Program osnovnih akademskih studija TRENER U SPORTU

Program osnovnih akademskih studija TRENER U SPORTU traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i stiče naziv

DIPLOMIRANI TRENER U SPORTU
(Bachelor with Honours)

Osnovni cilj ovog studijskog programa jeste obrazovanje diplomiranih trenera kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja i veština  za uspešan profesionalni rad u sportskim organizacijama.

Struktura studijskog programa OAS Trener u sportu koncipirana je u skladu sa međunarodnim visokoobrazovnim institucijama, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta u Republici Srbiji, zasnovana je  na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti.

Tako postavljena struktura  omogućiće budućim diplomiranim trenerima angažovanje na razvijanju i unapređivanju: vrhunskog sporta, bilo da svoj profesionalni angažman ostvaruju u sportskim organizacijama koje deluju na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou, masovnog sporta koji okuplja decu i omladinu kako u urbanim tako i ruralnim sredinama,  sportske rekreacije programirane prema potrebama pojedinih kategorija stanovništva.

Očekivanja su da kroz odgovarajuću strukturu nastavnih sadržaja ovog studijskog programa studenti ovladaju znanjima iz oblasti teorije sporta, psihologije i pedagogije u sportu, funkcionalne anatomije, fiziologije sa biohemijom sporta, biomehanike sporta, dijagnostike u sportu, metodike trenažne tehnologije, teorije sportskog treninga, kondicioniranje  sportista i fizičke pripreme po sportovima, tehnike i taktike u sportu i drugih relevantnih sadržaja savremenog sporta i trenažnog procesa.

Studentima je omogućeno sticanje profesionalnih kompetencija koje se zasnivaju na usvojenom teorijskom znanju i veštinama za rad na poslovima programiranja i realizovanja sportskih treninga i takmičenja, i primenu savremenih modela individualnog i timskog pedagoškog rada sa sportistima različitih uzrasta i sportskih opredeljenja.

Ishod procesa učenja obuhvata: usvojena znanja o sportu, dinamici organizacionih oblika u sportu i socijalnim činiocima koji deluju na ponašanje sportista i odvijanje sportskih aktivnosti; razumevanje prirode sporta i uloge sportskih organizacija i klubova u razvoju sporta na lokalnom, regionalnom  i  nacionalnom nivou; razvijanje kreativne sposobnosti za analizu i otklanjanje (sprečavanje i suzbijanje) problema koji se javljaju u razvijanju i realizovanju trenažnih programa; razvijanje kreativne sposobnosti za rešavanje problemskih situacija do kojih dolazi u individualnom  i timskom radu sa sportistima različitih uzrasta i takmičarskih kategorija; osposobljenost  za  analitičko rezonovanje o programskim ciljevima i zadacima; razvoj kritičkog mišljenja u sportskoj praksi; osposobljenost  za  interpretaciju trenažnih i drugih procesa u sportu; osposobljenost  za  timski rad, kooperativnost i adekvatnu komunikaciju sa sportistima u timu, klubu i šire; sticanje veština prenošenja znanja, kao i osposobljenost za procese permanente edukacije i obrazovanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Stručnu praksu studenti realizuju u poslednjem mesecu završnog semestra u vodećim savezima i klubovima, sa kojima Fakultet ima potpisan sporazum o saradnji, kako bi im se pružila mogućnost da praktična znanja i iskustva usvajaju od najkompetentnijih stručnjaka.

Fakultet za sport, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, ispunio je standarde propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, za akreditaciju studijskog programa Osnovne akademske studije TRENER U SPORTU, u okviru obrazovnog-naučnog polja Društveno-humanističke nauke i oblasti Fizičko vaspitanje i sport. Bpoj: 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine. Pogledajte uverenje o akreditaciji.  Takođe, za ovaj studijski program Fakultet za sport dobio je novu sedmogodišnju reakreditaciju Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, broj: 612-00-00045/9/2021-03 od 24.12.2021. godine. Uverenje o akreditaciji pogledajte ovde.

Za vreme trajanja osnovnih akademskih studija studenti izučavaju predmete iz četiri naučna polja i trinaest naučnih oblasti. Na Fakultetu se izučavaju isključivo jednosemestralni predmeti, a kroz samostalan izbor fakultativnih i izbornih predmeta na drugoj i trećoj godini, student personalizuje svoje studije u pravcu ličnih želja i ambicija.

Sistem nastave na Fakultetu za sport je formatiran po bolonjskoj matrici studija i podrazumeva interaktivnu nastavu u malim grupama, mentorski rad sa svakim studentom pojedinačno, organizovanje radionica, panela, seminara, klinika i kampova, izradu projekata i realizaciju praktične nastave.

Nastavni planovi od školske 2022/23. godine

 Nastavni planovi od školske 2014/15 do 2021/22. godine.

Fakultet za sport pruža najkvalitetnije uslove školovanja. Savremeno opremljen prostor, izuzetna saobraćajna povezanost, prijatan ambijent, bogata fakultetska biblioteka, najnovije informacione tehnologije, uz nastavni kadar sa bogatom stručnom i sportskom biografijom, garant su da je Fakultet za sport mesto na kom se susreću teorija i praksa, osećaju duh i misija sporta, rađaju nove ideje i neguju istinske vrednosti. Mesto gde se znanje vrednuje, a rad ceni. Fakultet se nalazi u neposrednoj blizini Studentskog grada, što će, zbog korišćenja studentskog restorana, biti veoma značajno velikom broju studenata.

