STUDIJSKI PROGRAM MASTER AKADEMSKIH STUDIJA FIZIČKO VASPITANJE I SPORT NALAZI SE U PROCESU AKREDITACIJE.

Studijski program master akademskih studija Fizičko vaspitanje i sport (DHP) u trajanju od jedne godine (dva semestra), na kojem se stiče 60 ESPB, sadrži sve elemente utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa.

Struktura studijskog programa MAS Fizičko vaspitanje i sport koncipirana je po uzoru na priznate međunarodne visokoobrazovne institucije, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti. Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije.

Osnovni cilj studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport master akademskih studija jeste obrazovanje master profesora fizičkog vaspitanja i sporta za samostalan rad u obrazovnim ustanovama, kao i rad u istraživačkim ustanovama i institucijama koje se bave razvojem, upravljanjem i kontrolom u oblasti sporta i to kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, razvijanje novih veština kroz aktivnosti istraživanja u cilju kompetentnog rešavanja praktičnih i teoretskih problema istraživačko-razvojnog i inovativnog karaktera, kritičko tumačenje u vezi primenjenih modela, postupaka i ostvarenih rezultata istraživanja, kao i dalje usavršavanje znanja u svim oblicima profesionalne delatnosti i sposobnosti neophodnih za nastavak studija na višem nivou obrazovanja.

Ishod procesa učenja jesu kompetentni master profesori fizičkog vaspitanja i sporta, osposobljeni za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja, za sprovođenje programiranih sportskih aktivnosti i treninga selekcionisanih pojedinaca i grupa na svim nivoima takmičarskog sporta dece, omladine i odraslih, za sprovođenje rekreacijskih aktivnosti u okviru pokreta sport za sve, da kreiraju inkluzivnu politiku i sprovode inkluziju u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja i razvijaju pozitivne socijalne odnose od najranijeg dobnog uzrasta kroz organizacione oblike fizičkog vežbanja; osposobljeni za ostvarivanje širih društvenih ciljeva, kao i drugih vidova razvoja društvene svesti i društva prema rastućim zahtevima društva, za razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju; za uključivanje u naučno istraživački rad sistemskog karaktera i rad na projektima; da prezentuje rezultate svog naučnog rada naučnoj i stručnoj javnosti, za praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova i njihove implementacije u praksi, za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja na specijalističkim i doktorskim studijama.

TABELE PREDMETA

Р.бр.Шиф. Пред.Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1.011МНИМетодологија научног истраживања1908
2.011УПССистем и организација наставе физичког васпитања1908
3.011ВНАПланирање и организација ваннаставних активности1606
4.Изборни предмети – група 11606
011ППИПедагошка и психолошка истраживања у физичком васпитању и спорту
011БМИБиомеханичка истраживања у физичком васпитању и спорту
011МЕДБиомедицинска истраживања у физичком васпитању и спорту
5.011ПДППедагошка пракса 113
6.Изборни предмети – група 22606
012АДФАдаптивно физичко вежбање
012МСДМенаџмент спортских догађаја
012ДАФДијагностика и аналитика у физичком васпитању и спорту
7.012ПДППедагошка пракса 223
8.012СИРСтудијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада22409
9.012МРИОМастер рад- израда и одбрана211
Укупно часова активне наставе600
  Укупно ЕСПБ60

SVRHA

Svrha studijskog programa MAS Fizičko vaspitanje i sport je da studentima omogući sticanje adekvatnog teorijsko-primenjivog znanja, kompetencija i kvalifikacija koje su društveno opravdane i korisne iz oblasti planiranja i organizacije nastavnih i vannastavnih programa, psihološko pedagoških istraživanja, bimehaničkih i biomedicinskih istraživanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, adaptivnog fizičkog vežbanja, dijagnostike i analitike u fizičkom vaspitanju i sportu, menadžmenta sportskih događaja, takođe, da se osposobe za profesiju master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, za praćenje, razvoj i primenu novih naučnih i stručnih dostignuća u ovoj oblasti, kao i za samostalni studijski istraživački rad. Usvojena znanja i veštine omogućiće svršenim studentima da kvalitetno i kompetentno obavljaju nastavu fizičkog vaspitanja na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja, od predškolskog do visokoškolskog, za sprovođenje programiranih sportskih aktivnosti i treninga selekcionisanih pojedinaca i grupa na svim nivoima takmičarskog sporta dece, omladine i odraslih, za sprovođenje rekreacijskih aktivnosti u okviru pokreta sport za sve, da kreiraju inkluzivnu politiku i sprovode inkluziju u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja i razvijaju pozitivne socijalne odnose od najranijeg dobnog uzrasta kroz organizacione oblike fizičkog vežbanja, da uvažavaju društvene razlike i vrše senzibilizaciju učesnika u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja.

