Program osnovnih akademskih studija SPORTSKO NOVINARSTVO traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova)

Program osnovnih akademskih studija SPORTSKO NOVINARSTVO traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i stiče naziv

DIPLOMIRANI NOVINAR U SPORTU
(Bachelor with  Honours)

Osnovni cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Sportsko novinarstvo jeste obrazovanje diplomiranih novinara/žurnalista kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja i veština  za uspešan profesionalni rad u sportskim redakcijama različitih medija, u sportskim organizacijama, službama informisanja, službama odnosa s javnošću, organima državne uprave i drugim institucijama.

Struktura studijskog programa OAS Sportsko novinarstvo koncipirana je u skladu sa međunarodnim visokoobrazovnim institucijama, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti kulturoloških nauka i komunikologije, zasnovana je  na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti.

Studentima je omogućeno sticanje profesionalnih kompetencija za rad na poslovima urednika, novinara, komentatora, reportera, redaktora, medija planera, prezentera, istraživača, portparola u sportskim organizacijama, sportskoj industriji, organima državne uprave, nevladinim i drugim institucijama.

Ishod procesa učenja jesu kompetentni diplomirani novinari/žurnalisti, osposobljeni za rad u sve zahtevnijim uslovima privređivanja, kadrovi u oblasti sportskog novinarstva koji zadovoljavaju realne potrebe tržišta za resursima ovog profila u našoj zemlji.

Struktura studijskog programa OAS Sportsko novinarstvo posebno akcentira dobijanje jasne i potpune slike značaja i upotrebe praktičnog znanja koje se stiče kroz ovaj program osnovnih akademskih studija. Očekivanja su da kroz odgovarajuću strukturu nastavnih sadržaja studenti ovladaju znanjima iz oblasti osnova novinarstva, stilistike i retorike, komunikologije, teorije i tehnike novinarstva, pismenog i usmenog izražavanja , prava u novinarstvu, razvijanja istraživačkih veština u novinarstvu , sportskog novinarstva u štampanim medijima, sportskog agencijskog novinarstva, sportskog radio i TV novinarstva, sportskog novinarstvo u on-line magazinima i internetu, novinarstva u individualnim i rekreativnim sportovima, novinarstva u kolektivnim sportovima i drugih relevantnih sadržaja savremenog sportskog novinarstva.

Struktura studijskog programa definisana je u skladu sa standardima i praksom priznatih visokoobrazovnih institucija iz zemlje i sveta.

Stručnu praksu studenti realizuju u poslednjem mesecu završnog semestra u vodećim medijskim kućama, sa kojima Fakultet ima potpisan sporazum o saradnji. Realizacijom ovog vida nastave, u saradnji sa „Sportskim žurnalom“, Dnevnim listom „Sport“, televizijom „Sport Klub“, sportskim medijskim servisom „SportNetwork“ radio stanicom „Sport FM“, studenti imaju mogućnost da praktična znanja i iskustva usvajaju od najkompetentnijih stručnjaka, kako bi se još za vreme studija približili budućoj profesiji.

Fakultet za sport, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, ispunio je standarde propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, za akreditaciju studjiskog programa Osnovne akademske studije SPORTSKO NOVINARSTVO, u okviru obrazovnog-naučnog polja Društveno-humanističke nauke i oblasti Fizičko vaspitanje i sport. Bpoj: 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine. Pogledajte uverenje o akreditaciji.

Za vreme trajanja osnovnih akademskih studija studenti izučavaju predmete iz četiri naučna polja i trinaest naučnih oblasti. Na Fakultetu se izučavaju isključivo jednosemestralni predmeti, a kroz samostalan izbor fakultativnih i izbornih predmeta na drugoj i trećoj godini, student personalizuje svoje studije u pravcu ličnih želja i ambicija.

Sistem nastave na Fakultetu za sport je formatiran po bolonjskoj matrici studija i podrazumeva interaktivnu nastavu u malim grupama, mentorski rad sa svakim studentom pojedinačno, organizovanje radionica, panela, seminara, klinika i kampova, izradu projekata i realizaciju praktične nastave.

