02-3

Studijski program master akademskih studija Menadžment u sportu sadrži sve elemente utvrđene zakonom i standardima za akreditaciju studijskih programa. Studijski program MAS Menadžment u sportu traje jednu godinu (dva semestra) na kojima se stiče 60 ESPB.

Studijski program MAS Menadžment u sportu je namenjen studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB).

Program drugog nivoa master studija na studijskom programu Menadžment u sportu je logičan nastavak postojećeg studijskog programa na prvom nivou studija, koji se realizuje na Fakultetu.

Struktura studijskog programa MAS Menadžment u sportu koncipirana je po uzoru na priznate univerzitete, odnosno fakultete ovog profila u zemlji i inostranstvu, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti menadžmenta u sportu, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti.

Ovaj studijski program svojom strukturom odgovara savremenim potrebama i zahtevima koji se postavljaju u području menadžmenta u sportu.Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. U skladu sa standardima jedan broj predmeta na studijskom programu je obavezan, a ostali su izborni (najmanje 30% od ukupnog broja ESPB). Time je omogućeno studentima da se u izbornim blokovima opredeljuju za predmete koje žele da izučavaju, u zavisnosti od njihove sfere interesovanja i sklonosti. Sami izborni blokovi su koncipirani tako da izbor bilo kog predmeta dovodi do cilja, odnosno do upotpunjavanja ili proširenja opštih, ali i specijalizovanih znanja iz oblasti sportskog menadžmenta.

Svrha studijskog programa master akademskih studija Menadžment u sportu je da pruži studentima odgovarajuća i kvalitetna znanja iz oblasti teorije i prakse menadžmenta u savremenom sportu, marketing menadžmenta u sportu, organizacionog ponašanja i kulture u sportu, finansijskog, strategijskog i preduzetničkog menadžmenta u sportu, a takođe i da osposobi studente za praktičan i naučno istraživački rad iz oblasti menadžmenta u sportu.

Nastavni sadržaj ovog studijskog programa je usklađen sa naučnim saznanjima i svetskim tokovima iz oblasti menadžmenta u sportu. Studijski program Menadžment u sportu zasnovan je na praksi najeminentnijih visokoobrazovnih institucija iz sveta.

Utemeljen je sa potrebama tržišta rada, u našoj zemlji, za kvalifikovanim kadrovima u oblasti menadžmenta u sportu. Prema evidenciji APR-a u Srbiji je registrovano 11062 sportske organizacije (udruženja, klubova, saveza, društava). Zakon o sportu je jasno definisao kvalifikaciju i kategorizaciju sportskih stručnjaka u našoj zemlji, što je takođe u prilog opravdanosti ovog i drugih studijskih programa Fakulteta. Realizacijom ovog studijskog programa Fakultet za sport daje doprinos osnovnim ciljevima Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji, posebno sa aspekta unapređenja postojećeg sistema obrazovanja, stručnog i naučnog kadra u oblasti menadžmenta u sportu u našoj zemlji.

Doprinos Fakulteta je i Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.godine, između ostalog kroz aktivnosti da se privreda, nauka, kultura, sport, obrazovanje i druge delatnosti u Republici Srbiji pridružuju zajedničkom evropskom prostoru sa ciljem da postane konkurentan i produktivan činilac ukupnih razvojnih stremljenja koje sledi Evropa.

Doprinos Fakulteta jeste i podrška Strategiji stručnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kroz prvenstveno očuvanje i razvoj ukupnog naučno – istraživačkog potencijala i opšteg fonda znanja, kao važnih činilaca uključivanja Srbije u Evropske integracione procese. U tom kontekstu Fakultet je obezbedio ljudske i druge materijalne i tehnološke resurse za razvoj naučno istraživačkog rada u oblasti menadžmenta u sportu, planirao projekte koji će biće predloženi za finansiranje po datim EU programima ERASMUS+ i ERASMUS MUNDUS (a tiču se razvoja sporta i menadžmenta u sportu).