Predmeti na ovom studijskom programu su stručno odabrani tako da njihovom obradom i savladavanjem studenti postaju sposobni da učestvuju u rešavanju praktične problematike u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, da svoja znanja i veštine inkorporiraju u timski rad na praćenje i primenu novih naučnih otkrića u ovoj oblasti. Vrednost ovog studijskog programa procenjuje se kroz njegovu naučnu celishodnost u okvirima postojećih tokova nauke i prakse razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta kako u domaćim, tako i u inostranim obrazovnim institucijama. Zbog toga je ovaj studijski program i kompatibilan sa programima istih ili sličnih usmerenja na domaćim i inostranim visokoobrazovnim institucijama.

Studijski program prati sve novine u oblasti obrazovanja kao što su standardi Bolonjskog procesa, pravci razvoja visokog obrazovanja u Republici Srbiji, sve u cilju obrazovanja i osposobljavanja stručnjaka za rad u institucijama čija delatnost je usmerena ka unapređenju zdravlja i kvalitetu života stanovništva. Interes države je uključivanje što većeg broja stanovništva u sport i sportske aktivnosti, zdrav život, svestran razvoj ličnosti, uključivanje deteta u društveni život zajednice na svim nivoima, aktivno korišćenje slobodnog vremena idr., što zahteva angažovanje velikog broja obrazovanog kadra, i što je od suštinskog značaja za ostvarivanje ciljeva Evropske sportske povelje.
Koncepcija ovog studijskog programa je u saglasnosti sa Međunarodnom poveljom o telesnom vaspitanju i sportu, koja bavljenje fizičkim vaspitanjem i sportom smatra osnovnim pravom svih ljudskih bića i nužnim uslovom celovitog razvoja ličnosti (UNESKO, iz 1978. god.), Rezolucijom UN o ulozi sporta kao načina da se unapređuje zdravlje, obrazovanje, razvoj i mir (2003). U skladu je i sa evropskom deklaracijom o daljem razvoju obrazovnih institucija, sportskih organizacija i drugih ustanova koje se bave sportom ili od kojih zavisi rešavanje problema u sportu.

Realizacijom ovog studijskog programa Fakultet za sport daje doprinos osnovnim ciljevima razvoja sporta u Republici Srbiji, posebno sa aspekta unapređenja postojećeg sistema obrazovanja, stručnog i naučnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta u našoj zemlji.

Doprinos Fakulteta jeste i podrška Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kroz prvenstveno očuvanje i razvoj ukupnog naučno – istraživačkog potencijala i opšteg fonda znanja, kao važnih činilaca uključivanja Srbije u Evropske integracione procese.U tom kontekstu Fakultet je obezbedio ljudske i druge materijalne i tehnološke resurse za razvoj naučno istraživačkog rada u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i svoje aktivnosti usmerio na realizaciju nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata.
Doprinos Fakulteta je i Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2030. godine, između ostalog kroz aktivnosti da se privreda, nauka, kultura, sport, obrazovanje i druge delatnosti u Republici Srbiji pridružuju zajedničkom evropskom prostoru sa ciljem da postane konkurentan i produktivan činilac ukupnih razvojnih stremljenja koje sledi Evropa.

Studijski program MAS Fizičko vaspitanje i sport koncipiran je tako da omogućava obrazovanje savremenih kadrova – master profesora fizičkog vaspitanja i sporta, po odgovarajućim međunarodnim standardima, spremnih da se suoče sa brojnim i relevantnim promenama u ovoj oblasti. Kao polazište u izradi studijskog programa MAS Fizičko vaspitanje i sport poslužilo je dugogodišnje iskustvo i praksa najeminentnijih međunarodnih visokoobrazovnih institucija.

