03-1

Studijski program master akademskih studija Menadžment u turizmu i rekreaciji sadrži sve elemente utvrđene zakonom i standardima za akreditaciju studijskih programa. Studijski program MAS Menadžment u turizmu i rekreaciji traje jednu godinu (dva semestra) na kojima se stiče 60 ESPB.

Studijski program MAS Menadžment u turizmu i rekreaciji je namenjen studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB).

Osnovni cilj studijskog programa master akademskih studija Menadžment u turizmu i rekreaciji jeste sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja iz ove oblasti, kao i osposobljavanje studenata za samostalan istraživački rad i učešće u timskim naučnoistraživačkim projektima.

Struktura studijskog programa MAS Menadžment u turizmu i rekreaciji koncipirana je po uzoru na priznate univerzitete, odnosno fakultete ovog profila u zemlji i inostranstvu,usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji, zasnovana je  na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti

Savladavanjem studijskog programa MAS Menadžment u turizmu i rekreaciji student stiče opšta i specifična znanja, sposobnosti i veštine  koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja delatnosi u ovoj oblasti. Struktura studijskog programa je tako postavljena da će  studenti na ovom nivou studiranja proširiti svoja znanja i veštine, biti osposobljeni za profesionalni rad i sprovođenje  istraživanja za stvaranje novih znanja koja će dovesti do zdravije i  aktivnije ljudske populacije i održivog okruženja za rekreaciju, sport i turizam.

Ishod procesa učenja jesu kompetentni master menadžeri, osposobljeni za rad u sve zahtevnijim uslovima privređivanja ,kadrovi u oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji koji zadovoljavaju realne potrebe tržišta za resursima ovog profila u našoj zemlji , osposobljeni za praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova i njihove implementacije u praksi.

Ovaj studijski program svojom strukturom odgovara savremenim potrebama i zahtevima koji se postavljaju u području menadžmenta u turizmu i rekreaciji .Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. U skladu sa standardima jedan broj predmeta na studijskom programu je obavezan, a ostali su izborni (najmanje 30% od ukupnog broja ESPB). Time je omogućeno studentima da se u izbornim blokovima opredeljuju za predmete koje žele da izučavaju, u zavisnosti od njihove sfere interesovanja i sklonosti. Sami izborni blokovi su koncipirani tako da izbor bilo kog predmeta dovodi do cilja, odnosno do upotpunjavanja ili proširenja opštih, ali i specijalizovanih znanja iz oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji.

Studijski program  Menadžment u turizmu i rekreaciji master akademskih studija ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnu široj javnosti. Svrha studijskog programa je da pruži studentima odgovarajuća i kvalitetna znanja iz oblasti savremenih trendova u rekreativnom sportu i turizmu,  marketinga i promocije u rekreativnom sportu i turizmu, ljudskih resursa u rekreativnom sportu i turizmu,  upravljanja rizikom i etike u rekreativnom sportu i turizmu, menadžmenta u turizmu, planiranja resursa i menadžmenta u rekreaciji, a takođe i da osposobi studente za praktičan i naučno istraživački rad iz oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji.

Vrednost ovog studijskog programa procenjuje se kroz njegovu naučnu celishodnost u okvirima postojećih tokova nauke i prakse razvoja menadžmenta u turizmu i rekreaciji , kako u domaćim, tako  i u inostranim obrazovnim institucijama. Zbog toga je ovaj studijski program i kompatibilan sa programima istih ili sličnih usmerenja na domaćim i inostranim visokoobrazovnim institucijama.

Studijski program prati sve novine u oblasti obrazovanja, u skladu sa standardima Bolonjskog procesa, kao i pravce razvoja visokog obrazovanja u Republici Srbiji, sve u cilju obrazovanja i osposobljavanja stručnjaka za rad u institucijama čija delatnost je usmerena ka unapređenju i razvoju  turizma i rekreacije (mogućnosti su velike, od opština /gradova (gradski parkovi i tereni za rekreaciju), privatnih sportskih klubova, sportskog biznisa, neprofitnih organizacija, vojnih organizacija, centara za korektivnu medicinu, sportskih kampova/škola, korporacija, turističkih i rekreativnih centara i dr.).

