01-1

Studijski program master akademskih studija Trener u sportu sadrži sve elemente utvrđene zakonom i standardima za akreditaciju studijskih programa. Studijski program MAS Trener u sportu traje jednu godinu (dva semestra) na kojima se stiče 60 ESPB.

Studijski program MAS Trener u sportu je namenjen studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB).

Program drugog nivoa master studija na studijskom programu Trener u sportu je logičan nastavak postojećeg studijskog programa na prvom nivou studija, koji se realizuje na Fakultetu.
Struktura studijskog programa MAS Trener u sportu koncipirana je po uzoru na priznate međunarodne visokoobrazovne institucije, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti.

Ovaj studijski program svojom strukturom odgovara savremenim potrebama i zahtevima koji se postavlјaju u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. U skladu sa standardima jedan broj predmeta na studijskom programu je obavezan, a ostali su izborni (najmanje 30% od ukupnog broja ESPB). Time je omogućeno studentima da se u izbornim blokovima opredelјuju za predmete koje žele da izučavaju, u zavisnosti od njihove sfere interesovanja i sklonosti. Sami izborni blokovi su koncipirani tako da izbor bilo kog predmeta dovodi do cilјa, odnosno do upotpunjavanja ili proširenja opštih, ali i specijalizovanih znanja iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnu široj javnosti. Fakultet će školovati visokostručne kadrove, master trenere u sportu, u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, uz primenu aktuelnih znanja i metoda iz domaće i svetske prakse i korišćenje savremene računarske tehnologije.

Svrha studijskog programa MAS Trener u sportu je da pruži studentima odgovarajuća i kvalitetna znanja iz oblasti teorijskih osnova sporta i sportskog treninga, psihologije sporta i fizičke aktivnosti, planiranja i programiranja sportskog treninga, rizika u sportskom treningu i prevencije povreda, savremenih tehnologija u kondicioniranju sportista, biomehanike izabranog sporta, a takođe i da osposobi studente za praktičan i naučno istraživački rad iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Predmeti na ovom studijskom programu su stručno odabrani tako da njihovom obradom i savladavanjem studenti postaju sposobni da učestvuju u rešavanju praktične problematike u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, da svoja znanja i veštine inkorporiraju u timski rad na praćenje i primenu novih naučnih otkrića u ovoj oblasti.

Vrednost ovog studijskog programa procenjuje se kroz njegovu naučnu celishodnost u okvirima postojećih tokova nauke i prakse razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta kako u domaćim, tako i u inostranim obrazovnim institucijama. Zbog toga je ovaj studijski program i kompatibilan sa programima istih ili sličnih usmerenja na domaćim i inostranim visokoobrazovnim institucijama.

Studijski program prati sve novine u oblasti obrazovanja kao što su standardi Bolonjskog procesa, kao i pravce razvoja visokog obrazovanja u Republici Srbiji, sve u cilјu obrazovanja i osposoblјavanja stručnjaka za rad u institucijama čija delatnost je usmerena ka unapređenju i razvoju sporta.
Interes države je uklјučivanje što većeg broja stanovništva u sport i sportske aktivnosti što zahteva angažovanje velikog broja obrazovanog kadra, i što je od suštinskog značaja za ostvarivanje cilјeva Evropske sportske povelјe i što bolјe funkcionisanje sistema sporta u svakom uređenom društvu. Koncepcija ovog studijskog programa je u saglasnosti sa Međunarodnom povelјom o telesnom vaspitanju i sportu, koja bavlјenje fizičkim vaspitanjem i sportom smatra osnovnim pravom svih lјudskih bića i nužnim uslovom celovitog razvoja ličnosti (UNESKO, iz 1978. god.), Rezolucijom UN o ulozi sporta kao načina da se unapređuje zdravlјe, obrazovanje, razvoj i mir (2003). U skladu je i sa evropskom deklaracijom o dalјem razvoju obrazovnih institucija, sportskih organizacija i drugih ustanova koje se bave sportom ili od kojih zavisi rešavanje problema u sportu.

