Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon) i člana 108. Statuta Fakulteta za sport,

FAKULTET ZA SPORT

UNIVERZITETA „UNION-NIKOLA TESLA“ U BEOGRADU

Raspisuje

KONKURS

ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Za užu naučnu oblast:

• Fizičko vaspitanje i sport

• Medicinske nauke

• Filološke nauke

Lice izabrano u zvanje asistentadocenta, vanrednog profesora i redovnog profesora, zasniva radni odnos sa Fakultetom za sport u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom fakulteta i odgovarajućim Pravilnikom, i uz ispunjavanje opštih uslova predviđenih Zakonom o radu.

Radni odnos se zasniva sa punim radnim vremenom, sa nepunim radnim vremenom ili po ugovoru o dopunskom radu, u zavisnosti od fonda časova i izbora u zvanje.

Zainteresovani kandidati treba da podnesu prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa, odnosno izbora u odgovarajuće zvanje. Potrebno je da dokumentacija sadrži skeniranu sledeću dokumentaciju:
• Diplomu o završenim osnovnim studijama;
• Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra – mastera, odnosno doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
• Dokaz o izboru u zvanje, ako ga je prethodno bilo;
• Kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaz o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje za koje konkuriše;
• Separate radova kojima konkuriše za izbor u zvanje;
• Izvod iz matične knjige rođenih;
• Sportsku biografiju

Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumentacijom je 15 radnih dana od dana objavljivanja konkursa, a zaključno sa 30. 11. 2022. godine.

Prijava na konkurs i dokumentcija šalju se elektronski na mejl fakulteta info@fzs.edu.rs.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave, Fakultet će kontaktirati sve kandidate koji su konkurisali, a ispunjavaju zakonske uslove za zasnivanje radnog odnosa, i sa njima obaviti intervjue.

Prednost pri zasnivanju radnog odnosa na Fakultetu za sport imaju kandidati koji imaju i sportsku biografiju ili čiji su naučni i stručni radovi našli primenu u sportu.

Konačna odluka o rezultatima konkursa biće saopštena, svim kandidatima, najkasnije do 07. 12. 2022. godine.

Konkurs se objavljuje posredstvom zvanične internet stranice Fakulteta za sport www.fzs.edu.rs.