalni granski sportski savez izdaje odgovarajuću dozvolu za rad sportskom stručnjaku kada ispuni sve zakonom predviđene uslove.

Dozvola za rad važi za period na koji je izdata od strane nadležnog granskog sportskog saveza, u skladu sa zakonom.

Nadležni nacionalni granski sportski savez može da izda dozvolu za rad najvišeg nivoa, propisanog pravilima tog saveza, samo sportskom stručnjaku koji ima odgovarajuće sportsko zvanje, koje se stiče na osnovustručne spreme, odnosno obrazovanja, u skladu sa Zakonom i pravilnikom kojim se uređuje nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja.

Ako sportski stručnjak, u toku trajanja dozvole za rad, stekne više sportsko zvanje, smatra se da je istu produžio.

Stručno osposobljavanje

Polaznik stručnog osposobljavanja treba da ima:

– opštu zdravstvenu sposobnost i posebnu zdravstvenu sposobnost za bavljenje stručnim
radom u određenoj grani sporta (uverenje ne sme biti starije od mesec dana);
– završeno najmanje srednje obrazovanje;
– odgovarajuće poznavanje srpskog jezika.

Stručna osposobljavanja, za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, sprovode nacionalni granski sportski savezi i nacionalna stručna sportska udruženja (Organizacije) u saradnji sa odgovarajućim visokoškolskim ustanovama, ako je to predviđeno sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza i ukoliko ispunjavaju uslove utvrđene Pravilnikom o stručnom osposobljavanju Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Stručno osposobljavanje vrši se u okviru tri nivoa stručne osposobljenosti:

1) osposobljenost I nivoa, koja obuhvata savladanu teoretsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 60 časova uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova;
2) osposobljenost II nivoa, koja obuhvata savladanu teoretsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 120 časova uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova;
3) osposobljenost III nivoa, koja obuhvata savladanu teoretsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 240 časova uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.

Opšti deo plana stručnog osposobljavanja sportskih stručnjaka za sportska zanimanja trener u sportu, instruktor u sportu i organizator rekreacije u sportu sadrži obavezno sledeće predmete:

 1) osnove sporta;
2) osnove sportske antropologije – osnove funkcionalne anatomije, osnove fiziologije sporta,
osnove psihologije sporta, osnove sportske medicine;
3) osnove sportske metodike;
4) osnove sportske statistike i informatike;
5) osnove teorije treninga;
6) osnove organizacije sporta i zakonske uređenosti sporta u Republici Srbiji.

Posebni deo plana stručnog osposobljavanja sportskih stručnjaka određuje se prema grani sporta i sadrži obavezno sledeće predmete:

 1) analiza sportske aktivnosti;
2) metodika podučavanja sportske grane;
3) metodika treninga sportske grane;
4) sportsko pedagoška praksa;
5) trenažna praksa.

Polaznici stručnog osposobljavanja za sportsko zanimanje „trener u sportu“ imaju predmete pod 1), 3), 4) i 5), a polaznici stručnog osposobljavanja za sportsko zanimanje „instruktor u sportu“ i „organizator rekreacije u sportu“ imaju predmete pod 1), 2) i 4).

Programi stručnog osposobljavanja za sportsko zanimanje menadžer u sportu i druga organizaciono-poslovna zanimanja obavezno sadrži sledeće predmete:

 1) menadžment u sportu;
2) marketing u sportu;
3) osnovi sportske organizacije;
4) ekonomika sporta i finansiranje sporta;
5) zaštita zdravlja i antidoping u sportu;
6) upravljanje sportskim projektima;
7) upravljanje sportskim objektima;
8) upravljanje sportskim priredbama;
9) sportsko pravo;
10) upravljanje bezbednosnim i drugim rizicima u sportu;
11) osnove sportske statistike i informatike.

 Na osnovu zapisnika, polazniku, koji je položio stručni ispit, izdaje se Uverenje o završenom stručnom osposobljavanju i sticanju određenog sportskog zvanja, na osnovu kojega mu matični sportski savez izdaje dozvolu za rad.