Utemeljen je na važnosti oblasti turizma za razvoj Srbije, kako je to definisano Strategijom razvoja turizma, usvojenom od strane Vlade Republike Srbije i sa potrebama tržišta rada u našoj zemlji za kvalifikovanim kadrovima u ovoj oblasti. Savremeni tržišni razvoj naše zemlje i njeno uključivanje u međunarodne integracije zahteva obrazovanje ovog profila kadrova osposobljenih za  praktičan  rad i sprovođenje naučno relevantnih istraživanja u cilju kvalitetne realizacije Strategije.

Realizacijom ovog studijskog programa Fakultet za sport daje doprinos osnovnim ciljevima Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji, posebno sa aspekta unapređenja postojećeg sistema obrazovanja, stručnog i naučnog kadra u oblasti menadžmenta u turizmu i rekreativnom sportu, kao i misiji Ministarstva omladine i sporta u podsticanju sporta za sve kategorije kroz sportske aktivnosti i sve segmente stanovništva (Sport za sve). Ministarstvo omladine i sporta daje punu podršku  organizaciji stručnih, edukativnih i izdavačkih aktivnosti vezanih za rekreativni sport, samim tim i Fakultetu za sport.

Doprinos Fakulteta je i Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine,  između ostalog kroz aktivnosti da se privreda, nauka, kultura, sport, turizam,obrazovanje i druge delatnosti u Republici Srbiji pridružuju zajedničkom evropskom prostoru sa ciljem da postane konkurentan i produktivan činilac ukupnih razvojnih stremljenja koje sledi Evropa.

Doprinos Fakulteta jeste i podrška Strategiji stručnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kroz prvenstveno očuvanje i razvoj ukupnog naučno – istraživačkog potencijala i opšteg fonda znanja, kao važnih činilaca uključivanja Srbije u Evropske integracione procese.U tom kontekstu Fakultet je obezbedio ljudske i druge materijalne  i tehnološke resurse za razvoj naučno istraživačkog rada u oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji , planirao projekte koji će biće predloženi za finansiranje po datim EU programima ERASMUS+ i ERASMUS MUNDUS (a tiču se razvoja menadžmenta  u turizmu i rekreaciji).

Studijski program MAS Menadžment u turizmu i rekreaciji koncipiran je tako da omogućava obrazovanje savremenih kadrova – master menadžera u oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji po odgovarajućim međunarodnim standardima, spremnih da se suoče sa brojnim i relevantnim promenama u oblasti rekreativnog sporta i turizma.

Ovaj studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde Fakulteta i obrazovnog sistema u našoj zemlji. Svrha jeste realizacija nastavnog procesa zasnovanog na principima Bolonjske deklaracije i kontinuiranog praćenja kvaliteta nastavnog i vannastavnog procesa.

Fakultet za sport, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ ima za cilj visok kvalitet procesa studija i kvalitet diplomaca u skladu sa principima prestižnih evropskih i drugih međunarodnih visokoobrazovanih ustanova.

Studijski program Menadžment u turizmu i rekreaciji, master akademskih  studija, ima jasno definisane ciljeve zasnovane na bazi iskustava i savremenih inovacija i znanja u oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji, koja se izučavaju na istim/sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu.

Osnovni cilj ovog studijskog programa je da obrazuje master menadžere koji su: kompetentni za obavljanje složenijih poslova u  oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji; obučeni da koriste savremene koncepte, tehnike i metode u svom radu i osposobljeni za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima.

