Savremeni tokovi u sportu, posebno u vrhunskom, nameću više nego ikada ranije problem šireg i kvalitetno drugačijeg povezivanja sporta i nauke. U okviru studijskog programa Trener u sportu na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, studenti druge godine slušaju predmet Selekcija u sportu kod predmetnog nastavnika prof.dr Jelene Ivanović.

Selekcija predstavlja integralni deo trenažnog procesa, a istovremeno i specifično interdisciplinarno polje, kao prvu kariku u celokupnom sistemu trenažne tehnologije. Pri pokušajima da se odrede okviri i domen selekcije u sportu mora se uzeti u obzir da proces selekcije sam po sebi, uključuje najrazličitija obeležja i najrazličitije dimenzije u procenjivanju i vrednovanju. Svi ti aspekti su dovoljni da selekciju definišu kao multidisciplinarnu nauku. Od trenera se traži da bude istraživač i tehnolog na terenu, a ne pasivni konzumator „gotovih“ teorijskih rešenja”, kaže prof.dr Jelena Ivanović.

Grupa studenata druge godine od samog početka semestra shvatila je i prepoznala značaj povezivanja teorijskih i praktičnih znanja. Uz njihovu želju i motivisanost da prošire svoja interdisciplinarna znanja, kao i uz konstantnu podršku i pomoć Jelene Ivanović započet je kompleksan i složen proces, slobodno se može reći ozbiljnog naučno-istraživačkog karaktera.

Šta su to ovi vredni, mladi i motivisani ljudi uradili? Studenti su realizovali niz ozbiljnih i zahtevnih zadataka, kako na teorijskoj i praktičnoj nastavi predmeta, tako i okviru vannastavnih obaveza, koje su samostalno inicirali. U odnosu na mogućnosti i uslove koje su imali – svako u svojoj sportskoj disciplini, na inicijativu studenta Đorđa Redže, na početku je izabrana sportska disciplina i klub u kom će biti moguće organizovati i realizovati planirane zadatke. Kao “početna stanica”, odabrano je streličarstvo.

Prvi zadatak studenata bio je da prikupljenu dostupnu naučno-istraživačku literaturu koja se bavi, između ostalog, testiranjem i merenjem različitih antropoloških karakteristika streličara, podrobno analiziraju. Sveobuhvatna analiza obuhvatila je niz aspekata bitnih za ovu specifičnu sportsku disciplinu – počev od toga koje su to karakteristike bitne za postizanje vrhunskih rezultata, kakva je hijerarhijska struktura među njima, na koji način se mogu meriti i procenjivati – pa sve do kritičkog osvrta na rezultate koji se nalaze u dostupnoj literature”, ističe Jelena Ivanović.

FOTO: Jelena Jezdimirović

Nakon analize literature, usledilo je planiranje i dogovor oko odabira testova koji će biti uvršteni u bateriju testova, s obzirom na specifičnost sportske discipline sa jedne strane, i mogućnosti i uslove, posebno sa aspekta obezbeđivanja merne opreme, sa druge strane.

Pošto je odabrana baterija testova, studenti su pristupili izradi protokola i raspodele poslova. Odredili su pojedinačna zaduženja i počeli sa organizovanjem samog testiranja, odredili mesto, datum, vreme testiranja, odabir ispitanika, pripremili potrebnu opremu… Konačno, nakon odslušane teorijske i praktične nastave i prethodno ukratno opisanih i uspešno realizovanih zadataka, studenti Đorđe Redža, Jelena Oljačić, Jelena Jezdimirović, Emilija Živković, Predrag Stojadinov, Vuk Tomović i Igor Mitić, su samostalno uspešno demonstrirali stečena znanja, samostalnim sprovođenjem testiranja u terenskim uslovima”.

FOTO: Jelena Jezdimirović

Realizovanim testiranjem ovaj projekat se ne završava – naprotiv, ovo je samo početak i prvi korak ovih mladih ljudi u sticanju interdisciplinarnih znanja, podizanju sposobnosti da u svoj rad unesu mnogo širu dimenziju stručnog obrazovanja, od kojih će u budućnosti značajno zavisiti i njihova uspešnost, kao i uspešnost sportista koji su im “povereni”.

Ovim je još jednom potvrđeno da se na Fakultetu za sport osim vrhunskih teorijskih znanja, tokom čitavog školovanja sa istim fokusom radi i na sticanju praktičnih znanja, što ovim mladim ljudima garantuje da će nakon završetka studija na FZS izaći kao “gotov proizvod”, koji će u svom budućem radu stvarati neke nove šampione”, zaključila je prof. dr Jelena Ivanović.