Studijski program je tako osmišljen da obezbeđuje kompetencije koje su društveno opravdane i korisne. Realizacijom ovako utemeljenog studijskog programa proizvešće se master profesori fizičkog vaspitanja i sporta koji poseduju adekvatna znanja merljiva znanju koja se stiču u međunarodnim okvirima. Takvi kadrovi će doprineti povećanju konkurentnosti na tržištu znanja u Srbiji i šire u regionu.

Ovaj studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde Fakulteta i obrazovnog sistema u našoj zemlji. Svrha jeste realizacija nastavnog procesa zasnovanog na principima Bolonjske deklaracije i kontinuiranog praćenja kvaliteta nastavnog i vannastavnog procesa. Svrha studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevim Fakulteta za sport.

Svrha ovog studijskog programa jeste da osposobi studente za dalji nastavak studija.

CILJ

Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ ima za cilj visok kvalitet procesa studija i kvalitet diplomaca u skladu sa principima prestižnih evropskih i drugih međunarodnih visoko obrazovanih ustanova.

Studijski program Fizičko vaspitanje i sport master akademskih studija ima jasno definisane ciljeve zasnovane na bazi iskustava i savremenih inovacija i znanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, koja se izučavaju na istim/sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu.

Osnovni cilj studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport master akademskih studija jeste obrazovanje master profesora fizičkog vaspitanja i sporta, kompetentnog i samostalnog stručnjaka koji vrednuje, ceni i promoviše fizičku aktivnost kao značajnu odliku zdravog načina života, kome je kroz ovaj program omogućeno sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, razvijanje novih veština kroz aktivnosti istraživanja u cilju kompetentnog rešavanja praktičnih i teoretskih problema istraživačko-razvojnog i inovativnog karaktera, kritičko tumačenje u vezi primenjenih modela, postupaka i ostvarenih rezultata istraživanja, kao i dalje usavršavanje znanja u svim oblicima profesionalne delatnosti i sposobnosti neophodnih za nastavak studija na višem nivou obrazovanja.

Konkretni ciljevi studijskog programa MAS Fizičko vaspitanje i sport su: produbljivanje prethodno stečenih teorijskih i praktičnih znanja, ali i nadogradnja u savremenim trendovima u razvoju fizičkog vaspitanja i sporta;osposobljeni za samostalno koncipiranje i sprovođenje istraživanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, celovito razmatranje problema, delotvorno rešavanje stručnih problema, kao i kritičkog i kreativnog mišljenja; obrazovanje istraživača osposobljenih za timski rad, za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike i njihovo objavljivanje u naučnoj, stručnoj i široj javnosti; ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova nastave fizičkog vaspitanja na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja, od predškolskog do visokoškolskog, za sprovođenje programiranih sportskih aktivnosti i treninga selekcionisanih pojedinaca i grupa na svim nivoima takmičarskog sporta dece, omladine i odraslih, za sprovođenje rekreacijskih aktivnosti u okviru pokreta sport za sve, da kreiraju inkluzivnu politiku i sprovode inkluziju u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja, da doprinose svestranom razvoju učenika i njegove sposobnosti za stvaralačku primenu fizičke kulture u životu s ciljem otklanjanja nedostataka, jačanja zdravlja, radne i odbrambene sposobnosti; razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova; osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka poštujući odgovarajuće etičke norme; pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport master studija, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja delatnosti u ovoj oblasti.

Opšte kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport master studija su:
– Sposobnost dijagnoze, analize, sinteze i predviđenja rešenja i posledica u procesu fizičkog vežbanja;
– Ovladaju metodama, i procesima istraživanja i rada u okviru sporta i fizičkog vaspitanja;
– Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
– Praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i njihove implementacije u praksi;
– Osposobljenost da jasno i nedvosmisleno saopšte vlastite rezultate i zaključke zasnovane na egzaktnim i operativnim znanjima i racionalnim razlozima, i to kako stručnoj javnosti, tako i onima koji to nisu;
– Osposobljenost za timski rad i profesionalnu etiku u radu;
– Osposobljenost da stečena znanja primene u svakodnevnoj praksi;
– Da nastave školovanje, ukoliko se za to opredele.

