Pored nastavnog, Fakultet za sport posebnu pažnju poklanja i naučno-istraživačkom radu. Segment naučno-istraživačke delatnosti obuhvata delatnosti Instituta za razvoj, istraživanja i kvalitet u sportu (IRIKS), međunarodne naučne konferencije, izdavačku delatnost, seminare i predavanja, kao i pokretanje i realizaciju niza projekata i društveno odgovornih aktivnosti.