STUDIJSKI PROGRAM MASTER AKADEMSKIH STUDIJA FIZIČKO VASPITANJE I SPORT NALAZI SE U PROCESU AKREDITACIJE.

Studijski program master akademskih studija Fizičko vaspitanje i sport (DHP) u trajanju od jedne godine (dva semestra), na kojem se stiče 60 ESPB,  sadrži sve elemente utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa.

Struktura studijskog programa MAS Fizičko vaspitanje i sport koncipirana je po uzoru na priznate međunarodne visokoobrazovne institucije, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, zasnovana je  na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti. Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije.

Osnovni cilј studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport master akademskih studija jeste obrazovanje  master profesora fizičkog vaspitanja i sporta za samostalan rad u obrazovnim ustanovama, kao i rad u istraživačkim ustanovama i institucijama koje se bave razvojem, upravlјanjem i kontrolom u oblasti sporta i to  kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, razvijanje novih veština kroz aktivnosti istraživanja u cilјu kompetentnog rešavanja praktičnih i teoretskih  problema istraživačko-razvojnog i inovativnog karaktera, kritičko tumačenje u vezi  primenjenih modela, postupaka i ostvarenih rezultata istraživanja, kao i dalјe usavršavanje znanja u svim oblicima profesionalne delatnosti i sposobnosti neophodnih za nastavak studija na višem nivou obrazovanja.

Ishod procesa učenja jesu kompetentni master profesori fizičkog vaspitanja i sporta, osposoblјeni za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja,  za sprovođenje programiranih sportskih aktivnosti i treninga selekcionisanih pojedinaca i grupa na svim nivoima takmičarskog sporta dece, omladine i odraslih, za sprovođenje rekreacijskih aktivnosti u okviru pokreta sport za sve,  da kreiraju inkluzivnu politiku i sprovode inkluziju u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja i razvijaju pozitivne socijalne odnose od najranijeg dobnog uzrasta kroz organizacione oblike fizičkog vežbanja; osposoblјeni za ostvarivanje širih društvenih cilјeva, kao i drugih vidova razvoja društvene svesti i društva prema rastućim zahtevima društva, za razvoj kritičkog i samokritičkog mišlјenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju; za uklјučivanje u naučno istraživački rad sistemskog karaktera i rad na projektima; da prezentuje rezultate svog naučnog rada naučnoj i stručnoj javnosti,  za praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova i njihove implementacije u praksi, za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja na specijalističkim i doktorskim studijama.

TABELE PREDMETA

PRVA GODINA
 NAZIV PREDMETASemestarStatus predmetaESPB
1Metodologija naučnog istraživanja1O9
2Teorija i metodika fizičkog vaspitanja i sporta1O9
IZBORNI PREDMETI – GRUPA 1
 

3

 

Školski sport1I7
Metodika fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta1I7
IZBORNI PREDMETI – GRUPA 2
 

4

 

Inkluzija u organizovanim fizičkim aktivnostima1I7
Analitika i dijagnostika u fizičkom vaspitanju i sportu1I7
IZBORNI PREDMETI – GRUPA 3
 

 

5

 

Pedagoško didaktička istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu1I7
Menadžment u obrazovanju i sportu1I7
6Psihologija sporta i fizičke aktivnosti2O7
7Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada2O8
8Stručna praksa2O3
9Master rad-izrada i odbrana2O10
Ukupno ESPB60

 

SVRHA

Svrha studijskog programa MAS Fizičko vaspitanje i sport je da studentima omogući sticanje adekvatnog teorijsko-primenjivog znanja, kompetencija i kvalifikacija koje su društveno opravdane i korisne iz oblasti teorije i metodike fizičkog vaspitanja i sporta, školskog sporta,  metodike fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, inkluzije u organizovanim fizičkim aktivnostima, analitike i dijagnostike u fizičkom vaspitanju i sportu, pedagoško didaktičkih istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu,  menadžmenta u obrazovanju i sportu, psihologije sporta i fizičke aktivnosti,  takođe, da  se osposobe za profesiju master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, za praćenje, razvoj i primenu novih naučnih i stručnih dostignuća u ovoj oblasti, kao i za samostalni studijski istraživački rad.  Usvojena znanja i veštine  omogućiće  svršenim studentima da kvalitetno i kompetentno obavlјaju nastavu fizičkog vaspitanja na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja, od predškolskog do visokoškolskog, za sprovođenje programiranih sportskih aktivnosti i treninga selekcionisanih pojedinaca i grupa na svim nivoima takmičarskog sporta dece, omladine i odraslih, za sprovođenje rekreacijskih aktivnosti u okviru pokreta sport za sve,  da kreiraju inkluzivnu politiku i sprovode inkluziju u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja i razvijaju pozitivne socijalne odnose od najranijeg dobnog uzrasta kroz organizacione oblike fizičkog vežbanja, da uvažavaju društvene razlike i vrše senzibilizaciju učesnika u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja.

