Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ uspešno je prošao resertifikacionu proveru po zahtevima standarda ISO 9001:2015 i dobio je sertifikat, koji je izdat od strane vodećeg nacionalnog sertifikacionog tela za sisteme menadžmenta YUQS, zvanično akreditovanog od strane Akreditacionog tela Srbije.

Drugo izdanje QMS sertifikata važi od 22.06.2019. do 21.06.2022. godine, uz nadzorne provere svake godine. Resertifikaciona provera poslovanja Fakultet za sport, od strane YUQS-a, obavljena je krajme maja 2019. godine, kada je konstatovano da se procedure i uputstva poštuju i da nisu uočene nikakve neusaglašenosti. Od uvođenja standarda ISO 9001:2015 i početka dokumentovanja ključnih poslovnih procesa, Fakultet za sport ima veću operativnu efikasnost, niže troškove poslovanja i bolju kontrolu svih procesa.

Usvajanje sistema menadžementa kvalitetom ISO 9001:2015 je strateška odluka Fakulteta za sport, doneta u cilju poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti obrazovnih procesa.

U postupku sertifikacije, Fakultet za sport je pokazao svoju sposobnost da konzistentno obezbeđuje usluge koje ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i propisa, kao i da konstantno povećava zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom i poboljšanjem sistema, a sve u skladu sa misijom, vizijom i politikom kvaliteta Fakulteta za sport.

Fakultet za sport je prvi put sertifikovao svoj sistem upravljanja kvalitetom 2016. godine i od tada ga aktivno unapređuje kontinuiranim poboljšanjima i preventivnim i korektivnim merama s naglaskom na brizi za svoje zaposlene i fokusu na korisnike svojih usluga.

Rezultat sprovedene resertifikacije je obnavljanje sertifikata za: akademsko obrazovanje, usavršavanje i profilisanje kadra za sportsku delatnost kroz akreditivane studijske programe četvorogodišnjih osnovnih i jednogodišnjih master akademskih studija.