Kao akreditovana visokoškolska ustanova, na osnovu člana 111. Zakona o visokom obrazovanju i člana 29. Zakona o sportu („Sl. Glasnik RS“, br. 10/2016) Fakultet za sport Univerziteta “UNION – Nikola Tesla” iz Beograda, u saradnji sa nadležnim nacionalnim granskim sportskim savezima i drugim partnerskim sportskim organizacijama, raspisuje

K O N K U R S

za upis kandidata na Program stručnog osposoblјavanja lica za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu I, II i III nivoa, u okviru zanimanja:

trener u sportu, instruktor u sportu, organizator rekreacije u sportu, organizator sportskog poslovanja, menadžer u sportu, sportski posrednik, sudija u sportu, sportski vodič, sportski spasilac, sportski dokumentalista, novinar u sportu, sportski propagandista. 

 • Programi stručnog osposobljavanja su obima 60, 120 ili 240 časova.
 • Prijavljivanje kandidata je na Fakultetu za sport, u ulici Narodnih heroja br. 30/I na Novom Beogradu – kancelarija br. 8 (kontakt osoba: mr Aco Gajević064/64 64 299; aco.gajevic@fzs.edu.rs ).
 • Rok za prijavu je zaključno sa 01.04. 2020. godine.
 • Prijavljivanje se vrši u skladu sa članom 34. i članom 35. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. Prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
 • popunjen prijavni list koji možete preuzeti OVDE
 • dokaz o opštoj zdravstenoj sposobnosti i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje stručnim radom u određenoj grani sporta (lekarsko uverenje koje ne sme biti starije od mesec dana);
 • kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju, pri čemu je minimum završeno srednje obrazovanje (original na uvid);
 • kopiju važeće lične karte / elektronski očitana lična karta;
 • potvrdu iz sportskog kluba, organizacije, teritorijalnog ili granskog saveza o prethodnom sportskom stažu.
 • Cene programa su u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara, u zavisnosti od izabranog nivoa i specijalnosti. Prijava, nastavna građa u elektronskom obliku, polaganje ispita, izdavanje uverenja i vođenje kompletne dokumentacije su uračunati u cenu. Plaćanje je moguće u dve rate i vrši se na račun broj: 170-30015169002-20 kod UniCredit Banke. Obavezna je uplata prve rate pre početka kursa.

Stručno osposobljavanje

 • Drop files here or
   Obavezna dokumentacija:
   - dokaz o opštoj zdravstenoj sposobnosti i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje stručnim radom u određenoj grani sporta (lekarsko uverenje koje ne sme biti starije od mesec dana);
   - kopija diplome o završenom prethodnom obrazovanju, pri čemu je minimum završeno srednje obrazovanje (original na uvid);
   - kopija važeće lične karte / elektronski očitana lična karta;
   - potvrda iz sportskog kluba, organizacije, teritorijalnog ili granskog saveza o prethodnom sportskom stažu.

  Trener u sportu je zanimanje lica koja učestvuju u demonstriranju sportskih veština, programiranju, planiranju i realizaciji stručno-pedagoškog rada u određenoj sportskoj grani.

  Karakteristični poslovi trenera u sportu jesu: planiranje trenažnog procesa, vođenje treninga, kontrola pripremlјenosti i selekcija sportista, analiza i korekcija trenažnog procesa i takmičenja, vođenje nastupa na takmičenjima; vođenje dokumentacije rada i postignutih rezultata, pripremanje izveštaje o radu; obezbeđivanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja i trenažnog procesa.

  Zvanja u okviru zanimanja trenera u sportu jesu:

  1) sportski učitelј;

  2) sportski operativni trener. 

  Sportski učitelј obavlјa poslove pod mentorskim nadzorom sportskog stručnjaka sa višim zvanjem u okviru zanimanja trener u sportu.

