Oblasti u kojima se Institut nadopunjuje, uključuju i razvoj nastavnih planova i programa, kao i unapređenje postojećih i razvijanje novih multi-medijalnih materijala, PR i brendiranja, a sve sa željom za još boljim i kvalitetnijim predavanjima za studente Fakulteta za sport. Institut će imati posebno jake veze sa postdiplomskim programima, kroz pružanje podrške studentima, ne samo u istraživačkom radu, nego i pružanju prilike da svoje ideje i projekte sprovedu u stvarnost i time dobiju praktično iskustvo koje će im biti neophodno na njihovim budućim liderskim pozicijama. Neki od najboljih studenata, kojima je u interesu da nastave svoju akademsku i naučnu karijeru, će zasigurno naći svoje mesto na Institutu i radu na projektima Instituta.

Veza sa privredom, sportom i akademskim zajednicama

Institut će, uz kapacitete dostupne na FZS, u svoj rad uključivati i vodeće nacionalne, evropske, američke i azijske, predstavnike, te predstavnike akademske i poslovne zajednice. Uz njihov angažman u nastavnom procesu, profesori i asistenti Fakulteta za sport, takođe aktivno učestvuju u aktivnostima Instituta, zajedno sa studentima posebno onim sa postdiplomskih studija.

Glavni cilj Instituta je da, kroz različita istraživanja, projekte i druge aktivnosti, pruži značajnu podršku jačanju stručne i akademske zajednice, poslovnog sektora, građanskog društva i vladinog sektora, te da na taj način osigura svoj doprinos kretanju Srbije ka Evropskoj uniji. U ovome duhu, Institut će inicirati istraživanje na usklađivanju pravnih regulativa između Srbije i EU u oblasti sportske industrije i prava sportista, sportskih organizacija i prava na intelektualnu svojinu na projektima u sportskoj industriji, kao i započeti i druga istraživanja i projekte od opšteg interesa.

Vizija i centri Instituta

Vizija Instituta jeste da, zajedno sa fakultetima u regionu, postane vodeća regionalna organizacija u oblasti sportske industrije Balkana i brendiranja Fakulteta, Univerziteta, Beograda i Srbije u svetu, pokretanju dijaloga i predstavljanju svog rada koji ima ozbiljan uticaj u Srbiji i u široj regiji i svetu u sportskoj industriji.

Institut za straživanje i razvoj čine sledeći osnovni centri:

  • Centar za finansije, ekonomiju i razvoj sportske industrije;
  • Centar za sportske organizacije;
  • Centar za edukaciju;
  • Centar za izdavaštvo;
  • Centar za međunarodnu saradnju;
  • Centar za pravnu regulativu i pravo u sportu;
  • Centar za IT i digitalne medije u sportskoj industriji;
  • Centar za EU projekte;
  • Centar za marketing u sportskoj industriji.

DETALJNO O INSTITUTU