Predmetno specifične kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport master studija su:
– temeljno poznavanje i razumevanje naučnih disciplina u okviru fizičkog vaspitanja i sporta, razvijena sposobnost za analizu i sintezu u rešavanju opštih i specifičnih problema sporta i fizičkog vaspitanja, između ostalih, sistema i organizacije nastave fizičkog vaspitanja, organizacije vannastavnih aktivnosti, istraživanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta iz biomehanike, biomedicine, pedagogije i psihologije, adaptivnog fizičkog vežbanja, menadžmenta sportskih događaja, dijagnostika i analitike fizičkog vaspitanja i sporta i dr.
– sposobnost rešavanja konkretnih problema iz odabrane oblasti fizičkog vaspitanja i sporta uz upotrebu savremenih naučnih metoda i postupaka i uz multidisciplinaran i interdisciplinaran pristup – samostalnost u procesu predlaganja rešenja i predviđanja posledica;
– povezivanja teorijskih i praktičnih znanja iz različitih oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i njihove primene u profesionalnom radu;
– razvijen osećaj za kontinuirano praćenje i primenu novina u struci – ovladavanje metodama i postupcima koji se koriste u procesu istraživanja, stručne analize i evaluacije u profesionalnom radu, unapređivanje nauke fizičkog vaspitanja i sporta i struke;
– razvoj profesionalnih veština i spretnosti u upotrebi stečenih znanja u praksi; timski rad, lakoća komunikacije sa ekspertima i neekspertima u multi i interdisciplinarnim timovima;
– sposobnost upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajuće oblasti – za prezentovanje rezultata rada, za korišćenje savremene literature, za dalje samostalno stručno usavršavanje i kontinuiran razvoj karijere.
Ishodi učenja studijskog programa MAS Fizičko vaspitanje i sport su:
– ovladao složenim teorijsko-metodičkim znanjima fizičkog vaspitanja i sporta, što omogućava viši nivo upravljanja i kontrolu procesa fizičkog vaspitanja i sporta;
– osposobljen za razvijanje stavova i navika o bavljenju školskim sportom, kao i operacionalizijom znanja u praksi; za primenu programske inovacije u školskom sportu;
– osposobljen za analizu i ocenu stanja fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama i ocenu sistema fizičko-zdravstvenog rada u grupi;
– osposobljen da uvažava društvene razlike i vrši senzibilizaciju učesnika u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja; da kreira i sprovodi inkluzivnu politiku u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja;
– osposobljen za izvođenje i tumačenje rezultata laboratorijskih i terenskih funkcionalnih dijagnostičkih protokola; razume proceduru merenja i kontrolu testiranja u pojedinim područjima fiziološke dijagnostike; ovladao je vepštinama funkcionalne dijagnostike posebnih grupa (deca, bolesnici, gojazne osobe).
– osposobljen za analizu i sintezu osnovnih naučnih dostignuća u području teorija vaspitanja i teorija ličnosti, kao i njihovu primenu u nastavno-trenažnom i takmičarskom procesu sportista;
– osposobljen za definisanje, analizu i rešavanje složenih poslovnih situacija korišćenjem adekvatnih mehanizama upravljanja u obrazovnim institucijama i sportskim organizacijama;
– osposobljen da jasno prenese ideje o pedagoškim i psihološkim teorijama i praksi; da izabere strategije i pristupe za uspostavljanje, integraciju i upravljanje programom performanse psihologije u trenerskom okruženju;
– razume ulogu koju psiho-socijalne varijable igraju u poboljšanju performansi.

Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalje obrazovanje i mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad su:
– Pristup daljem studiranju – pravo na dalje obrazovanje i usavršavanje,
– Upis na specijalističke akademske studije,
– Upis na doktorske studije.
Drugi stepen master studija Fizičko vaspitanje i sport omogućuje licu sticanje zvanja je master profesora fizičkog vaspitanja i sporta, kao i obavljanje profesionalnih aktivnosti za koje su kvalifikacije date.