Predmeti na ovom studijskom programu su stručno odabrani tako da njihovom obradom i savladavanjem studenti postaju sposobni da učestvuju u rešavanju praktične problematike u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, da svoja znanja i veštine inkorporiraju u timski rad na praćenje i primenu novih naučnih otkrića u ovoj oblasti. Vrednost ovog studijskog programa procenjuje se kroz njegovu naučnu celishodnost u okvirima postojećih tokova nauke i prakse razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta kako u domaćim, tako  i u inostranim obrazovnim institucijama. Zbog toga je ovaj studijski program i kompatibilan sa programima istih ili sličnih usmerenja na domaćim i inostranim visokoobrazovnim institucijama.

Doprinos Fakulteta jeste i podrška Strategiji stručnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kroz prvenstveno očuvanje i razvoj ukupnog naučno – istraživačkog potencijala i opšteg fonda znanja, kao važnih činilaca uklјučivanja Srbije u Evropske integracione procese.U tom kontekstu Fakultet je obezbedio lјudske i druge materijalne  i tehnološke resurse za razvoj naučno istraživačkog rada u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i svoje aktivnosti usmerio na realizaciju nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata.

Doprinos Fakulteta je i Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.godine,  između ostalog kroz aktivnosti da se privreda, nauka, kultura, sport, obrazovanje i druge delatnosti u Republici Srbiji pridružuju zajedničkom evropskom prostoru sa cilјem da postane konkurentan i produktivan činilac ukupnih razvojnih stremlјenja koje sledi Evropa.

Studijski program MAS Fizičko vaspitanje i sport koncipiran je tako da omogućava obrazovanje savremenih kadrova – master profesora fizičkog vaspitanja i sporta, po odgovarajućim međunarodnim standardima, spremnih da se suoče sa brojnim i relevantnim promenama u ovoj oblasti. Kao polazište u izradi studijskog programa MAS Fizičko vaspitanje i sport poslužilo je dugogodišnje iskustvo i praksa najeminentnijih međunarodnih visokoobrazovnih institucija.

CILJ

Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ ima za cilј visok kvalitet procesa studija i kvalitet diplomaca u skladu sa principima prestižnih evropskih i drugih međunarodnih visoko obrazovanih ustanova.

Studijski program Fizičko vaspitanje i sport master akademskih  studija ima jasno definisane cilјeve zasnovane na bazi iskustava i savremenih inovacija i znanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, koja se izučavaju na istim/sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlјi i svetu.

Osnovni cilј studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport master akademskih studija jeste obrazovanje  master profesora fizičkog vaspitanja i sporta, kompetentnog i samostalnog stručnjaka koji vrednuje, ceni i promoviše fizičku aktivnost kao značajnu odliku zdravog načina života,  kome je kroz ovaj program omogućeno sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, razvijanje novih veština kroz aktivnosti istraživanja u cilјu kompetentnog rešavanja praktičnih i teoretskih  problema istraživačko-razvojnog i inovativnog karaktera, kritičko tumačenje u vezi  primenjenih modela, postupaka i ostvarenih rezultata istraživanja, kao i dalјe usavršavanje znanja u svim oblicima profesionalne delatnosti i sposobnosti neophodnih za nastavak studija na višem nivou obrazovanja.

Konkretni cilјevi studijskog programa MAS Fizičko vaspitanje i sport su:

 • produblјivanje prethodno stečenih teorijskih i praktičnih znanja, ali i nadogradnja u savremenim trendovima u razvoju fizičkog vaspitanja i sporta;
 • osposoblјeni za samostalno koncipiranje i sprovođenje istraživanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, celovito razmatranje problema, delotvorno rešavanje stručnih problema, kao i kritičkog i kreativnog mišlјenja;
 • obrazovanje istraživača osposoblјenih za timski rad, za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike i njihovo objavlјivanje u naučnoj, stručnoj i široj javnosti;
 • ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavlјanje poslova nastave fizičkog vaspitanja na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja, od predškolskog do visokoškolskog, za sprovođenje programiranih sportskih aktivnosti i treninga selekcionisanih pojedinaca i grupa na svim nivoima takmičarskog sporta dece, omladine i odraslih, za sprovođenje rekreacijskih aktivnosti u okviru pokreta sport za sve, da kreiraju inkluzivnu politiku i sprovode inkluziju u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja, da doprinose svestranom razvoju učenika i njegove sposobnosti za stvaralačku primenu fizičke kulture u životu s cilјem otklanjanja nedostataka, jačanja zdravlјa, radne i odbrambene sposobnosti;
 • razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • osposoblјenost za obavlјanje profesionalnih zadataka poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • pripremlјenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem studijskog programa  Fizičko vaspitanje i sport master studija, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavlјanja delatnosti u ovoj oblasti.