Ovaj studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde Fakulteta i obrazovnog sistema u našoj zemlji. Svrha jeste realizacija nastavnog procesa zasnovanog na principima Bolonjske deklaracije i kontinuiranog praćenja kvaliteta nastavnog i vannastavnog procesa.

Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ ima za cilj visok kvalitet procesa studija i kvalitet diplomaca u skladu sa principima prestižnih evropskih i drugih međunarodnih visoko obrazovanih ustanova.

Studijski program master studija Menadžment u sportu ima jasno definisane ciljeve zasnovane na bazi iskustava i savremenih inovacija i znanja u oblasti menadžmenta u sportu, koja se izučavaju na istim/sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu.

Osnovni cilj ovog studijskog programa je da obrazuje master menadžere koji su kompetentni za obavljanje složenijih poslova u  oblasti menadžmenta u sportu, i osposobljeni za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima.

Konkretni ciljevi realizacije ovog studijskog programa su:

 • Sticanje znanja iz teorije i prakse menadžmenta u savremenom sportu, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti menadžmenta u sportu;
 • Sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na metodologiju naučnog istraživanja, marketing menadžment u sportu, organizaciono ponašanje i kulturu u sportu,  finansijski, strategijski i preduzetnički menadžment u sportu;
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • Pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Saradnja Fakulteta sa mnogobrojnim visokoobrazovnim institucijama iz zemlje i sveta, sportskim organizacijama (Olimpijskim komitetom Srbije, Sportskim savezom Srbije, sportskim klubovima i savezima ), agencijama, preduzećima, nevladinim organizacijama i slično, omogućiće stvaranje uslova za razvoj naučnoistraživačkog, obrazovnog i konsultantskog rada studenata, što će doprineti njihovoj naučnoj i stručnoj afirmaciji.

Usklađenim nastavnim planom i programom Fakulteta, sa planovima i programima institucija iz zemalja Evropske unije, studenti dobijaju mogućnost provere svojih znanja u inostranstvu.

Saglasno tome, cilj studijskog programa jeste i da obezbedi odgovarajuća znanja koja će omogućiti mobilnost kandidata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.Pošto je delatnost Fakulteta zasnovana na principima Bolonjske deklaracije, studentima se pruža mogućnost nesmetanog nastavka školovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Jedan od posebnih ciljeva ovog studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata za permanentnim obrazovanjem, nastavak na specijalističke i doktorske studije i obrazovanje tokom celog života.

Kao važan cilj studijskog programa OAS Menadžment u sportu, sa stanovišta društva jeste obrazovanje menadžment kadrova u oblasti sporta koji doprinose zadovoljavanju širih društvenih potreba kao i uključivanju Republike Srbije u međunarodne tokove i sportsko tržište.

Savladavanjem studijskog programa Menadžment u sportu master studija, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja delatnosti u ovoj oblasti.

Opšte kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Menadžment u sportu master studija su:

 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikuljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti menadžmenta u sportu;
 • Ovladaju različitim metodama rešavanja problema u oblasti menadžmenta u sportu;
 • Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • Praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti menadžmenta u sportu, i njihove implementacije u praksi;
 • Osposobljenost za timski rad, uvažavanje tuđih stavova i mišljenja i donošenje kompromisnog rešenja ;
 • Osposobljenost da stečena znanja iz oblasti menadžmenta u sportu, primene u svakodnevnoj praksi;
 • Osposobljenost za  pravilno izražavanje ,uz upotrebu adekvatne stručne terminologije kao i razvoj komunikacionih sposobnosti;
 • Osposobljenost za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike na poslu i njihovo objavljivanje u naučnoj, stručnoj, i široj javnosti.
 • Da nastave školovanje – doktorske studije, ukoliko se za to opredele.

