Doc. dr Duško Spasovski

Rođen 1.10.1971. godine u Beogradu, gde je završio snovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1990. i završio je 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,64. Paralelno je od 1993. Godine studirao i Fakultet sporta i fizičke kulture u Beogradu, gde je diplomirao 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,38. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je specijalizaciju ortopedske hirurgije i traumatologije 2005 godine, magistarski rad sa tezom „Mogućnosti i prednosti triple osteotomije karlice u lečenju displazije kuka u adolescenciji“ odbranio 2007. Godine, a doktorsku disertaciju na istom fakultetu pod nazivom „Biomehanička analiza trostruke osteotomije karlice“ odbranio je 2012. godine.

Od 2000-2007. godine radio je na Urgentnom centru КCS, a od 2007. godine radi na Institutu za ortopediju ”Banjica” u Beogradu u Službi za dečju ortopediju i traumatologiju. Od 2016. godine je konsultat u privatnom zdravstvenom sistemu Medigroup u Beogradu.

Od 2002-2017. godine radio je kao predavač na Sportskoj Akademiji u Beogradu za grupu biomedicinskih predmeta, a u periodu od 2007-2011. godine i predavač na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu za predmet Hirurgija sa traumatologijom. Učestvovao je u Кursevima stručnog osposobljavanja trenera za predmete Funkcionalna anatomija i Sportske povrede.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu angažovan je od 2011. godine kao klinički asistent, a od 2018. godine kao docent. 2018. godine izabran je za gostujućeg profesora na Visokošolskom zavodu Fizioterapeutika u Ljubljani za predmete Sportska ortopedija i Dijagnostika u ortopediji.

Dosada je održao više predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu, iz oblasti matičnih ćelija, dečje ortopedije, funkcionalne anatomije i doziranja vežbanja. Učesnik je više tribina Jesenjeg i Prolećnog Festivala zdravlja u Beogradu, sa temama iz oblasti sporta i zdravlja.

Tečno govodi engleski i španski jezik.

Član je Srpskog lekarskog društva od 2005. godine, i član Mense Srbije od 1998. godine.

Naučni projekti:
– saradnik na Interdisciplinarnom istraživačkom projektu Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Srbije pod nazivom “Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni aspekti (41004)”, podprojekat “Retke bolesti u ortopediji” od 2011-2020. godine.
– rukovodilac Bilateralnog godišnjeg projekta Ministarstva nauke Srbije i Slovenije “Makroskopski i mikroskopski mehanizmi Pertesove bolesti” (br. 451-03-3095/2014-09/60) u saradnji sa prof. Igličem sa Fakulteta za elektrotehniku Univerziteta u Ljubljani.

Autor dva udžbenika, i koautor poglavlja u tri udžbenika. Ukupno 49 objavljenih radova, sa visokom citiranošću.

Autor je stručnog bloga http://www.sportizdravlje.rs/ posvećen temama iz oblasti medicine, sporta, prevencije, ishrane i zdravog načina života.

Aktivni je sportista u dragon boat sportu, osvajač je više medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Predsednik je UO Srpskog Dragon Boat Saveza, i takmičar i glavni trener u klubu Beodragons u Beogradu.