Opšte kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport master studija su:

 • Sposobnost dijagnoze, analize, sinteze i predviđenja rešenja i posledica u procesu fizičkog vežbanja;
 • Ovladaju metodama, i procesima istraživanja i rada u okviru sporta i fizičkog vaspitanja;
 • Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišlјenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • Praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i njihove implementacije u praksi;
 • Osposoblјenost da jasno i nedvosmisleno saopšte vlastite rezultate i zaklјučke zasnovane na egzaktnim i operativnim znanjima i racionalnim razlozima, i to kako stručnoj javnosti, tako i onima koji to nisu;
 • Osposoblјenost za timski rad i profesionalnu etiku u radu;
 • Osposoblјenost da stečena znanja primene u svakodnevnoj praksi;
 • Da nastave školovanje, ukoliko se za to opredele.

Predmetno specifične kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport master studija su:

 • temelјno poznavanje i razumevanje naučnih disciplina u okviru fizičkog vaspitanja i sporta, razvijena sposobnost za analizu i sintezu u rešavanju opštih i specifičnih problema sporta i fizičkog vaspitanja, između ostalih, teorije i metodike fizičkog vaspitanja i sporta, školskog sporta, metodike fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, inkluzije u organizovanim fizičkim aktivnostima, analitike i dijagnostike u fizičkom vaspitanju i sportu, pedagoško didaktičkih istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu,  menadžmenta u obrazovanju i sportu, psihologije sporta i fizičke aktivnosti
 • sposobnost rešavanja konkretnih problema iz odabrane oblasti fizičkog vaspitanja i sporta uz upotrebu savremenih naučnih metoda i postupaka i uz multidisciplinaran i interdisciplinaran pristup – samostalnost u procesu predlaganja rešenja i predviđanja posledica;
 • povezivanja teorijskih i praktičnih znanja iz različitih oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i njihove primene u profesionalnom radu;
 • razvijen osećaj za kontinuirano praćenje i primenu novina u struci – ovladavanje metodama i postupcima koji se koriste u procesu istraživanja, stručne analize i evaluacije u profesionalnom radu, unapređivanje nauke fizičkog vaspitanja i sporta i struke;
 • razvoj profesionalnih veština i spretnosti u upotrebi  stečenih znanja u praksi; timski rad, lakoća komunikacije sa ekspertima i neekspertima u multi i interdisciplinarnim timovima;
 • sposobnost upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajuće oblasti – za prezentovanje rezultata rada, za korišćenje savremene literature, za dalјe samostalno stručno usavršavanje i kontinuiran razvoj karijere.

Ishodi učenja studijskog programa MAS Fizičko vaspitanje i sport su:

 • ovladao složenim teorijsko-metodičkim znanjima fizičkog vaspitanja i sporta, što omogućava viši nivo upravlјanja i kontrolu procesa fizičkog vaspitanja i sporta;
 • osposoblјen  za razvijanje stavova i navika o bavlјenju školskim sportom, kao i operacionalizijom znanja u praksi; za primenu programske inovacije u školskom sportu;
 • osposoblјen za analizu i ocenu stanja fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama i ocenu sistema fizičko-zdravstvenog rada u grupi;
 • osposoblјen da uvažava društvene razlike i vrši senzibilizaciju učesnika u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja; da  kreira  i sprovodi inkluzivnu politiku u organizacionim oblicima fizičkog vežbanja;
 • osposoblјen za izvođenje i tumačenje rezultata laboratorijskih i terenskih funkcionalnih dijagnostičkih protokola; razume proceduru merenja i kontrolu testiranja u pojedinim područjima fiziološke dijagnostike; ovladao je veštinama funkcionalne dijagnostike posebnih grupa (deca, bolesnici, gojazne osobe).
 • osposoblјen za analizu i sintezu osnovnih naučnih dostignuća u području teorija vaspitanja i teorija ličnosti, kao i njihovu primenu u nastavno-trenažnom i takmičarskom procesu sportista;
 • osposoblјen za definisanje, analizu i rešavanje složenih poslovnih situacija korišćenjem adekvatnih mehanizama upravlјanja u obrazovnim institucijama i sportskim organizacijama;
 • osposoblјen da jasno prenese ideje o psihološkim teorijama i praksi; da izabere strategije i pristupe za uspostavlјanje, integraciju i upravlјanje programom performanse psihologije u trenerskom okruženju;
 • razume ulogu koju psiho-socijalne varijable igraju u pobolјšanju performansi.

Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalјe obrazovanje i mogućnost zapošlјavanja i ostvarivanja prava na rad su:

 • Pristup dalјem studiranju – pravo na dalјe obrazovanje i usavršavanje,
 • Upis na specijalističke akademske studije,
 • Upis na doktorske studije.

Drugi stepen master studija Fizičko vaspitanje i sport omogućuje licu sticanje zvanja je master profesora fizičkog vaspitanja i sporta, kao i obavlјanje profesionalnih aktivnosti za koje su kvalifikacije date.