Unapređivanje kvaliteta nastave, uvođenje Evropskog sistema prenosa bodova (ECTS) i dodatka diplomi (diploma supplement), rezultat su naše obaveze da izađemo u susret zahtevima Bolonjske deklaracije i time obezbedimo svojim studentima prohodnost ka drugim evropskim univerzitetima i ravnopravno učešće na evropskom i svetskom tržištu znanja. To ne isključuje nastojanja da u svom radu očuvamo i negujemo neke od dobrih tekovina našeg tradicionalnog obrazovnog sistema, koje su srpskim diplomcima decenijama obezbeđivale ugled u svetu.

Stručnu praksu studenti realizuju u poslednjem mesecu završnog semestra u vodećim sportskim organizacijama i medijskim kućama, sa kojima Fakultet ima potpisan sporazum o saradnji. Ovaj vid nastave se realizuje u saradnji sa: Olimpijskim komitetom Srbije, Sportskim savezom Srbije, Paraolimpijskim komitetom Srbije, Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Savezom trenera Srbije, srpskim krovnim sportskim organizacijama, kao i sa sportskim medijskim kućama: Sportskim žurnalom, Dnevnim listom Sport, radio stanicom Sport FM, televizijom Sport klub, televizijskim servisom SportNetwork, portalima Supersport.com i Koš magazin. Na taj način, studenti imaju mogućnost da praktična znanja i iskustva usvajaju od najkompetentnijih domaćih i inostranih stručnjaka kako bi se, još za vreme studija, približili budućoj profesiji.

fzs-partneri

Naš nastavni kadar čine profesori koji su obrazovanje i akademsko zvanje stekli na uglednim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, i koji, uz predavačko, poseduju i veliko iskustvo rada u medijima. Uz njih, na Fakultetu, kao predavači po pozivu, gostuju dokazani sportski stručnjaci. Na taj način, povezujemo teoriju i praksu kako bi studentima preneli neophodna znanja i veštine.

Prof. dr Vladimir Koprivica

Prof. dr Srećko Jovanović

Prof. dr Jelena Ivanović

Doc. dr Nemanja Ćopić

Doc. dr Vladan Radonjić

Doc. dr Adam Petrović

Doc. dr Milan Pašić

Doc. dr Dejan Milenković

Dr Nikola Čikiriz

Zbog velikog interesovanja koje vlada za studijske programe Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, predupisna prijava za školsku 2023/2024 godinu je počela 20. novembra i trajaće do 15. aprila. Materijale za pripremu prijemnog ispita naći ćete OVDE. Broj mesta je ograničen, a onlajn prijavu kojom biste rezervisali svoje mesto možete popuniti OVDE.

OTVORENA VRATA
POSETITE NAS, UPOZNAJTE FAKULTETSKE KAPACITETE I NASTAVNIKE, I UVERITE SE U USLOVE KOJE VAM PRUŽAMO.

Vrata Fakulteta za sport su otvorena svim zainteresovanim budućim studentima i njihovim roditeljima, radnim danom od 09:00 do 16:00 časova, i subotom uz prethodnu najavu na tel. 011/404 40 50 ili putem mejla info@fzs.edu.rs. Adresa je: Narodnih heroja 30/I, Novi Beograd.

Za bliže informacije i sve što vas interesuje obratite nam se na sledeće brojeve telefona:
011 404 40 60 (Studentska služba)
011 404 40 50 (Sekretarijat fakulteta)
ili na adresu: info@fzs.edu.rs

BUDITE DEO POBEDNIČKOG TIMA!!!

znanje-za-medalje-treneri

Školarina na Fakultetu za sport pokriva troškove jednogodišnjeg školovanja, a pored toga i upisa, prijave ispita (po dve za svaki predmet), izdavanja potvrda i uverenja, nastavnih materijala u elekrtonskom obliku i osiguranja. Prijemni ispit je besplatan. Dakle, uplatom godišnje školarine student je pokrio sve redovne troškove u toku te školske godine.

Cena godišnje školarine iznosi 1.700 EUR i plaća se u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Fakultet pruža sledeće finansijske olakšice:
  250 evra pojedinačnog popusta na iznos godišnje školarine za članove porodice (iz iste porodice se upisuje najmanje dvoje studenata);
–  100 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su nosioci Vukove diplome iz srednje škole i one koji, po Pravilnicima o kategorizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, ispunjavaju kriterijume za perspektivne sportiste i vrhunske sportske stručnjake;
  50 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji se odluče da prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos;
  50 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su završili srednju školu sa odličnim uspehom;

Studenti prilikom upisa uplaćuju iznos od 500 evra u dinarskoj provvrednosti na dan uplate, a ostatak školarine se izmiruje u 8 jednakih mesečnih rata (4 rate u zimskom i 4 u letnjem semestru) zaključno sa junom tekuće školske godine. Strani državljani su dužni da prilikom upisa školarinu plate u celosti.

Uplata se vrši na broj tekućeg računa: 105-51707-11 kod AIK banke. U pozivu na broj navodi se broj indeksa. Studenti koji se upisuju prilikom prve uplate u pozivu na broj navode svoj JMBG.

Pored iznosa godišnje školarine, student je u obavezi da plati i administratvine troškove upisa godine u iznosu od 50 evra (u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate), kao i troškove overe semestra, u istom iznosu od 50 evra (u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate) na početku letnjeg semestra (februar mesec).

Odbrana Diplomskog rada i izdavanje Uverenja o diplomiranju su uračunati u cenu školarine, ali ne i izdavanje diplome. Diplome izdaje Univerzitet i ona se plaća po važećem cenovniku Univerziteta na dan izdavanja.