Predmetno specifične kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Menadžment u sportu master studija su:

 • Temeljno poznavanje i razumevanje istraživačkih nastavnih disciplina ovog studijskog programa,
 • Sposobnost opredeljivanja, strukturiranja i rešavanja problema u sportu korišćenjem primerenih metoda istraživanja,
 • Osposobljenost studenta da primenom naučnih metoda vrši istraživanja u okviru odabranih tema u oblasti menadžmenta u savremenom sportu (profesionalni sport, rekreativni sport, industrija sporta i dr.); osposobljenost za definisanje, analizu i rešavanje složenih poslovnih situacija korišćenjem adekvatnih mehanizama upravljanja sportskom organizacijom;
 • Osposobljenost studenta za razumevanje osnovnih uzroka, oblika i efekata ponašanja ljudi u sportskim organizacijama; osposobljenost za izbor adekvatnih pristupa rukovođenju, motivaciji i drugim instrumentima uticaja na ponašanje zaposlenih radi efikasnog dostizanja postavljenih individualnih i organizacionih ciljeva sportske organizacije; osposobljenost za prilagođavanje ponašanja organizacionoj kulturi i da doprinose izgradnji etičnosti u sportskoj organizaciji;
 • Osposobljenost  za sagledavanje i formulisanje ključnih finansijskih problema u sportskoj organizaciji, kao osnova za formulisanje predloga finansijskih odluka usmerenih na njihovo razrešenje; osposobljenost za razumevanje mehanizma donošenja finansijskih odluka;
 • Osposobljenost da kompetentno i naučno argumentovano diskutuje, da istražuje i prezentuje rezultate svog naučnog rada naučnoj i stručnoj javnosti i time doprinese razvoju naučne misli u oblasti ž menadžmenta u sportu;
 • Osposobljenost studenata da razume okvire koji se koriste u strategijskom planiranju u sportskim organizacijama, principe strategijskog upravljanja i koncepte u sportskim organizacijama; da razume strukturu i implikacije pitanja industrijskih odnosa i kako one utiču na sport u Srbiji; osposobljenost za kreiranje vizije, misije, ciljeva, strategije, strategijskog izbora i upotrebu strategijskih resursa u sportu; da kritički oceni strategije za razvoj poslovanja u različitim sportskim organizacijama; da kritički proceni doprinos efikasnog strateškog liderstva u procesu strateškog promene;
 • Osposobljenost studenta da primenom naučnih metoda vrši istraživanja u okviru odabranih tema u oblasti preduzetničkog menadžmenta u sportu (državni i pravni sistem, obrazovna politika, ekonomska i finansijska politika, preduzetnička infrastruktura u sportu, znanje i inovacije, poslovne inormacije i dr.); osposobljenost da analizira relevantne funkcije preduzetničkog menadžmenta, da ih kritički i analitički upoređuje i primeni u neposrednom radu; spremnost suočavanja sa izazovima promenjivog tržišnog i sportskog okruženja;
 • Oposobljenost studenata za razumevanje osnovnih  principa i novih trendova u marketing menadžmentu u sportu; osposobljenost da primenom naučnih metoda vrši istraživanja u okviru odabranih tema u oblasti marketing menadžmenta u sportu; osposobljenost da primene stečeno znanje i veštine kako bi stvorili vrednost za potrošača usluga; studenti su ovladali marketinškom poslovnom filozofijom, konceptima i odgovarajućim metodima i tehnikama upravljanja marketingom u sportu;
 • Koriste nove informacione tehnologije u sticanju znanja iz oblasti menadžmenta u sportu,
 • Sposobnost za primenu stečenih saznanja u rešavanju praktičnih problema u oblasti menadžmenta u sportu,
 • Sposobnost samostalnog praćenja i kritičkog vrednovanja savremenih svetskih dostignuća u nauci o sportskom menadžmentu.

Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalje obrazovanje i mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad su:

 • Pristup daljem studiranju – pravo na dalje obrazovanje i usavršavanje,
 • Upis na specijalističke akademske studije,
 • Upis na doktorske studije.

Drugi stepen master studija Menadžment u sportu omogućuje licu sticanje zvanja master menadžer u sportu, kao i obavljanje profesionalnih aktivnosti u oblasti menadžmenta u sportu za koje su kvalifikacije date.