  Fond časova: 120

  Minimum prijavljenih kandidata: 5/sportskoj grani

  Cena programa: 25.000 RSD

  Sportski operativni trener

  Fond časova: 240

  Minimum prijavljenih kandidata: 5/sportskoj grani

  Cena programa: 40.000 RSD

  Instruktor u sportu je sportsko zanimanje lica koja se bave poslovima demonstriranja i osnovne obuke u određenoj sportskoj grani ili sportsko-turističkoj aktivnosti. 

  Karakteristični poslovi instruktora u sportu jesu: realizacija procesa osnovnog tehničko-taktičkog obučavanja vežbača i sportista u odnosnoj sportskoj grani, odnosno sportsko-turističkoj aktivnosti; pripremanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja; obezbeđivanje preventivnih mera bezbednosti i pružanje prve pomoći kod povreda; izvođenje programa sportskih aktivnosti sa sportistima i sl.

  Zvanja u okviru zanimanja instruktora u sportu su:

  1) sportski demonstrator;

  2) sportski instruktor;

  3) sportski instruktor specijalista (sa navođenjem specijalnosti).

  Sportski demonstrator je lice koje se bavi prikazom odgovarajućih veština u određenoj sportskoj grani, u saradnji sa sportskim instruktorom.

  Fond časova: 60

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 18.000 RSD

  Sportski instruktor

  Fond časova: 120

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 25.000 RSD 

  Sportski instruktor specijalista

  Fond časova: 240

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 35.000 RSD

  Organizator rekreacije u sportu je zanimanje lica koja realizuju poslove koji se karakterišu usmerenjem procesa vežbanja i sportskih aktivnosti na relaksacione efekte i širim dijapazonom promenjenih aktivnosti u odnosu na instruktore u sportu.

  Karakteristični poslovi organizatora rekreacije u sportu jesu: izvođenje programa rekreativnog vežbanja sa pojedincima i grupama vežbača; sprovođenje podučavanja sportista rekreativaca; animacije i organizacije grupa i pojedinaca za rekreativno bavlјenje sportskim aktivnostima; pripremanje vežbača za manifestacije i rekreativna takmičenja; pripremanje sportsko-rekreativnih izleta, logorovanja, zimovanja i slično; obezbeđivanje preventivnih mera sigurnosti i pružanje prve pomoći kod povreda; kontrola fizičkih sposobnosti vežbača; planiranje, analiza i korekciji programa vežbanja i rekreativnih sportskih aktivnosti; organizovanje i vođenje rekreativnih manifestacija i rekreativnih takmičenja; obezbeđenje materijalno tehničkih uslova za izvođenje rekreativnih aktivnosti; upućivanje sportista rekreativaca na pravilan izbor sportske opreme i rekvizita; upoznavanje sportista rekreativaca sa specifičnim terenima, trasama, poligonima; realizacija velnes, SPA i sličnih programa. 

  Zvanja u okviru zanimanja organizator rekreacije u sportu jesu:

  1) sportsko-rekreativni demonstrator;

  2) sportsko-rekreativni voditelј.

  Sportsko-rekreativni demonstrator

  Fond časova: 120

  Minimum prijavljenih: 10

  Cena programa: 25.000 RSD 

  Sportsko-rekreativni voditelј je lice koje samostalno realizuje specifične programe rekreativnog sporta.

  Fond časova: 240

  Minimum prijavljenih: 10

  Cena programa: 40.000 RSD

  Organizator sportskog poslovanja je zanimanje lica koja se bave poslovima neposredno povezanim sa funkcionisanjem organizacija u oblasti sporta (sekretari, lica zadužena za osiguranje bezbednosti obavlјanja sportskih aktivnosti i delatnosti; lica zadužena za antidoping aktivnosti; lica zadužena za planiranje i upravlјanje programima; lica zadužena za izdavanje dozvola za sezonu i dr).