Studijski program MAS Trener u sportu zasnovan je na analizi potreba sporta u Republici Srbiji za visokoškolovanim kadrovima. Utemelјen je sa evidentnim potrebama tržišta rada u našoj zemlјi za kvalifikovanim kadrovima u ovoj oblasti. Prema podacima Ministarstva omladine i sporta u Srbiji je evidentirano preko 8000 sportskih klubova, ne računajući i druge sportske organizacije u ukupnom broju od 11062 prema podacima APRa (udruženja, saveza, društava).

Zakon o sportu u našoj zemlјi i Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja su jasno definisali kvalifikaciju i kategorizaciju sportskih stručnjaka u našoj zemlјi, što je takođe u prilog opravdanosti ovog studijskog programa Fakulteta. Usvojeni su i mnogobrojni pravni akti koji uređuju oblast sporta i koji su usklađeni sa propisima EU i strateškim cilјevima razvoja sporta u Republici Srbiji, a što je implementirano u razvojnom programu Fakulteta.

Realizacijom ovog studijskog programa Fakultet za sport daje doprinos osnovnim cilјevima Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji, posebno sa aspekta unapređenja postojećeg sistema obrazovanja, stručnog i naučnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta u našoj zemlјi.

Doprinos Fakulteta jeste i podrška Strategiji stručnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kroz prvenstveno očuvanje i razvoj ukupnog naučno – istraživačkog potencijala i opšteg fonda znanja, kao važnih činilaca uklјučivanja Srbije u Evropske integracione procese.U tom kontekstu Fakultet je obezbedio lјudske i druge materijalne i tehnološke resurse za razvoj naučno istraživačkog rada u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, planirao projekte koji će biti predloženi za finansiranje po datim EU programima ERASMUS+ i ERASMUS MUNDUS (a tiču se razvoja i unapređenja sporta u više oblasti).
Doprinos Fakulteta je i Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, između ostalog kroz aktivnosti da se privreda, nauka, kultura, sport, obrazovanje i druge delatnosti u Republici Srbiji pridružuju zajedničkom evropskom prostoru sa cilјem da postane konkurentan i produktivan činilac ukupnih razvojnih stremlјenja koje sledi Evropa.

Studijski program MAS Trener u sportu koncipiran je tako da omogućava obrazovanje savremenih kadrova – master trenera u sportu po odgovarajućim međunarodnim standardima, spremnih da se suoče sa brojnim i relevantnim promenama u ovoj oblasti. Kao polazište u izradi studijskog programa MAS Trener u sportu poslužilo je dugogodišnje iskustvo i praksa najeminentnijih međunarodnih visokoobrazovnih institucija.

Studijski program je tako osmišlјen da obezbeđuje kompetencije koje su društveno opravdane i korisne. Realizacijom ovako utemelјenog studijskog programa proizvešće se master menadžeri koji poseduju adekvatna znanja merlјiva znanju koja se stiču u međunarodnim okvirima. Takvi kadrovi će doprineti povećanju konkurentnosti na tržištu znanja u Srbiji i šire u regionu.

Osnovni cilј studijskog programa MAS Trener u sportu jeste da obezbedi visok kvalitet procesa studija u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, da obrazuje master trenere u sportu koji su kompetentni za obavlјanje složenijih poslova u nacionalnim i međunarodnim sportskim organizacijama, državnim organima i institucijama, naučnim i istraživačkim institucijama, koji su osposoblјeni da koriste savremene koncepte, tehnike i metode za rešavanje problema sa kojima će se susretati u praksi, kao i osposoblјeni za uklјučivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima.

Konkretni cilјevi studijskog programa MAS Trener u sportu su: produblјivanje prethodno stečenih teorijskih i praktičnih znanja sa osnovnih akademskih studija, ali i nadogradnja u savremenim trendovima u razvoju fizičkog vaspitanja i sporta; osposoblјeni za samostalno koncipiranje i sprovođenje istraživanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, celovito razmatranje problema, delotvorno rešavanje stručnih problema, kao i kritičkog i kreativnog mišlјenja; obrazovanje istraživača osposoblјenih za timski rad, za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike i njihovo objavlјivanje u naučnoj, stručnoj i široj javnosti; ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavlјanje poslova u oblasti trenažne tehnologije; razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova; osposoblјenost za obavlјanje profesionalnih zadataka poštujući odgovarajuće etičke norme; pripremlјenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja.

