Studentskom službom  na Fakultetu za sport rukovodi Jana Marković.

Studentska služba obavlja poslove upisa studenata, izdavanja potvrda i uverenja o statusnom položaju studenata, prijem ispitnih prijava, vođenje evidencija o statusnom položaju studenata i druge slične poslove.

Studentsku službu možete kontaktirati putem telefona +381 11 404 40 60 ili E-maila ssluzba@fzs.edu.rs