  Karakteristični poslovi zanimanja organizatora sportskog poslovanja su: vođenje interne evidencije organizacija u oblasti sporta: članstva, kadrova, objekata, opreme, sportskih rezultata i aktivnosti; registracija i praćenje ispunjenja ugovora; planiranje i upravlјanje sportskim programima i projektima; organizovanje sportskih priprema i takmičenja; pripremanje interne dokumentacije i arhive organizacije u oblasti sporta; organizovanje održavanja sportskih objekata; dostavlјanje prijava za takmičenje; registracija učesnika u obavlјanju sportskih aktivnosti i delatnosti; pronalaženje sportskih talenata i praćenje sportskih sposobnosti sportista koji učestvuju u sportskim takmičenjima; asistiranje u markentiškim kampanjama organizacije u oblasti sporta; prikuplјanje sportskih podataka i njihovo analiziranje i interpretiranje; koordinisanje i planiranje aktivnosti na obezbeđenju bezbednosti na sportskim priredbama i u sportskim objektima; koordinisanje i planiranje antidoping aktivnosti; organizovanje poslova oko prodaje i plasmana ulaznica.

  Zvanje u okviru zanimanja organizatora sportskog poslovanja jesu:

  1) organizator sportskih priredbi;

  2) organizator sportskih programa i projekata;

  3) organizator sportskih priprema i putovanja;

  4) organizator održavanja sportskih objekata;

  5) organizator bezbednosti u sportu;

  6) organizator antidoping aktivnosti;

  7) sportski statističar;

  8) sportski skaut;

  9) asistent za sportski marketing;

  10) organizator prodaje ulaznica.

  Fond časova: 240

  Minimum prijavljenih kadidata: 10

  Cena programa: 40.000 RSD

  Menadžer u sportu je zanimanje lica koja se bave rukovodećim poslovima u organizacijama u oblasti sporta, odnosno poslovima upravlјanja, organizovanja, koordinacije, planiranja i kontrole rada organizacije u oblasti sporta i fizičkih lica zaposlenih, angažovanih ili učlanjenih u organizaciju u oblasti sporta.

  Karakteristični poslovi zanimanja menadžer u sportu jesu: organizovanje utakmica, susreta i takmičenja; organizovanje sistema takmičenja i učestvovanje u realizaciji sistema takmičenja; planiranje korišćenja objekata i kontrola njegovog izvršenja; pripremanje programa i projekata u oblasti sporta i kontrola njihovog izvršenja; pripremanje sastanaka stručnih organa i organa upravlјanja; nadzor nad internom dokumentacijom; interno informisanje članova o radu organizacije u oblasti sporta i informisanje trećih zainteresovanih lica; marketinške aktivnosti; propagandne aktivnosti; saradnja unutar i između organizacija u oblasti sporta u zemlјi i inostranstvu; vođenje poslovanja; sklapanje ugovora; sprovođenje odluka upravnih i stručnih organa organizacije u oblasti sporta.

  Fakultet za sport vrši obuku za sticanje zvanja operativni sportski menadžer.

  Fond časova: 240

  Minimum prijavljenih kandidata: 15

  Cena programa: 35.000 RSD

  Sportski posrednik je zanimanje lica koja se profesionalno bave poslovima posredovanja pri prelascima sportiste iz jedne organizacije u oblasti sporta u drugu.

  Karakteristični poslovi zanimanja sportskog posrednika jesu: praćenje stanja u određenoj grani sporta; pomaganje sportistima u pronalaženju sportskog angažmana i zaklјučivanju odgovarajućeg ugovora; pomaganje organizacijama u oblasti sporta u pronalaženju i angažovanju odgovarajućih sportista; posredovanje između organizacija u oblasti sporta pri transferima sportista.

  Fakultet za sport vrši obuku za sticanje zvanja sportski posrednik.

  Fond časova: 240

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 40.000 RSD

  Sudija u sportu je zanimanje lica koja se bave poslovima sportskog suđenja. 