Saradnja Fakulteta sa mnogobrojnim visokoobrazovnim institucijama iz zemlјe i sveta, sportskim organizacijama (sportskim klubovima, Olimpijskim komitetom Srbije, Sportskim Savezom Srbije, Savezom za rekreativni sport Srbije, Asocijacijacijom sport za sve Srbije, Savezom za rekreaciju i fitnes Srbije idr.), javnim i privatnim preduzećima i institucijama, nevladinim organizacijama i drugim naučnim i istraživačkim institucijama, omogućiće stvaranje uslova za razvoj naučnoistraživačkog, obrazovnog i konsultantskog rada studenata, što će doprineti njihovoj naučnoj i stručnoj afirmaciji.

Usklađenim nastavnim planom i programom Fakulteta, sa planovima i programima institucija iz zemalјa Evropske unije, studenti dobijaju mogućnost provere svojih znanja u inostranstvu. Saglasno tome, cilј studijskog programa jeste i da obezbedi odgovarajuća znanja koja će omogućiti mobilnost kandidata u nacionalnom i međunarodnom milјeu. Pošto je delatnost Fakulteta zasnovana na principima Bolonjske deklaracije, studentima se pruža mogućnost nesmetanog nastavka školovanja, kako u zemlјi, tako i u inostranstvu.

Jedan od posebnih cilјeva ovog studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata za permanentnim obrazovanjem, nastavak na specijalističke i doktorske studije i obrazovanje tokom celog života.

Kao važan cilј studijskog programa MAS Trener u sportu, sa stanovišta društva jeste obrazovanje master trenera u sportu koji doprinose zadovolјavanju širih društvenih potreba kao i uklјučivanju Republike Srbije u međunarodne tokove.

Cilјevi studijskog programa MAS Trener u sportu su u skladu sa osnovnim zadacima i cilјevima Fakulteta za sport.

Savladavanjem studijskog programa Trener u sportu master studija, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavlјanja delatnosti u ovoj oblasti.

Opšte kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Trener u sportu master studija su:

 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikulјene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;
 • Ovladaju različitim metodama rešavanja problema u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;
 • Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišlјenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • Praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i njihove implementacije u praksi;
 • Osposoblјenost za timski rad;
 • Osposoblјenost da stečena znanja iz trenažne tehnologije primene u svakodnevnoj praksi;
 • Da nastave školovanje – doktorske studije, ukoliko se za to opredele.

Predmetno specifične kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Trener u sportu master studija su:

 • temelјno poznavanje i razumevanje istraživačkih nastavnih disciplina ovog studijskog programa;
  sposobnost opredelјivanja, strukturiranja i rešavanja problema u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta korišćenjem primerenih metoda istraživanja;
 • osposoblјenost studenta da primenom naučnih metoda vrši istraživanja u okviru odabranih tema u oblasti savremenih trendova trenažne tehnologije;
 • osposoblјenost za razumevanje principa sportskog treninga i svih komponenata treniranja sportista; za analizu sportskih aktivnosti sa kojima će se susresti obavlјajući poslove struke vezane za ovu oblast; za razumevanje važnosti sportske dijagnostike i dijagnostičkih postupaka, kao i metoda oporavka sportista;
 • osposoblјenost studenata da planiraju, vrše izbor, doziranje i raspored trenažnih operacija; za izradu plana i programa dugoročne sportske pripreme; da kratkoročno planiraju i programiraju (jednogodišnji i polugodišnji ciklus); za kreiranje više trenažnih mikrociklusa, za kreiranje pripremnog, takmičarskog i prelaznog perioda;
 • osposoblјenost studenta za prepoznavanje i upravlјanje rizikom u sportskom treningu i prevencijama povreda; za primenu tehnike za prevenciju sporstkih povreda, prepoznavanje, procenu i tretiranje sportskih povreda; za kreiranje programa rehabilitacije za određene sportske povrede; za razumevanje psiholoških faktora povezanih sa sklonošću povređivanja i kako pomoću psiholoških veština ubrzati proces rehabilitacije;
 • osposoblјenost studenta da koristi tehnologije kondicionog treninga u funkciji sportskog uspeha i tehnologije upravlјanja treningom u prostoru kondicije; da samostalno planira, programira i vodi trening kondicije; da samostalno kreira u prostoru koji se odnosi na korišćenje u praksi savremenih kondicionih modela treninga kondicije koji imaju uticaja na pobolјšanje kondicije sportista; za izbor i primenu različitih metoda u odnosu na određenu sportsku disciplinu; za organizovanje i vođenje treninga, određivanja opterećenja u zavisnosti od vrste sporta, uzrasta, pola i treniranosti; da određuju kakav oporavak se primenjuje kod pojedinačnih vežbi, serija vežbi i nakon treninga i takmičenja;
 • osposoblјenost studenta za razumevanje i primenu osnova funkcionisanja lokomotornog aparata u oblasti lјudskih kretanja, a pre svega u različitim sportskim aktivnostima; osposoblјenost za primenu biomehaničkih principa i metoda istraživanja u sportu; za rešavanje zadataka korišćenjem softvera MAT, KA VIDEO i HUMAN;
 • osposoblјenost studenta da jasno prenese ideje o psihološkim teorijama i praksi; da kritički razmišlјa o ličnom razvoju, kao trener, kao i trener prakse; da preuzima, analizira, vrši sintezu i kritički oceni informacije; da izabere strategije i pristupe za uspostavlјanje, integraciju i upravlјanje programom performanse psihologije u trenerskom okruženju; razumeju uloge koju psiho-socijalne varijable igraju u pobolјšanju performansi;
 • koriste nove informacione tehnologije u sticanju znanja iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;
 • sposobnost za primenu stečenih saznanja u rešavanju praktičnih problema u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;
 • sposobnost samostalnog praćenja i kritičkog vrednovanja savremenih svetskih dostignuća u nauci fizičkog vaspitanja i sporta.

Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalјe obrazovanje i mogućnost zapošlјavanja i ostvarivanja prava na rad su:

 • Pristup dalјem studiranju – pravo na dalјe obrazovanje i usavršavanje,
 • Upis na specijalističke akademske studije,
 • Upis na doktorske studije.

Drugi stepen master studija Trener u sportu omogućuje licu sticanje zvanja master trenera u sportu, kao i obavlјanje profesionalnih aktivnosti za koje su kvalifikacije date.

Studijski program master studija Trener u sportu koncipiran je po uzoru na srodne studijske programe na kojima se organizuju studije u ovoj oblasti. Nastavni plan i program je uslađen sa studijskim programima priznatih međunarodnih visokoobrazovnih institucija.

Cena školarine na master akademskim studijama na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iznosi 2000 evra u dinarskoj protivrednosti, obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, u jednokratnom iznosu ili u ratama. Školarina se može platiti u četiri jednake rate.

Pored školarine, student snosi i troškove odbrane Master rada, koji iznose 500 evra, u dinarskoj protivrednosti  po srednjem kursu NBS na dan uplate. Iznos mora biti uplaćen pre odbrane Master rada.

Fakultet pruža sledeće finansijske olakšice:
  50 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji se odluče da prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos;

Uplata se vrši na broj tekućeg računa: 105-51707-11 kod AIK banke.

Student može prijaviti isti predmet maksimalno dva puta bez troškova, a treće i svako naredno polaganje student plaća 1000 dinara.

Pored iznosa godišnje školarine, student je u obavezi da plati i administratvine troškove upisa godine u iznosu od 50 evra (u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate), kao i troškove overe semestra, u istom iznosu od 50 evra (u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate) na početku letnjeg semestra (februar mesec).