Poštovani studenti, obaveštavam vas da Fakultet neće raditi u  periodu  letnje pauze, i to od  20. JULA do 22. AVGUSTA 2016. godine.

Upis u narednu godinu studija, počinje 22. AVGUSTA 2016. godine.

Uslovi za upis na DRUGU godinu četvorogodišnjih OAS su sledeći:

 • Najmanje ostvareno 37 ESPB bodova sa prve godine studija; (ZBIR BODOVA POLOŽENIH ISPITA);
 • Izmirena kompletna školarina za 2015./2016. godinu;
 • Dokaz o uplati prve rate za školsku 2016./2017. godinu (iznosi 500 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate). Uplatu izvršiti na tekući račun Fakulteta, broj: 105-51707-11 (u pozivu na broj, na uplatnici upisati BROJ INDEKSA);
 • Popunjena 2 primerka obrasca „ŠV 20„ (nalaze se u Studentskoj službi);
 • Indeks;

Uslovi za upis na TREĆU godinu četvorogodišnjih OAS su sledeći:

 • Položeni svi ispiti sa prve godine i najmanje ostvareno 37 ESPB bodova u drugoj godine studija (60+37= 97);
 • Izmirena kompletna školarina za 2015./2016. godinu;
 • Dokaz o uplati prve rate za školsku 2016./2017. godinu (iznosi 500 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate). Uplatu izvršiti na tekući račun Fakulteta, broj: 105-51707-11 (u pozivu na broj, na uplatnici upisati BROJ INDEKSA);
 • Popunjena 2 primerka obrasca „ŠV 20„ (nalaze se u Studentskoj službi);
 • Indeks;

Uslovi za upis na ČETVRTU godinu četvorogodišnjih OAS su sledeći:

 • Položeni svi ispiti sa prve i druge godine i najmanje ostvareno 37 ESPB bodova u trećoj godine studija (60+60+37= 157);
 • Izmirena kompletna školarina za 2015./2016. godinu;
 • Dokaz o uplati prve rate za školsku 2016./2017. godinu (iznosi 500 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate). Uplatu izvršiti na tekući račun Fakulteta, broj: 105-51707-11 (u pozivu na broj, na uplatnici upisati BROJ INDEKSA);
 • Popunjena 2 primerka obrasca „ŠV 20„ (nalaze se u Studentskoj službi);
 • Indeks;

Na osnovu člana 4. Ugovora o studiranju na OAS, određeni su sledeći način, rokovi i dinamika  plaćanja iznosa školarine:

Prilikom upisa u godinu uplata od 500 € + ostalih 8 rata po 150 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, počev od Novembra, do 10-og  u svakom  narednom mesecu.