  Karakteristični poslovi zanimanja sudije u sportu jesu: izvođenje suđenja na takmičenju u određenoj sportskoj grani prema zvaničnim pravilima i/ili prilagođenim pravilima; učestvovanje u radu sudijskih udruženja u kojima su sudije registrovane.

  Zvanja u okviru zanimanja sudija u sportu jesu:

  1) sportski sudija;

  2) nacionalni sportski sudija;

  3) međunarodni sportski sudija.

  Sportski sudija

  Fond časova: 60

  Minimum prijavljenih kandidata: 5/sportskoj grani

  Nacionalni sportski sudija

  Fond časova: 120

  Minimum prijavljenih kandidata: 5/sportskoj grani

  Cena programa: 30.000 RSD

  Međunarodni sportski sudija

  Fond časova: 240

  Minimum prijavljenih kandidata: 5/sportskoj grani

  Cena programa: 40.000 RSD

  Sportski vodič je zanimanje lica koja se bave poslovima vodiča u različitim sportskim aktivnostima. 

  Karakteristični poslovi sportskih vodiča jesu: pripremanje programa izleta i tura; pripremanje i održavanje opreme za aktivnosti; vođenje učesnika na izletima i turama; pripremanje učesnika za poduhvat i proveravanje njihove osposoblјenosti i opremlјenosti; organizovanje logora i boravka u njima; obezbeđenje preventivnih mera sigurnosti; pružanje prve pomoći i aktiviranje službi spasavanja kod povreda i nezgoda; zaštita prirode, proveravanje i označavanje terena.

  Sportski vodič

  Fond časova: 120

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 25.000 RSD

  Sportski spasilac je zanimanje lica koja se bave spasilačkim poslovima u različitim sportskim granama i aktivnostima. 

  Karakteristični poslovi zanimanja sportski spasilac jesu: preduzimanje preventivnih mera sigurnosti u objektu ili za aktivnost; kontrolisanje ispravnosti i sigurnosti korišćene opreme; kontrolisanje sigurnosti učesnika u aktivnostima; sprovođenje postupaka spasavanja; pružanje prve pomoći kod povreda.

  Zvanja u okviru zanimanja sportski spasilac jesu:

  1) pomoćni spasilac;

  2) spasilac;

  3) spasilac instruktor.

  Pomoćni spasilac

  Fond časova: 60

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 20.000 RSD

  Spasilac

  Fond časova: 120

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 30.000 RSD

  Spasilac instruktor

  Fond časova: 240

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 40.000 RSD

  Sportski dokumentalista je zanimanje lica koja se bave poslovima kreiranja, planiranja i organizovanja stručnog informisanja, dokumentovanja stručne literature, dokumentovanja statističkih pokazatelјa o razvoju fizičke kulture i sporta, izdavačke delatnosti, pripremom i uređivanjem sekundarnih informacionih izvora u sportu.

  Fakultet za sport vrši obuku za sticanje zvanja sportski dokumentalista.

  Fond časova: 120

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 25.000 RSD

  Novinar u sportu je zanimanje lica koja se bave izveštavanjem sa sportskih priredaba, pisanjem informativnih i analitičkih članaka, kao i drugim novinarskim poslovima u sredstvima javnog informisanja za oblast sporta. 

  Zvanje u okviru zanimanja novinar u sportu jesu:

  1) sportski novinar;

  2) sportski reporter.

  Sportski novinar

  Fond časova: 240

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 40.000 RSD

  Sportski reporter

  Fond časova: 240

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 40.000 RSD

  Sportski propagandista je zanimanje lica koja se bave poslovima kreiranja, planiranja i organizovanja propagandnih kampanja i akcija, odnosima sa javnošću i kontaktima sa sredstvima javnog informisanja u oblasti sporta.

  Fond časova: 240

  Minimum prijavljenih kandidata: 10

  Cena programa: 40.000 RSD