Konkretni ciljevi realizacije ovog studijskog programa su:

 • Sticanje znanja iz teorije i prakse savremenih trendova u rekreativnom sportu i turizmu, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji;
 • Sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na metodologiju naučnog istraživanja, marketing i promocije u rekreativnom sportu i turizmu, ljudske resurse u rekreativnom sportu i turizmu,  upravljanje rizikom i etiku u rekreativnom sportu i turizmu, menadžment u turizmu, planiranje resursa i menadžment u rekreaciji;
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • Pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Saradnja Fakulteta sa mnogobrojnim visokoobrazovnim institucijama iz zemlje i sveta, sportskim organizacijama (sportskim klubovima, Olimpijskim komitetom Srbije, Sportskim Savezom Srbije, Savezom za rekreativni sport Srbije, Asocijacijacijom sport za sve Srbije, Savezom za rekreaciju i fitnes Srbije), turističkim i drugim agencijama, preduzećima, nevladinim organizacijama i slično omogućiće stvaranje uslova za razvoj naučnoistraživačkog, obrazovnog i konsultantskog rada studenata, što će doprineti njihovoj naučnoj i stručnoj afirmaciji.

Usklađenim nastavnim planom i programom Fakulteta, sa planovima i programima institucija iz zemalja Evropske unije, studenti dobijaju mogućnost provere svojih znanja u inostranstvu.

Saglasno tome, cilj studijskog programa jeste i da obezbedi odgovarajuća znanja koja će omogućiti mobilnost kandidata u nacionalnom i međunarodnom miljeu. Pošto je delatnost Fakulteta zasnovana na principima Bolonjske deklaracije, studentima se pruža mogućnost nesmetanog nastavka školovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Jedan od posebnih ciljeva ovog studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata za permanentnim obrazovanjem, nastavak na specijalističke i doktorske studije i obrazovanje tokom celog života.

Kao važan cilj studijskog programa OAS Menadžment u turizmu i rekreaciji, sa stanovišta društva jeste obrazovanje menadžment kadrova u oblasti turizma i rekreacije koji doprinose zadovoljavanju širih društvenih potreba kao i uključivanju Republike Srbije u međunarodne tokove.

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija Menadžment u turizmu i rekreaciji, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja delatnosti u ovoj oblasti.

Opšte kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Menadžment u turizmu i rekreaciji, master studija su:

 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji,
 • Ovladaju različitim metodama rešavanja problema u oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji,
 • Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju,
 • Praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji, i njihove implementacije u praksi,
 • Osposobljenost za timski rad,
 • Osposobljenost da stečena znanja iz oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji, primene u svakodnevnoj praksi,
 • Da nastave školovanje – doktorske studije, ukoliko se za to opredele.

Predmetno specifične kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Menadžment u turizmu i rekreaciji master studija su:

 • temeljno poznavanje i razumevanje istraživačkih nastavnih disciplina ovog studijskog programa,
 • sposobnost opredeljivanja, strukturiranja i rešavanja problema u menadžmentu u turizmu i rekreaciji korišćenjem primerenih metoda istraživanja,
 • osposobljenost studenta da primenom naučnih metoda vrši istraživanja u okviru odabranih tema u oblasti savremenih trendova u rekreativnom sportu i turizmu (trendovi u sportsko – rekreativnom i turističkom marketingu i planiranju, uticaj rekreativnog sporta i turizma na privredni razvoj, socijalni aspekti rekreativnog sporta turizma i dr.),
 • osposobljenost studenta za razumevanje uloge i značaja ljudskih resursa kao osnovnog elementa organizacije u rekreativnom sportu i turizmu; da primenom naučnih metoda vrši istraživanja u okviru odabranih tema u ovoj oblasti; osposobljenost za sagledavanje i formulisanje ključnih problema vezanih za ljudske resurse u rekreativnom sportu i turizmu, kao osnove za formulisanje predloga adekvatnih odluka usmerenih na kadrovska rešenja; za razumevanje mehanizma donošenja odluka u procesu planiranja i nalaženja ljudskih resursa, obrazovanja, pokretljivosti i napredovanja zaposlenih;
 • osposobljenost studenta za predviđanje, analiziranje i upravljanje organizacijama i destinacijama u rekreativnom sportu i turizmu u cilju sprečavanja rizičnih situacija, odnosno njihovog izvođenja iz rizika i osposobljavanja za dugoročni opstanak na turističkom tržištu;
 • osposobljenost da kompetentno i naučno argumentovano diskutuje, da istražuje i prezentuje rezultate svog naučnog rada naučnoj i stručnoj javnosti
 • osposobljenost studenta za razumevanje specifičnosti menadžmenta u turizmu, analizu poslovnih aktivnosti, rešavanje problema i donošenje adekvatnih strategijskih odluka; za primenu modela, tehnika i alata u realnim situacijama; za formulisanje strategijskih ciljeva, analizu turističke pozicije, za sagledavanje potreba za promenama u turističkoj ponudi; izbor adekvatne strategije u turizmu i njene implementacije u profesionalnom radu;
 • osposobljenost studenata da razumeju planiranje resursa i menadžment u rekreaciji; da razumeju trendove i istorijske događaje koji su oblikovali polje menadžmenta u rekreaciji; da poznaju agencije i interesne grupe za rekreativne aktivnosti u prirodi; da upravljaju rekreacijom na otvorenom; da identifikuju grupe zainteresovane za rekreativni turizam; da poznaju atraktivne destinacije za rekreativni turizam u Srbiji i u svetu.
 • osposobljenost za razumevanje marketinga i specifične uloge promocije u kreiranju i plasiranju sportsko rekreativnih i turističkih proizvoda i usluga na tržište; za marketiranje i promovisanje sportsko rekreativnih i turističkih događaja; za primenu marketinga u kreiranju i valorizaciji sportsko rekreativnog imidža, za izradu i primenu  promotivnih planova i promotivnih akcija; za primenu metoda i tehnika odnosa sa javnošću u komunikaciji sa ciljnim javnostima u rekreativnom sportu i turizmu;
 • koriste nove informacione tehnologije u sticanju znanja iz oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji,
 • sposobnost za primenu stečenih saznanja u rešavanju praktičnih problema u oblasti menadžmenta u turizmu i rekreaciji,
 • sposobnost samostalnog praćenja i kritičkog vrednovanja savremenih svetskih dostignuća u nauci o menadžmentu u turizmu i rekreaciji.

Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalje obrazovanje i mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad su:

 • Pristup daljem studiranju – pravo na dalje obrazovanje i usavršavanje,
 • Upis na specijalističke akademske studije,
 • Upis na doktorske studije.

Drugi stepen master studija Menadžment u turizmu i rekreaciji omogućuje licu sticanje zvanja master menadžer u turizmu i rekreaciji, kao i obavljanje profesionalnih aktivnosti u oblasti menadžmenta u sportu za koje su kvalifikacije date.

Cena školarine na master akademskim studijama na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iznosi 2000 evra u dinarskoj protivrednosti, obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, u jednokratnom iznosu ili u ratama. Školarina se može platiti u četiri jednake rate.

Pored školarine, student snosi i troškove odbrane Master rada, koji iznose 500 evra, u dinarskoj protivrednosti  po srednjem kursu NBS na dan uplate. Iznos mora biti uplaćen pre odbrane Master rada.

Fakultet pruža sledeće finansijske olakšice:
  50 evra popusta na iznos godišnje školarine za kandidate koji se odluče da prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos;

Uplata se vrši na broj tekućeg računa: 105-51707-11 kod AIK banke.

Student može prijaviti isti predmet maksimalno dva puta bez troškova, a treće i svako naredno polaganje student plaća 1000 dinara.

Pored iznosa godišnje školarine, student je u obavezi da plati i administratvine troškove upisa godine u iznosu od 50 evra (u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate), kao i troškove overe semestra, u istom iznosu od 50 evra (u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate) na početku letnjeg semestra (februar mesec).