Nastavni planovi od školske 2022/23. godine

Nastavni planovi od školske 2014/15 do 2021/22. godine.

Fakultet za sport pruža najkvalitetnije uslove  školovanja. Savremeno opremljen prostor, izuzetna saobraćajna povezanost, prijatan ambijent, bogata fakultetska biblioteka, najnovije informacione tehnologije, uz nastavni kadar sa bogatom stručnom i sportskom biografijom, garant su da je Fakultet za sport mesto na kom se susreću teorija i praksa, osećaju duh i misija sporta, rađaju nove ideje i neguju istinske vrednosti. Mesto gde se znanje vrednuje, a rad ceni. Fakultet se nalazi u neposrednoj blizini Studentskog grada, što će, zbog korišćenja studentskog restorana, biti veoma značajno velikom broju studenata.

Unapređivanje kvaliteta nastave, uvođenje Evropskog sistema prenosa bodova (ECTS) i dodatka diplomi (diploma supplement), rezultat su naše obaveze da izađemo u susret zahtevima Bolonjske deklaracije i time obezbedimo svojim studentima prohodnost ka drugim evropskim univerzitetima i ravnopravno učešće na evropskom i svetskom tržištu znanja. To ne isključuje nastojanja da očuvamo i negujemo, u svom radu, neke od dobrih tekovina našeg tradicionalnog obrazovnog sistema, koje su srpskim diplomcima decenijama obezbeđivale ugled u svetu.

Stručnu praksu studenti realizuju u poslednjem mesecu završnog semestra u vodećim sportskim organizacijama i medijskim kućama, sa kojima Fakultet ima potpisan sporazum o saradnji. Ovaj vid nastave se realizuje u saradnji sa: Olimpijskim komitetom Srbije, Sportskim savezom Srbije, Paraolimpijskim komitetom Srbije, Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Savezom trenera Srbije, srpskim krovnim sportskim organizacijama, kao i sa sportskim medijskim kućama: Sportskim žurnalom, Dnevnim listom Sport, radio stanicom Sport FM, televizijom Sport klub, televizijskim servisom SportNetwork, portalima Supersport.com i Koš magazin. Na taj način, studenti imaju mogućnost da praktična znanja i iskustva usvajaju od najkompetentnijih domaćih i inostranih stručnjaka kako bi se, još za vreme studija, približili budućoj profesiji.

FZS-partneri

Naš nastavni kadar čine profesori koji su obrazovanje i akademsko zvanje stekli na uglednim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, i koji, uz predavačko, poseduju i veliko iskustvo rada u medijima. Uz njih, na Fakultetu, kao predavači po pozivu, gostuju ugledna imena srpskog sportskog novinarstva. Na taj način, povezujemo teoriju i praksu kako bi studentima preneli neophodna znanja i veštine.

Prof. dr Radivoje Petrović
Doc. dr Aleksandar Pavlović
Doc. dr Tatjana Ćitić
Doc. dr Uroš Mitrović

Gostujući predavači:

Vlada Stanković – doajen sportskog novinarstva, nekadašnji PR Evrolige i autor knjige „Montevideo, Bog te video“
Predrag Sarić – glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Sportski žurnal“
Predrag Milinković – dugogodišnji sportski novinar i komentator na RTS-u
Nebojša Višković – sportski novinar i komentator na televiziji SportKlub
Ilija Kovačić – sportski novinar i komentator na televiziji SportKlub
Milan Bigović – sportski novinar na Radio Beogradu

Diplome osnovnih akademskih studija su pravni akt, ali i dokaz da su studenti pokazali razumevanje i znanje iz različitih oblasti studija, kao i da realno mogu primeniti stečeno znanje (teoretsko i praktično) u sportskoj praksi i na tržištu rada.

Spektar zanimanja dostupnih po diplomiranjuje širok, od rada u štampanim, elektronskim medijima (radio i televizija), multimedijima, internet portalima, agencijskim kućama, sportskim organizacijama, PR i marketingu…

MOGUĆNOST ZAPOSLENJA

Od početka svog rada, Fakultet kontinuirano ulaže u studente i mlade talente, nudeći im praksu u saradnji sa partnerskim medijskim kućama i sportskim klubovima i organizacijama, gde se studenti upoznaju sa savremenim načinom rada. Već za vreme prakse, najbolji studenti imaju mogućnost da se nametnu kao talentovani, vredni i sposobni  i tako obezbede sebi mesto u sportskim medijima i organizacijama, ili dobijaju preporuke za posao od naših partnera ili profesora, koji, uz akademsko, imaju i bogato iskustvo rada u medijima. Kritičko mišljenje, multidisciplinarno znanje i praktične sposobnosti, koje su stekli na Fakultetu, daje im osnovu za kvalitetan profesionalni rad. Većina naših studenata pronađe zaposlenje koje odgovara njihovim ambicijama i pritom  nastave sa životom u svojoj zemlji, tamo gde se  najbolje i  osećaju.

Zbog velikog interesovanja koje vlada za studijske programe Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, predupisna prijava za školsku 2023/2024 godinu je počela 20. novembra i trajaće do 15. aprila. Materijale za pripremu prijemnog ispita naći ćete OVDE.

Broj mesta je ograničen, a svoje mesto možete rezervisati popunjavanjem online prijave OVDE.

OTVORENA VRATA

POSETITE NAS, UPOZNAJTE FAKULTETSKE KAPACITETE I NASTAVNIKE, I UVERITE SE U USLOVE KOJE VAM PRUŽAMO.

Vrata Fakulteta za sport su otvorena svim zainteresovanim budućim studentima i njihovim roditeljima, radnim danom od 09:00 do 16:00 časova, i subotom uz prethodnu najavu na tel. 011/404 40 50 ili putem mejla info@fzs.edu.rs. Adresa je: Narodnih heroja 30/I, Novi Beograd.

Za bliže informacije i sve što vas interesuje obratite nam se na sledeće brojeve telefona:
011 404 40 60 (Studentska služba)
011 404 40 50 (Sekretarijat fakulteta)
ili na adresu: info@fzs.edu.rs

BUDITE DEO POBEDNIČKOG TIMA!!!

znanje-za-medalje-novinari

Školarina na Fakultetu za sport pokriva troškove jednogodišnjeg školovanja, a pored toga i upisa, prijave ispita (po dve za svaki predmet), izdavanja potvrda i uverenja, nastavnih materijala u elekrtonskom obliku i osiguranja. Prijemni ispit je besplatan. Dakle, uplatom godišnje školarine student je pokrio sve redovne troškove u toku te školske godine.

Cena godišnje školarine iznosi 1.700 EUR i plaća se u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Fakultet pruža sledeće finansijske olakšice:
  250 evra pojedinačnog popusta na iznos godišnje školarine za članove porodice (iz iste porodice se upisuje najmanje dvoje studenata);
–  100 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su nosioci Vukove diplome iz srednje škole i one koji, po Pravilnicima o kategorizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, ispunjavaju kriterijume za perspektivne sportiste i vrhunske sportske stručnjake;
  50 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji se odluče da prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos;
  50 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji su završili srednju školu sa odličnim uspehom;

Studenti prilikom upisa uplaćuju iznos od 500 evra u dinarskoj provvrednosti na dan uplate, a ostatak školarine se izmiruje u 8 jednakih mesečnih rata (4 rate u zimskom i 4 u letnjem semestru) zaključno sa junom tekuće školske godine. Strani državljani su dužni da prilikom upisa školarinu plate u celosti.

Uplata se vrši na broj tekućeg računa: 105-51707-11 kod AIK banke. U pozivu na broj navodi se broj indeksa. Studenti koji se upisuju prilikom prve uplate u pozivu na broj navode svoj JMBG.

Pored iznosa godišnje školarine, student je u obavezi da plati i administratvine troškove upisa godine u iznosu od 50 evra (u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate), kao i troškove overe semestra, u istom iznosu od 50 evra (u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate) na početku letnjeg semestra (februar mesec).

Odbrana Diplomskog rada i izdavanje Uverenja o diplomiranju su uračunati u cenu školarine, ali ne i izdavanje diplome. Diplome izdaje Univerzitet i ona se plaća po važećem cenovniku Univerziteta na dan izdavanja.